Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Iekšlietu ministrijas darbības jomas

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. uz jauniem principiem balstītas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 2. Valsts policijas attīstības koncepcijā ietverto pasākumu īstenošana, tai skaitā izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana un Valsts policijas Prevencijas stratēģijas vadlīniju īstenošana;
 3. Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas izbūve un aprīkošana, izveidojot un iekārtojot valsts robežas joslas infrastruktūru, ārējās robežas infrastruktūras nekustamā īpašuma objektu, kā arī robežapsardzībā izmantojamo kuģošanas līdzekļu atbalsta bāzes tehniskā stāvokļa uzlabošana;
 4. pasākumu kompleksa veikšana, lai Iekšlietu ministrijas kompetences ietvaros nodrošinātu Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanu;
 5. Pasažieru datu reģistra sistēmas izveide un ieviešana, lai palielinātu gaisa satiksmes drošību un valsts iekšējo drošību, kā arī lai sekmētu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu;
 6. Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) izveide un ieviešana tiesībaizsardzības un valsts drošības iestādēs, kas vērsts uz informācijas un zināšanu iegūšanu par noziedzību ietekmējošiem faktoriem, dinamiku un ietekmi (apdraudējumu), lai savlaicīgi novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu tos izdarījušās personas, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes, kas nākotnē samazinās noziedzības pieaugumu un tās izraisītās sekas kopumā;
 7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo būvniecība;
 8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājuma ar speciālo tehniku turpināšana;
 9. Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā noteikto pasākumu un uzdevumu ieviešana.

 

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 322

15 411,5

15 375

15 371

15 371

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

42

42

44

44

44

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

82

82

86

86

86

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 301

15 390

15 354,5

15 351,5

15 351,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

42

42

44

44

44

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

82

82

86

86

86

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

21,5

20,5

19,5

19,5

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /
rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošana un uzturēšana

2 881 747

2 710 715

2 620 906

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Finansējums paredzēts, lai novērstu preču un nelegālo personu pārvietošanos pāri valsts robežai, veicot valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas ierīkošanu.

Paaugstināta Valsts robežsardzes kapacitāte robežuzraudzības veikšanā

Līdz 40% ārējā sauszemes robeža aprīkota ar stacionārajiem savstarpēji integrētajiem robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem (klātbūtnes uztveršanas sistēmas, žogi, videokameras)

Gar 70% ārējo sauszemes robežu (izņemot gar publiskajām ūdenstilpēm) izveidota 12 m plata valsts robežas josla

-


 

-

-


 

-

40%

 

 

 

70%

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

2.

Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu izbūve, tajā skaitā:

539 520

886 892

1 000 000

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Finansējums paredzēts, lai novērstu preču un nelegālo personu pārvietošanos pāri valsts robežai, veicot valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas ierīkošanu.

90 000

500 000

1 000 000

Paaugstināta Valsts robežsardzes kapacitāte robežuzraudzības veikšanā

Līdz 40% ārējā sauszemes robeža aprīkota ar stacionārajiem savstarpēji integrētajiem robežuzraudzības tehniskajiem līdzekļiem (klātbūtnes uztveršanas sistēmas, žogi, videokameras)

Gar 70% ārējo sauszemes robežu (izņemot gar publiskajām ūdenstilpēm) izveidota 12 m plata valsts robežas josla

-
 


 

 

 

 

-

-


 

 

 

 

-

40%

 

 

 

 

 

70%

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslā esošo privātpersonām un juridiskajām personām piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu.

449 520

386 892

-

Sakārtota valsts austrumu robeža

Realizēti zemes ierīcības projekti robežas joslā gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu, zemes vienību skaits

75

100

-

Sakārtotas Latvijas Republikas robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku valsts robežas joslas zemes īpašumtiesības, zemes vienību skaits

150

100

-

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

3.

Kapacitātes paaugstināšana Drošības policijā (informācija klasificēta)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

09.00.00 Drošības policijas darbība

4.

Plānveida gaisa kuģu parka atjaunošana (divu vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde), personāla apmācība

2 960 000

2 890 650

2 867 351

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Finansējums paredzēts, lai novērotu un apsargātu valsts robežai pieguļošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu, novērstu bruņotās provokācijas uz valsts robežas, noziedzīgu apdraudējumu gadījumā sniegtu palīdzību pierobežas iedzīvotājiem, kā arī nepieļautu personu un transportlīdzekļu nelikumīgu valsts robežu šķērsošanu, atklātu un aizturētu valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežkontroles punktu un robežpārejas punktu režīma pārkāpējus

Gaisa kuģu parka atjaunošana

2 vieglās klases viendzinēja helikopteru iegāde

-

1

1

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

5.

