Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. izstrādāts jauns pedagogu profesijas standarts, t.sk. saistībā ar jauno kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu. Restrukturizētas augstākās izglītības studiju programmas pedagoģijā atbilstoši augstskolu specializācijai un nodrošināta uzņemšana pedagogu studiju programmās pēc paaugstinātiem kritērijiem;
 2. nodrošināta ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo identitātes un viņu ģimenes locekļu latviešu valodas apguve un uzturēšana, sniegts atbalsts diasporai, veicināta reemigrācija, kā arī latviešu valodas apguve ārvalstu augstskolās;
 3. pabeigta profesionālās izglītības satura reforma;
 4. izstrādāti visi nepieciešamie plānošanas dokumenti un normatīvie akti, lai nodrošinātu visu ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu 2014.-2020.gada perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas uzsākšanu;
 5. pilnveidots valsts budžeta finansējuma piešķiršanas mehānisms sporta nozarei, izstrādāta jauna kārtība naudas balvu piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā, kā arī īstenota sporta speciālistu sertifikācijas sistēmas reforma;
 6. kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura izstrādes kontekstā izstrādāts, aprobēts un ieviests jauns sporta un veselības izglītības mācību saturs, attīstot vienu no pamatkompetencēm – “Fiziskā aktivitāte un veselība”;
 7. nodrošināta studiju vietas izmaksu bāze atbilstoši faktiskajām izmaksām, tai skaitā pārskatīts valsts budžeta stipendiju fonda apmērs;
 8. sadarbībā ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku veikts augstskolu iekšējās pārvaldības izvērtējums un augstskolās ieviesta uz rezultātiem balstīta pārvaldība un finansēšana, tādējādi nodrošinot ieguldītā finansējuma efektīvu pārvaldību, kvalitātes uzlabošanu un sistēmas orientāciju uz produkta eksportspējas celšanu, kā arī  augstskolu finansēšanas sasaisti ar izglītības un pētniecības kvalitāti atbilstoši ES Padomes rekomendācijām, nodrošināt kvalitatīvas augstākās izglītības pieejamību un atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām, un stiprināt saikni ar zinātni un pētniecību (lai novērstu budžeta līdzekļu sadrumstalotību un ļautu sasniegt NAP 2020 mērķus);
 9. izstrādāti konceptuāli jauni nosacījumi finansējuma piešķiršanai pētniecībai tautsaimniecības ražīguma un produktu vērtības palielināšanai atbilstoši Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām Valsts Pētījumu programmu ietvaros un Fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai;
 10. nodrošināta Latvijas dalība ES izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus+ un ES zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis2020;
 11. pilnveidots metodiskais darbs ar pašvaldībām jaunatnes politikas jomā, izveidots nacionāla mēroga jaunatnes organizāciju darbības atbalsta mehānisms;
 12. izveidota izglītības kvalitātes monitoringa sistēma vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas1

2 507

2 326,3

2 429

2 398

2 312

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

2 552,8

2 515,4

1 842,9

1 829,9

1 829,9

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

540,8

537,3

517

517

517

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 259,6

2 247,3

2 243

2 244

2 244

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

2 552,8

2 515,4

1 842,9

1 829,9

1 829,9

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

540,8

537,3

517

517

517

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

247,4

79

186

154

68

Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Atbalsts latviešu valodas apguvei Latvijā un pasaulē

186 183

186 183

186 183

Ministru kabineta 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 59.§.  2.punkts

Nodrošināta latviešu valodas apguves vienotā platforma

Izstrādātas un novadītas latviešu valodas nodarbības  e-mācību vidē 6-14 g.v. bērniem pa valodas apguves pakāpēm (valodas apguves pakāpju skaits)

3

3

6

Nodrošināta latviešu valodas kā svešvalodas apguve e-mācību vidē jauniešiem no 15 g.v. un pieaugušajiem pa valodu līmeņiem (līmeņu skaits)

1

2

1

Profesionālās pilnveides kursos izglītoto pedagogu skaits darbam e-mācību vidē

48

32

0

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas apguvei ārvalstīs

Atbalsta pasākumu skaits latviešu valodas prasmes uzturēšanai ārvalstu studentiem, diasporai un reemigrējušiem bērniem

31

31

31

Profesionālās pilnveides kursos izglītoto pedagogu skaits

100

100

100

Izstrādāto un izdoto latviešu valodas mācību līdzekļu skaits

1

1

1

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

2.

