Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. valsts drošības stiprināšana, īstenojot Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (turpmāk – NATO) Varšavas samita pieņemtos lēmumus, veicinot Latvijas iekšējo un ārējo drošību, stiprinot transatlantisko sadarbību;
 2. regulārās divpusējās un daudzpusējas konsultācijas ar Eiropas Savienības dalībvalstīm par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) darba kārtības aktuālajiem jautājumiem (tajā skaitā migrācija, enerģētika un klimata pārmaiņas, vienotais tirgus un sociālā dimensija), ES daudzgadu budžetu un ES nākotni, kā arī ES – Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību modeli;
 3. regulārās divpusējās un daudzpusējas konsultācijas ar mērķi padziļināt reģionālo sadarbību, tai skaitā:
  • Baltijas Ministru padomes sadarbības koordinācija (Ārlietu ministrija pilda Baltijas Ministru padomes sekretariāta funkciju),
  • gatavošanās Latvijas prezidentūrai Baltijas Jūras Valstu Padomē no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam;
 4. valsts konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības sekmēšana, īstenojot efektīvu un vienotu ārējās ekonomiskās un ārējās tirdzniecības politiku, ieskaitot sadarbību Centrāleiropas, Austrumeiropas un Ķīnas (16+1) formātā, kā arī Latvijas amatpersonu vizītes uz Latvijas ekonomiskajai sadarbībai jauniem tirgiem trešajās valstīs. Līdzdalība Latvijas dabasgāzes tirgus atvērtības un attīstības pasākumos;
 5. politiskās un ekonomiskās sadarbības stiprināšana, organizējot divpusējās vizītes un ekspertu konsultācijas, piedaloties ES sadarbības formātos ar trešajām valstīm un citiem pasaules reģioniem (Austrumu partnerības samits, ES – CELAC samits, Āzijas - Eiropas sanāksme (ASEM), ES–Persijas jūras līča, ES–Arābu valstu, Savienības Vidusjūrai ikgadējā ārlietu ministru sanāksme);
 6. aktivitātes attīstības sadarbības politikas jomā, tajā skaitā:
  • granta projektu īstenošana ES Austrumu partnerības valstu – Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, kā arī Centrālāzijas valstu – Kirgizstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas atbalstam;
  • apmācību programmas īstenošana ES Kaimiņpolitikas valstu, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem;
  • līdzfinansējuma piešķiršana nevalstiskām organizācijām (turpmāk – NVO), sociālajiem partneriem un pašvaldībām, kas ieguvušas finansējumu no starptautiskajiem palīdzības finansētājiem attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanai;
  • atbalsts biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” dalībai ES nevalstisko organizāciju platformā un Latvijas Pašvaldību savienībai dalībai ES pašvaldību platformā attīstības sadarbības jomā;
 7. atbalsts diasporas pasākumiem ārvalstīs, tajā skaitā:
  • vismaz 50 projekti diasporas organizāciju atbalstam kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas un sporta jomās, tostarp pasākumi diasporas jauniešu auditorijai;
  • Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju forums Amerikā;
  • mobilo pasu darbstaciju izbraukums uz Austrāliju un Jaunzēlandi;
 8.  nodrošināta aktīva dalība starptautiskajās organizācijās un līdzdalība starptautiskajos   forumos.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

575

580

590

590

590

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

575

580

590

590

590

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

    Darbības apraksts

   Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Ārpolitisko aktivitāšu realizēšana Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs, diplomātisko aktivitāšu paplašināšana un ekonomisko attiecību veicināšana

929 222

929 222

929 222

MK 2016.gada 16.augusta prot. Nr.40  59.§ 2.punkts

Darbs ar jauniem ārpolitikas izaicinājumiem, ar ko mainīgās starptautiskās situācijas apstākļos ir jāsaskaras Latvijas ārlietu dienestam un kas prasa papildus aktivitātes esošo reģionālo iniciatīvu attīstīšanā un realizācijā

Tiek veicināta izaugsme un drošība Latvijas tuvējā reģionā, vienlaikus veicināti Latvijas tirdzniecības sakari un nodrošināta aktīva dalība starptautiskajās organizācijās

Paaugstināta atbilstošo ārpolitikas mērķu īstenošanai nepieciešamo darbību efektivitāte (salīdzinot ar 2016.gadu) (%)

20

20

20

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

2.

