Valsts kontroles darbības joma:

Valsts kontroles darbības joma

Valsts kontroles galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. nodrošināt revīziju darbu atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un Valsts kontroles darbības stratēģijā 2014.-2017.gadam noteiktajiem principiem:
  • īstenot uz risku analīzi un revidējamo jomu stratēģiskajiem novērtējumiem balstītu revīziju tēmu izvēli, tādējādi veicot revīzijas sabiedrībai būtiskās jomās, ņemot vērā aktuālos notikumus valstī, valsts attīstības prioritātes un identificētos riskus rīcībā ar publiskas personas līdzekļiem un mantu;
  • veikt likumības un lietderības revīzijas, novirzot tām vismaz 30% no revīzijām paredzētajiem resursiem un pēc iespējas sniedzot ieteikumus ar finanšu ietekmi, līdz ar to gūstot pārliecību par resursu likumīgu un lietderīgu pārvaldību un rodot iespēju kvantitatīvi novērtēt plānoto/ panākto finanšu efektu palielinātu publiskā sektora ieņēmumu vai novērstu nelikumīgu un nelietderīgu izdevumu izteiksmē;
  • veikt finanšu revīzijas un gadījumos, kad ir identificēti būtiski finanšu pārskatam pakārtoti darījumi, sniegt divu veidu atzinumus – par pārskatu pareizību un par darījumu atbilstību, tādējādi gūstot pārliecību ne tikai par pareizu finanšu uzskaiti, bet arī par veikto darījumu likumību un atbilstību mērķiem;
  • veikt revīzijas katrā pašvaldībā vismaz reizi trijos gados, katru gadu revīzijās vismaz vienu reizi iekļaujot ne mazāk kā 40 pašvaldības, rezultātā nodrošinot pašvaldību darbības regulāru izvērtējumu un iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības līdzekļu izlietojuma likumību un lietderību;
  • uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu, panākot, ka revidējamās vienības ir veikušas darbības ne mazāk kā 85% ieteikumu ieviešanai un pēc iespējas novērtējot ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi, līdz ar to gūstot pārliecību par revīziju rezultātā panāktajiem uzlabojumiem un par finanšu ietekmes apmēriem – palielinātiem ieņēmumiem vai novērstiem nelikumīgiem un nelietderīgiem izdevumiem;
 2. stiprināt valsts un pašvaldību amatpersonu atbildību par pieņemto lēmumu tiesiskumu un pamatotību:
  • sekmēt Valsts kontroles likuma grozījumu pieņemšanu Saeimā un nodrošināt to atbilstošu piemērošanu, lai ar tiesiskajā regulējumā Valsts kontrolei nostiprinātām tiesībām īstenotu primāri preventīvus pasākumus un motivētu amatpersonas tiesiski rīkoties ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu;
  • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un nodrošināt atbalstu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem revīzijas materiālu izskatīšanā, tādējādi veicinot vispusīgu revīzijās konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu;
  • izvērtēt revidējamās vienības vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem, lai panāktu vispusīgas pārbaudes un atbilstošu tiesību normu interpretēšanu par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un atbildīgo personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības;
 3. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus:
  • sniegt konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm saskaņā ar noslēgtajiem memorandiem, tādējādi nostiprinot Valsts kontroles starptautisko atpazīstamību un profesionālo prestižu, kā arī veicinot revīzijas personāla kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši starptautiski gūtajai pieredzei;
  • veikt vismaz vienu paralēlo revīziju sadarbībā ar citām augstākajām revīzijas iestādēm, pārbaudot gan visās valstīs kopīgus, gan katrai valstij būtiskus jautājumus, līdz ar to gūstot iespēju salīdzināt Latvijā īstenotos procesus ar citām valstīm un sniegt ieguldījumu starpvalstu sadarbībā noteiktās jomās;
 4. veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu publiskajā sektorā:
  • veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu (ISSAI un INTOSAI GOV) ieviešanu, nodrošinot standartu tulkošanu, publicēšanu, aktuālo versiju uzturēšanu un apmācības zvērinātajiem revidentiem, pašvaldību un citu revidējamo vienību pārstāvjiem, rezultātā panākot vienotu standartu piemērošanu visā publiskajā sektorā un veicinot likumīgu un lietderīgu resursu pārvaldību.

 

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

175

180

180

180

180

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

175

180

180

180

180

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

       Darbības rezultāts

               Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Valsts kontroles un publiskā sektora revīziju kopumā efektivitātes paaugstināšana, nodrošinot starptautisko publiskā sektora revīziju standartu (ISSAI) vienotu piemērošanu publiskā sektora revīzijās un Valsts kontroles informācijas tehnoloģiju darbības stabilitāti un drošību

215 859

191 888

163 888

MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts

INTOSAI standartu ieviešana publiskajā sektorā

12 359

9 888

9 888

Pieaug zvērinātu revidentu, pašvaldību un citu institūciju izpratne par INTOSAI standartu piemērošanu publiskā sektora revīzijās

Apmācītas personas (skaits)

20

50

50

01.00.00 Valsts kontrole

Informācijas tehnoloģiju (IT) darbības stabilitātes, attīstības un labākās prakses standartam atbilstošas drošības nodrošināšana

203 500

182 000

154 000

Pieaug Valsts kontroles IT resursu drošība un veiktspēja

IT drošības līmeņa atbilstība starptautiskiem labākās prakses standartiem (%)

80

80

80

01.00.00 Valsts kontrole

2.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

534

534

534

MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00 Valsts kontrole

Kopā

216 393

192 422

  164 422

-