Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. atbilstoši 2016.gadā izstrādātajiem priekšlikumiem un attiecīgi valdības pieņemtajam lēmumam par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas finansēšanu un realizēšanu, izveidot stabilu, prognozējamu un ilgtspējīgu transporta infrastruktūras finansējuma modeli, kas ļaus apturēt pakāpenisku autoceļu sabrukumu un sekmēt to turpmāku attīstību;
 2. pabeigt indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna izstrādi, kas noteiks galvenos infrastruktūras attīstības virzienus un būs pamats daudzgadu līguma noslēgšanai starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;
 3. Rail Baltica projekta ietvaros sagatavot un noslēgt līgumu par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi un sagatavot un noslēgt līgumu par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību;
 4. veikt nepieciešamos atbalsta pasākumus regulāro lidojumu nodrošināšanai uz/no Liepājas lidostas;
 5. izmantojot sekretariātu loģistikas jomas koordinēšanai 16+1 valstu formātā, izstrādāt un prezentēt savus piedāvājumus, dodot Latvijai lielāku atpazīstamību un interesi Ķīnā par Latviju kā valsti un tās uzņēmumiem. Starpvaldību komisiju, transporta darba grupu un augsta līmeņa amatpersonu vizīšu programmās iekļaut Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas attīstības jautājumus;
 6. uzlabot braukšanas maksas atvieglojumu uzskaites sistēmu sabiedriskajā transportā;
 7. izstrādāt normatīvos aktus, kas paredzēti pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai;
 8. izstrādāt velosatiksmes attīstības plānu ar mērķi integrēt velotransportu kopējā transporta sistēmā, veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu;
 9. veikt uzraudzību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (Valsts atbalsta programma - Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās)” otrās kārtas īstenošanai;
 10. veikt Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam vidusposma izvērtējumu, kas kalpotu par pamatu transporta politikas plānošanas dokumenta izstrādei laika posmam pēc 2020.gada;
 11. veikt uzraudzību darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ietvaros definēto transporta nozares rezultatīvo rādītāju sasniegšanai.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

170

139

156

156

141

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

144

139

141

141

141

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

26

0

15

15

0

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /
rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam

9 600 000

9 600 000

9 600 000

MK 16.08.2016.

prot. Nr.40

59.§, 2.punkts

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros

Veikta seguma atjaunošana uz autoceļiem

Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde), km

65

62

60

23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

2.

Daudzbērnu ģimenes kā jauna pasažieru kategorija, kas ir tiesīga izmantot braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu sabiedriskajā transportā

1 700 000

3 400 000

3 400 000

MK 16.08.2016.

prot. Nr.40

59.§ 2.punkts

Daudzbērnu ģimenēm sniegti braukšanas maksas atvieglojumi starppilsētu sabiedriskajā transportā

Pārvadātas daudzbērnu ģimenes starppilsētu sabiedriskajā transportā

Pārvadāto pasažieru skaits kategorijā “Daudzbērnu ģimenes” ( skaits)

 4 370 000 (6 mēnešos)

 9 610 000

 10 580 000

31.07.00 Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai

3.

Ministrijas darbības nodrošināšana, tai skaitā specializēto atašeju Ķīnā, Kazahstānā darbības nodrošināšana, kā arī saistībā ar atašeju maiņu Maskavā

400 000

400 000

400 000

MK 16.08.2016.

prot. Nr.40

59.§ 2.punkts

Pārstāvētas Latvijas valsts intereses, lai veicinātu ekonomisko sadarbību

Nodrošināta specializēto atašeju darbība Ķīnā, Kazahstānā, Maskavā un realizēta atalgojuma politika nozares centrālajā aparātā

Dalība starptautiskos pasākumos pārstāvot Latvijas intereses (skaits)

24

24

24

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4.

Zemāko mēnešalgu izlīdzināšana saistībā ar minimālās algas palielināšanu līdz 380 euro

4 272

4 272

4 272

MK 18.08.2016.

prot. Nr.41, 5.§ 22.punkts

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Kopā

11 704 272

13 404 272

13 404 272

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta budžeta programma 45.00.00 “Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība”;
 2. izslēgta apakšprogramma 60.06.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti”;
 3. izslēgta apakšprogramma 61.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007– 2013)”;
 4. izslēgta apakšprogramma 61.09.00 “Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007–2013)”;
 5. izslēgta apakšprogramma 62.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)”;
 6. izslēgta apakšprogramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie atklātās atlases pašvaldību tranzītielu sakārtošanas projekti (2007– 2013)”;
 7. izslēgta apakšprogramma 62.08.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases publiskā transporta attīstības projekti (2007–2013)”;
 8. izveidota jauna apakšprogramma 60.07.00 “Eiropas transporta infrastruktūras projekti (2014–2020)” ;
 9. izveidota jauna apakšprogramma 60.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014–2020)”;
 10. atjaunota apakšprogramma 62.11.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežotās atlases VAS “Latvijas Valsts ceļi” realizētie projekti (2014 –2020)”;
 11. izveidota jauna apakšprogramma 62.12.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie elektrotransportlīdzekļu (ETL) projekti (2014–2020)”;
 12. izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)”;
 13. izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)”;
 14. izveidota jauna apakšprogramma 69.07.00 “Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētie projekti (2014–2020)”.