Latvijas tirdzniecības un ekonomisko interešu nostiprināšana, tai skaitā ES daudzgadu budžeta 2014.-2020.gadam vidusposma pārskata un nākamā ES daudzgadu budžeta pēc 2020.gada veidošanas procesā

138 400

138 400

138 400

MK 2016.gada 16.augusta prot. Nr.40  59.§ 2.punkts

ES darba forumos pārstāvētas Latvijas intereses par izmaiņām ES daudzgadu budžeta plānošanā, tādējādi nodrošinot labvēlīgas attīstības iespējas Latvijas tautsaimniecībai

  Nostiprinātas Latvijas tirdzniecības un ekonomiskās intereses

Konsultācijas ar ES dalībvalstīm (skaits)

45

45

45

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3.

Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2014.-2018.gadam īstenošana, informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšana

880 441

880 441

880 441

MK 2016.gada 16.augusta prot. Nr.40  59.§ 2.punkts

Veikta Ārlietu ministrijas kopējās informācijas komunikāciju sistēmas uzlabošana centrālajā aparātā  veicinot noturību pret krīzes situācijām, kā arī nodrošināta nepieciešamo iekārtu un programmatūras uzturēšana

Uzlabota Ārlietu ministrijas kopējā informācijas komunikāciju sistēma

Uzlabota Ārlietu ministrijas kopējā informācijas komunikāciju sistēma ar palielinātu noturību pret krīzes situācijām, nodrošinot šai sistēmai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju iekārtu un programmatūras uzturēšanu (skaits)

1

1

1

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

578 982

578 982

578 982

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

301 459

301 459

301 459

4.

Iemaksu veikšana OECD

-

2 862 700

2 862 800

MK 2016.gada 18.augusta prot. Nr.41 4.§ 11.1.punkts

Nodrošināta Latvijas ikgadējās iemaksas  veikšana OECD

Nodrošināta Latvijas pārstāvība un intereses OECD

Latvijas pārstāvība un interešu nodrošināšana OECD komitejās un darba grupas (5 no tām ĀM atbildībā, pārējās – atbildīgās nozaru ministrijas) (skaits)

29

29

29

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

5.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

70 931

61 518

73 930

MK 2016.gada 18.augusta prot. Nr.41  2.§ 2.punkts

Veikta informācijas sistēmas uzturēšana, nodrošinot sistēmas pieejamību diplomātiskajam dienestam un e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

Uzturēta un Ārlietu dienestam pieejama informācijas sistēma

Uzturēti un iedzīvotājiem pieejami e-pakalpojumi (skaits)

7

7

7

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

7 654

7 654

7 654

MK 2016.gada 18.augusta prot. Nr.41  5.§ 22.punkts

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

7 476

7 476

7 476

06.00.00 Latvijas institūts

178

178

178

7.

Latvijas tautas video sveiciena radīšanai Lietuvas, Igaunijas un Somijas tautām valstu simtgadēs

12 000

-

-

2.lasījumam priekšlikums Nr.32

Video klipa izveidošana ar Latvijas tautas sveicienu kaimiņiem viņu valodās iecerēts pārraidīt Somijas, Lietuvas un Igaunijas simtgades svinību ietvaros un izmantot kā komunikācijas materiālu Saeimas un citu valsts institūciju kontaktos ar reģiona kaimiņiem, t.sk. Baltijas Asamblejas aktivitātēs

Izmantotas Baltijas valstu un Somijas simtgades sniegtās iespējas Latvijas publiskās diplomātijas īstenošanā. Stiprināta saikne ar Latvijas kaimiņiem emocionālā, sabiedriskā un kultūras aspektā, izmantojot valstu simtgades kā vienojošo elementu reģionālajā sadarbībā.

Videoklips (skaits)

1

-

-

06.00.00 Latvijas institūts

12 000

-

-

8.

Latvijas Ārpolitikas institūtam projektiem Latvijas ārlietu simtgade un nākotnes perspektīva un Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata

55 000

-

-

2.lasījumam priekšlikums Nr.33

Īstenoti projekti “Latvijas ārlietu simtgade un nākotnes perspektīva” un “Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata”

Sagatavoti un publicēti izdevumi par Latvijas ārlietu simtgadi un Latvijas ārējo un drošības politiku

Publicēti izdevumi (skaits)

2

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

55 000

-

-

Kopā

2 093 648

4 879 935

4 892 447

-