Atašeju darbības nodrošināšanai OECD

114 787

101 901

101 901

Ministru kabineta 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 59.§.  2.punkts

Nodrošināta viena atašeja darbība OECD

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

3.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

76 061

75 319

88 194

18.08.2016 MK protokola Nr.41 2.§. 2.punkts

Akadēmiskā datu pārraides tīkla uzturēšana

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādēto rakstu skaits ScienceDirect datubāzē

470 717

517 788

569 567

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

4.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

35 676

35 676

35 676

18.08.2016 MK protokola Nr.41 5.§. 22.punkts

 

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

152

152

152

02.01.00  Profesionālās izglītības programmu īstenošana

31 877

31 877

31 877

03.08.00 Augstākās izglītības padome

133

133

133

03.11.00 Koledžas

856

856

856

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

2 510

2 510

2 510

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

148

148

148

5.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

430 404

430 404

430 404

18.08.2016 MK protokola Nr.41 5.§. 22.punkts

01.03.00 Sociālās korekcijas izglītības iestāde

4 984

4 984

4 984

02.01.00  Profesionālās izglītības programmu īstenošana

343 814

343 814

343 814

03.08.00 Augstākās izglītības padome

356

356

356

03.11.00 Koledžas

35 682

35 682

35 682

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

356

356

356

05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

178

178

178

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

12 104

12 104

12 104

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

1 780

1 780

1 780

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

2 848

2 848

2 848

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

11 748

11 748

11 748

42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana

7 298

7 298

7 298

42.08.00 Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana

2 492

2 492

2 492

70.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

356

356

356

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

6 408

6 408

6 408

6

Mērķprogramma latgaliešu rakstu valodas iekļaušanas veicināšanai izglītības sistēmā un mācību priekšmeta ""Novada mācība"" īstenošanai Latgales plānošanas reģiona skolās.

30 000

-

-

Priekšlikums Nr.140 2.lasījumam

01.08.00  Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

7.

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

6 231 297

10 862 346

10 862 346

Priekšlikumi Nr.143;

Nr.146;

Nr.150;

Nr.156;

Nr.163;

Nr.200;

Nr.206 2.lasījumam

01.05.00  Dotācija privātajām mācību iestādēm

1 997 031

2 074 255

2 074 255

01.08.00  Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

8 701

9 195

9 195

02.01.00  Profesionālās izglītības programmu īstenošana

256 509

2 524 300

2 524 300

03.01.00 Augstskolas

396 372

1 796 372

1 796 372

03.11.00 Koledžas

648 101

648 101

648 101

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

144 845

144 845

144 845

09.19.00  Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

2 779 738

3 665 278

3 665 278

8.

Rīgas 1.speciālajai internātpamatskolai - attīstības centram - mācību grāmatas “Mācību materiāli matemātiskās kompetences īstenošanai speciālajā izglītībā” izveidei bērniem ar speciālajām vajadzībām

6 800

-

-

Priekšlikums Nr.144 2.lasījumam

01.08.00  Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

9.

Nodibinājumam “Draudzīgā aicinājuma fonds” projekta “Latvijas labāko skolu reitinga noteikšana un uzvarētāju apbalvošana” realizēšanai

2 000

-

-

Priekšlikums Nr.145 2.lasījumam

01.08.00  Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

10.

Priekuļu tehnikuma Ērgļu struktūrvienībai projektam „Koka ēku būvniecības mācību darbnīcas labiekārtošana”

7 677

-

-

Priekšlikums Nr. 149 2.lasījumam

02.01.00  Profesionālās izglītības programmu īstenošana

11.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Dienesta viesnīcas renovācijas projekta realizācijai

200 000

-

-

Priekšlikums Nr.157 2.lasījumam

03.01.00 Augstskolas

12.

Rīgas Tehniskās universitātes RTU Inženiervidusskolas laboratorijas izveidei

32 000

-

-

Priekšlikums Nr.158 2.lasījumam

03.01.00 Augstskolas

13.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļai Arābu valodas un kultūras studijām

40 000

-

-

Priekšlikums Nr.159 2.lasījumam

03.01.00 Augstskolas

14.

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra attīstības projektam “Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa

stacijas “LOFAR” izveide”

980 000

1 990 000

990 000

Priekšlikums Nr.160 2.lasījumam

Jaunās paaudzes sensoru programmējamo antenu lauka radioteleskopa stacijas LOFAR izveide

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi (skaits)

1

1

1

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

15.

