Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. attīstīt nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa metodes koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, ieviešot stratēģisko analīzi un citas nepieciešamās metodes;
  2. nodrošināt politisko partiju elektroniskās deklarēšanas sistēmas izveidi un ieviešanu Latvijā;
  3. pilnveidot tiesisko regulējumu partiju finansēšanas kontroles jomā, lai novērstu starpniecības gadījumus ziedojumu veikšanā un izskaustu gadījumus, kad kā starpniekus izmanto personas ar lielu ziedojumu veikšanai nepietiekamiem pašu legāliem finanšu līdzekļiem;
  4. pilnveidot valsts amatpersonas deklarācijā iekļauto ziņu un personas ienākumu likumības kontroli;
  5. pilnveidot uzraudzības mehānismus amatpersonu darbības kontrolei, kas ir atbildīgas par rīcību ar publiskajiem resursiem, tai skaitā noteikt administratīvo atbildību par valsts amatpersonu nelietderīgu (izšķērdīgu) rīcību ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem;
  6. veikt pasākumus, lai noteiktu valsts amatpersonām pienākumu ziņot  tiesībsargājošām iestādēm par aizdomām par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskos darījumos, kas radušās, veicot savus dienesta pienākumus;
  7. veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanu saistīti grāmatvedības viltošanas nodarījumi tiek izmeklēti pilnā apmērā un iztiesāti attiecīgajos gadījumos;
  8. nodrošināt publisko personu institūciju cilvēkresursu vadības (personāla) speciālistu izglītošanas pasākumus par korupcijas risku identifikācijas un novēršanas jautājumiem, celt skolu jaunatnes zināšanas un izpratni par korupcijas tēmu;
  9. paaugstināt informētību privātajā sektorā par ārvalstu amatpersonu kukuļošanu, ieskaitot uzņēmēju asociācijas un tādus svarīgus sektorus kā mazos un vidējos uzņēmumus un valsts uzņēmumus;
  10. veikt pasākumus, iedrošinot trauksmes celšanu, informējot par labā ticībā (bona fide) veiktās trauksmes celšanas kā publiskās un privātās godprātības sistēmas sastāvdaļas svarīgumu un paaugstinot informētību par pieejamo aizsardzību privātā sektorā strādājošiem trauksmes cēlējiem, nodrošinot tiem viegli pieejamus ziņošanas kanālus.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Biroja kapacitātes stiprināšana – atlīdzības palielināšana

168 386

168 386

163 888

MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts

Palielināta atlīdzība kompetentākajiem speciālistiem

Nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums Biroja Operatīvo izstrāžu nodaļas, Operatīvo pasākumu nodaļas un Izmeklēšanas nodaļas speciālistiem

Izpildītas OECD prasības par kompetentāko speciālistu piesaistīšanu korupcijas apkarošanas jomā, nodrošinot pilnīgu Biroja attiecīgās jomas amata vietu aizpildīšanu (% no korupcijas apkarošanas jomas amata vietām)

100,0

100,0

100,0

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

2.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

2 848

2 848

2 848

MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Kopā

171 234

171 234

171 234

-