Aizsardzības ministrijas darbības jomas:

Aizsardzības ministrijas darbības jomas

Aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. pildīt Varšavas samitā pieņemto lēmumu izpildei nepieciešamos uzdevumus, lai uzņemtu sabiedroto vienības Latvijā;
  2. turpināt Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību izveidi, lai izveidotu 18 paaugstinātas gatavības vada līmeņa apakšvienības;
  3. veikt priekšdarbus, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) kaujas gatavības, reaģēšanas un kaujas spēju pārbaudi mācībās “Namejs 2018”;
  4. pilnveidot Zemessardzes nodrošinājuma bataljonu spējas un pievērst pastiprinātu uzmanību zemessargu piesaistei, sagatavošanai un to regulārai zināšanu atjaunošanai un intereses saglabāšanai par dienestu Zemessardzē;
  5. palielināt Jaunsardzes apmācības kapacitāti, nodrošinot spēju apmācīt līdz 11000 jauniešu, lai veicinātu jaunatnes patriotisko audzināšanu saskaņā ar Informatīvo ziņojumu par “Par Jaunatnes attīstību 2015.-2024.gadā”;
  6. kiberdrošības spējas attīstība, IT drošības incidentu novēršana un seku pārvarēšana;
  7. attīstīt pretgaisa aizsardzības spēju, uzlabojot gaisa telpas novērošanas radaru pārklājumu un pretgaisa aizsardzības komandvadības spējas, kā arī modernizējot esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas;
  8. attīstīt NBS mācību infrastruktūru, t.sk. Ādažu poligonu un mācību bāzi “Lāčusils”, lai nodrošinātu nepieciešamās prasības plašāka mēroga militāro mācību organizēšanai;
  9. nodrošināt Latvijas karavīru dalību ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos vismaz 2016.gada līmenī;
  10. piesaistīt vietējos apakšuzņēmējus lielo līgumu izpildē, sekmējot vietējo uzņēmumu iesaisti aizsardzības vajadzību nodrošināšanā.

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Aizsardzības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1

6 217

7 057

7 592

8 211

8 689

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas1

6 213

7 052

7 587

8 211

8 689

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

5

0

0

Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31. pantu.

Zemessargu amata vietu skaits 2015.gadā – 310, 2016.gadā – 403, 2017.gadā – 487, 2018.gadā – 519, 2019.gadā – 519

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

125 846

125 846

125 846

MK

18.08.2016. sēdes prot.  Nr.41 5.§ 22.punkts

Latvijas Kara muzeja darbiniekiem

5 340

5 340

5 340

12.00.00 “Kara muzejs”

Nacionālo bruņoto spēku darbiniekiem

53 400

53 400

53 400

22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”

Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbiniekiem

22 250

22 250

22 250

28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbiniekiem

36 490

36 490

36 490

33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”

Jaunsardzes informācijas centra darbiniekiem

3 738

3 738

3 738

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

Aizsardzības ministrijas darbiniekiem

4 628

4 628

4 628

97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

2.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

385

385

385

Nacionālo bruņoto spēku darbiniekiem

148

148

148

22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra darbiniekiem

237

237

237

33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”

3.

Pētījuma "Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte" veikšanai (NVO Austrumeiropas politikas pētījumu centrs)

12 500

-

-

Priekšlikums Nr.50 2.lasījumam

 

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

4.

Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, tās darbības nodrošināšanai

10 000

-

-

Priekšlikums Nr.51 2.lasījumam

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

5.

Latviešu Virsnieku apvienībai, tās darbības nodrošināšanai

3 395

-

-

Priekšlikums Nr.53 2.lasījumam

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

6.

Grāmatas “Latviešu zvaigžņu stunda: sarunas par militārajām uzvarām” par latviešu karavīriem 2.pasaules karā izdošanai (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)

9 500

-

-

Priekšlikums Nr.55 2.lasījumam

 

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

7.

Informatīvi izglītojošas ceļojošās izstādes “Latviešu leģionāri – kas viņi ir?” izveidei (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)

1 600

-

-

Priekšlikums Nr.56 2.lasījumam

 

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

8.

Piemiņas zīmes ģenerālim Pēterim Radziņam izgatavošanai un uzstādīšanai 11. Novembra krastmalā, Rīgā (Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība)

4 500

-

-

Priekšlikums Nr.57 2.lasījumam

 

 

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

9.

Atbalsts Zemessardzei (biedrība “Labākai ikdienai”)

6 177

-

-

Priekšlikums Nr.58 2.lasījumam

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

Kopā

173 903

126 231

126 231

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Aizsardzības ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi vienu izmaiņu budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā.

Lai samazinātu apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā un savlaicīgi sagatavotu iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likuma projektam, Aizsardzības ministrija ir veikusi strukturālas izmaiņas budžeta programmās, ar 2017.gadu budžeta programmu 35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” integrējot budžeta apakšprogrammā 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums“ un apakšprogrammā 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”.