Augstākās tiesas darbības joma:

Augstākās tiesas darbības joma

Augstākās tiesas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē atbilstoši Satversmei, starptautiskajiem līgumiem un nacionālā likumdevēja pieņemtajiem tiesību aktiem;
  2. nodrošināt lietu izskatīšanu Disciplinārtiesā;
  3. turpināt vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību Latvijā;
  4. nodrošināt valsts drošības iestāžu iesniegto sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu izvērtēšanu un tiesību aktiem atbilstošu pieprasījumu akceptēšanu.

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

155

162

146

146

146

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

155

162

146

146

146

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Slepenības režīma nodrošināšanas nodaļas darba finansēšana

223 101

104 177

115 714

MK 16.08.2016 sēdes  protokols Nr.40  59.§ 2.punkts

Nodrošināta valsts drošības iestāžu sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu izskatīšana

Izskatīto pieprasījumu īpatsvars (%) no saņemtajiem pieprasījumiem

100

100

100

01.00.00  Tiesa

2.

Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana

88 308

80 358

80 358

MK 16.08.2016 sēdes  protokols Nr.40  59.§ 2.punkts

Izveidota un uzturēta struktūrvienība (Tieslietu padomes sekretariāts), kas nodrošinās Tieslietu padomes darba organizāciju

Izveidota jauna struktūrvienība

1

-

-

01.00.00 Tiesa

3.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas kapacitātes stiprināšana

102 415

102 415

102 415

MK 16.08.2016 sēdes  protokols Nr.40  59.§ 2.punkts

Nodrošināts kasācijas instancei atbilstošs zinātniski pētnieciskais darbs

01.00.00 Tiesa

4.

Tiesu sistēmas darbinieku mēnešalgu paaugstināšana

329 598

329 598

329 598

MK 16.08.2016 sēdes  protokols Nr.40  59.§ 2.punkts

01.00.00 Tiesa

5.

Tiesnešu atalgojuma palielināšana

-

-

542 787

MK 16.08.2016 sēdes  protokols Nr.40  59.§ 2.punkts

01.00.00 Tiesa

6.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

5 162

5 162

5 162

MK 18.08.2016 sēdes  protokols Nr.41  5.§ 22.punkts

01.00.00 Tiesa

Kopā

748 584

621 710

1 176 034

-