Vides izglītības centra izveidei

897 561

-

-

Priekšlikums Nr.166 2.lasījumam

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

16.

Valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošana

6 286 000

6 200 000

6 200 000

Priekšlikumi Nr.167;

Nr.169;

Nr.173;

Nr.174;

Nr.176;

Nr.178;

Nr.181;

Nr.503 2.lasījumam

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projektu skaits, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi

8

5

5

Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles būvniecībai

600 000

500 000

500 000

Liepājas slēgto tenisa kortu celtniecībai

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Latvijas brīvās cīņas sporta klubam- Sporta kluba-internāta renovācijas darbu pabeigšanai

186 000

-

-

Valmieras J.Daliņa stadiona rekonstrukcijai un vieglatlētikas manēžas celtniecībai

1 100 000

2 100 000

2 100 000

Olimpiskā centra “Ventspils” infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Bauskas peldbaseina būvniecībai

300 000

-

-

Madonas biatlona un slēpošanas sporta bāzes “Smeceres sils” attīstīšanai

600 000

500 000

500 000

Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcijai

400 000

-

-

09.04.00 Sporta būves

17.

Bridža federācijai Latvijas jaunatnes komandu dalībai Eiropas čempionātā

9 522

-

-

Priekšlikums Nr.184 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

18.

Latvijas Hokeja federācijai bērnu un jaunatnes hokeja attīstības programmai

90 000

-

-

Priekšlikums Nr.186 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

19

Biedrībai “Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padome” darbības nodrošināšanai

12 000

-

-

Priekšlikums Nr.187 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

20.

Biedrības “Latvijas jātnieku federācija” bērnu un jauniešu sporta pasākumiem

4 500

-

-

Priekšlikums Nr.188 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

21.

Latvijas Taekwon-do ITF asociācijai inventāra iegādei

7 000

-

-

Priekšlikums Nr.191 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

22.

Latvijas Volejbola federācijai grāmatas par volejbola vēsturi izdošanai

7 000

-

-

Priekšlikums Nr.192;

Nr.193 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

23.

Latvijas Šaha federācijai inventāra iegādei

6 700

-

-

Priekšlikums Nr.196 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

24.

Šaušanas federācijai mikroautobusa iegādei

25 000

-

-

Priekšlikums Nr.197 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

25.

Latvijas Neredzīgo sporta savienībai sporta inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

3 000

-

-

Priekšlikums Nr.564 2.lasījumam

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

26.

Biedrībai "Latvijas Mazpulki" valstiskās audzināšanas programmas īstenošanai

100 000

-

-

Priekšlikums Nr.213 2.lasījumam

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma 

27.

Biedrībai “Radām novadam” studentu biznesa projektu konkursa “Radām novadam” norisei

29 140

-

-

Priekšlikums Nr.214 2.lasījumam

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma 

28.

Biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" darbības nodrošināšanai

100 000

-

-

Priekšlikums Nr.216 2.lasījumam

21.00.00 Jaunatnes politikas valsts programma 

29.

Latvijas Studentu apvienībai  atbalsta fonda izveidei studējošajiem - topošajiem zinātniekiem

12 000

-

-

Priekšlikums Nr.293 2.lasījumam

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

30.

Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūtam zinātniskās monogrāfijas izdošanai

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.444 2.lasījumam

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

Kopā

15 967 308

19 881 829

18 894 704

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Izglītības un zinātnes ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 42.01.00 “Iestāžu darbības nodrošināšana”;
 2. izslēgta apakšprogramma 42.02.00 “Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana”;
 3. izveidota jauna apakšprogramma 42.06.00 “Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana”;
 4. izveidota jauna apakšprogramma 42.07.00 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana”;
 5. izveidota jauna apakšprogramma 42.08.00 “Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana”;
 6. izslēgta apakšprogramma 62.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)”;
 7. izslēgta apakšprogramma 62.07.00 “Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)”;
 8. izveidota jauna apakšprogramma 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)”;
 9. izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
 10. izslēgta apakšprogramma 63.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)”;
 11. izslēgta apakšprogramma 63.07.00 “Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF)  projektu īstenošanu (2007-2013)”;
 12. izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”;
 13. izslēgta apakšprogramma 69.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu”;
 14. izveidota jauna apakšprogramma 69.06.00 “3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu  īstenošana”;
 15. izveidota jauna apakšprogramma 70.09.00 “Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam”;
 16. izslēgta programma 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti”;
 17. izslēgta apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru Padomes Nordplus Ietvarprogrammā”.