Valsts robežsardzes amatpersonu nodrošināšana ar speciālo ekipējumu un robežuzraudzības tehniskiem līdzekļiem

367 400

-

-

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Finansējums paredzēts, lai paaugstinātu valsts robežas uzraudzības kapacitāti

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

6.

Robežsargu skaita blīvumu uz "zaļās" robežas palielināšana atkarībā no pastāvošajiem riska faktoriem (30 amatpersonas)

251 333

511 743

511 743

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu valsts robežas drošību un tās kontroli, vienlaikus veicinātu valsts iekšējās un ārējās drošības mērķu īstenošanu.

Robežsargu skaita blīvuma uz „zaļās” robežas palielināšana

Palielināt robežsargu skaita blīvumu uz zaļās robežas

30

30

30

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

7.

Televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošana, tajā skaitā:

190 550

172 656

172 656

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Finansējums paredzēts, lai stiprinātu Valsts policijas kapacitāti cīņā pret autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tai skaitā nelegālo televīzijas pakalpojumu izplatības ierobežošanai pierobežas reģionos un Latvijā kopumā

179 350

172 656

172 656

Paaugstināta Valsts policijas kapacitāte televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai

Palielinājies atklāto  noziedzīgo nodarījumu skaits, kas saistīti ar autortiesību aizsardzību

20%

20%

20%

06.01.00 Valsts policija

Finansējums paredzēts, lai stiprinātu Valsts policijas kapacitāti cīņā pret autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tai skaitā nelegālo televīzijas pakalpojumu izplatības ierobežošanai pierobežas reģionos un Latvijā kopumā

11 200

-

-

Valsts policijas kapacitātes stiprināšanai iegādāts nepieciešamais tehniskais nodrošinājums – datori, monitori un biroja tehnika

Iegādāto monitoru skaits

7

 -

Iegādāto datoru skaits

7

-

-

Iegādātās biroja tehnikas (printeri) skaits

7

-

-

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

8.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri, tajā skaitā:

394 626

394 626

394 626

Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punkts

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

30 260

30 260

30 260

06.01.00 Valsts policija

118 370

118 370

118 370

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

29 548

29 548

29 548

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

51 442

51 442

51 442

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

80 990

80 990

80 990

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

13 706

13 706

13 706

40.01.00 Administrēšana

65 148

65 148

65 148

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

1958

1958

1958

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3204

3204

3204

9.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, tajā skaitā:

9246

9246

9246

Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punkts

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

44

44

44

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

148

148

148

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

89

89

89

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

59

59

59

40.01.00 Administrēšana

8906

8906

8906

10.

Jaunas darba samaksas sistēmas ieviešana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, tajā skaitā:

26 000 000

26 000 000

26 000 000

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts un 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 23.punkts

Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu motivāciju uzsākt un turpināt dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs

16 545 147

16 545 147

16 545 147

Ieviesta jauna darba samaksas sistēma

Personāla mainība (%)

11

11

11

06.01.00 Valsts policija

Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu motivāciju uzsākt un turpināt dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs

5 590 681

5 590 681

5 590 681

Ieviesta jauna darba samaksas sistēma

Personāla mainība (%)

7,3

7,3

7,3

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu motivāciju uzsākt un turpināt dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs

3 424 622

3 424 622

3 424 622

Ieviesta jauna darba samaksas sistēma

Personāla mainība (%)

4,5

4,5

4,5

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu motivāciju uzsākt un turpināt dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs

439 550

439 550

439 550

42.00.00 Iekšējās drošības biroja darbība

111.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu nodaļas atpūtas telpu labiekārtošana un inventāra iegāde

3 000

-

-

Priekšlikums Nr.615 2.lasījumam

Finansējums paredzēts, lai nodrošinātu sporta inventāra iegādi

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Kopā

36 597 422

36 576 528

36 576 528

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”;
 2. izslēgta apakšprogramma 67.09.00 “Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”;
 3. izslēgta apakšprogramma 67.12.00 “Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta projektu un pasākumu īstenošana”;
 4. izveidota jauna apakšprogramma 67.14.00 “FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana”;
 5. izveidota jauna apakšprogramma 70.19.00 “Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana”;
 6. izveidota jauna apakšprogramma 70.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)”;
 7. izveidota jauna apakšprogramma 73.07.00 “Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi”;
 8. izveidota jauna apakšprogramma 73.08.00 “Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana”.