62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. nodrošināt izglītības funkciju realizēšanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas.
  2. turpināta normatīvās bāzes par valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadali, noteikti izglītības pakāpju finansēšanas koeficienti, uzsākta pakalpojumu izmaksu modeļa bērniem ar speciālām vajadzībām izstrāde un modificēta pašvaldību savstarpējo norēķinu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sistēma.
  3. nodrošināt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu, īstenošanu un tradīcijas nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā:
    • izveidot svētku māksliniecisko programmu (pasākumu plānu, mēģinājumu grafikus u.c., nosakot katram svētku pasākumam vietu un laiku). Izveidot pasākumu mākslinieciskās un organizatoriskās darba grupas, nodrošinot to darbu, t.sk. sagatavot un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt tiesību akta projektu „Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises laiku un vietu”;
    • izveidot svētku koprepertuāru un nodrošināt tā savlaicīgu apguvi saskaņā ar attiecīgo svētku pasākumu mākslinieciskajām koncepcijām. (Īstenot attiecīgus pasākumus: izvērtēt un precizēt svētku koprepertuāru, organizēt svētku sagatavošanas informatīvos seminārus, kā arī koprepertuāra precizēšanas un pārbaudes skates, konkursus, reģionālos kopmēģinājumus, svētku ieskaņas pasākumus, modelēšanas koncertus, u.c.);
    • nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumu (skates, izstādes, konkursi) sagatavošanu un norisi visas Latvijas reģionos un Rīgā.
  4. nodrošināt infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu, piešķirot pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas.

 

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

37 931

37 940

26 050

26 050

26 050

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

37 931

37 940

26 050

26 050

26 050

1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Minimālās darba algas palielināšana līdz 380 EUR no 2017.gada 1.janvāra

242 112

242 112

242 112

18.08.2016.

MK prot. Nr.41

5.§, 22.punkts

 

01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem"

212 895

212 895

212 895

02.00.00 “ Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”      

29 217

29 217

29 217

2.

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

13 800 018

9 168 969

9 168 969

Priekšlikums Nr.420, Nr.422 2.lasījumam

05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

9 073 614

2 958 669

2 958 669

10.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

4 726 404

6 210 300

6 210 300

3.

Pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanai

11 464 939

-

-

Priekšlikums Nr.171, Nr.423, Nr.425, Nr.426, Nr.429, Nr.432, Nr.433, Nr.435, Nr.437 - 443, Nr.445 - 450, Nr.453, Nr.456, Nr.458, Nr.467 – 478,  Nr.480, Nr.482 - 502, Nr.504 - 508, Nr.510 - 528, Nr.530 - 534, Nr.536 - 545, Nr.547 - 557, Nr.559 - 563, Nr.565 - 569, Nr.571 - 574, Nr.577 - 581, Nr.583 - 588, Nr.590 - 621, Nr.623 - 625, Nr.627 - 629, Nr.631 - 634, Nr.636, Nr.637, Nr.639 - 658, Nr.660 - 662

2.lasījumam.*

12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”

11 464 939

-

-

 

Kopā:

25 507 069

9 411 081

9 411 081

 

* Detalizēts pašvaldību pasākumu saraksts pieejams likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.pielikumā.

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Minimālās darba algas palielināšana līdz 380 EUR no 2017.gada 1.janvāra

242 112

242 112

242 112

18.08.2016.

MK prot. Nr.41

5.§, 22.punkts

 

01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem"

212 895

212 895

212 895

02.00.00 “ Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”      

29 217

29 217

29 217

2.

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

13 800 018

9 168 969

9 168 969

Priekšlikums Nr.420, Nr.422 2.lasījumam

05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

9 073 614

2 958 669

2 958 669

10.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

4 726 404

6 210 300

6 210 300

3.

Pašvaldībām nozīmīgu pasākumu īstenošanai

11 464 939

-

-

Priekšlikums Nr.171, Nr.423, Nr.425, Nr.426, Nr.429, Nr.432, Nr.433, Nr.435, Nr.437 - 443, Nr.445 - 450, Nr.453, Nr.456, Nr.458, Nr.467 – 478,  Nr.480, Nr.482 - 502, Nr.504 - 508, Nr.510 - 528, Nr.530 - 534, Nr.536 - 545, Nr.547 - 557, Nr.559 - 563, Nr.565 - 569, Nr.571 - 574, Nr.577 - 581, Nr.583 - 588, Nr.590 - 621, Nr.623 - 625, Nr.627 - 629, Nr.631 - 634, Nr.636, Nr.637, Nr.639 - 658, Nr.660 - 662

2.lasījumam.*

12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”

11 464 939

-

-

 

Kopā:

25 507 069

9 411 081

9 411 081

 

* Detalizēts pašvaldību pasākumu saraksts pieejams likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 14.pielikumā.