Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts finansējuma pieejamību nozarei;
  2. normatīvā regulējuma izvērtējums un pilnveidošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un aktuālu nozares regulējumu, t.sk. Lauku attīstības programmas precizējumi, atbalsts lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai, vides, klimata, lauku ainavas uzlabošanai, un mežu dzīvotspējas attīstībai;
  3. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam īstenošanu;
  4. veicināt vietējo pārtikas produktu ražošanas un patēriņa atbalsta pilnveidošanu, t.sk. zaļajos publiskajos iepirkumos, papildinot Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) funkcijas un darbs pie pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanas pārtikai iespēju izvērtēšanas;
  5. nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
  6. nodrošināt meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehnisko nodrošinājumu, t.sk. specializētā meža ugunsdzēsības autotransporta un degvielas iegāde un efektīva izmantošana;
  7. Latvijas interešu aizstāvēšanu ES un starptautiskā līmenī.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 610

2 711

2 711

2 691

2 691

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 263

2 348

2 348

2 368

2392

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

347

363

363

323

299

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā:

31 497

31 497

31 497

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

3 025

3 025

3 025

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

282

282

282

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

28 012

28 012

28 012

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

178

178

178

2.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri, tai skaitā:

235 494

235 494

235 494

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

87 220

87 220

87 220

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

18 512

18 512

18 512

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

104 130

104 130

104 130

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

21 004

21 004

21 004

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 628

4 628

4 628

3.

Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai

2 700 000

2 700 000

2 700 000

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 5.§ 15.punkts

 

 

 

Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšanai (atalgojuma apmērs no MK noteiktā maksimālā apmēra 80%)

Nodrošināt Valsts meža dienesta darbiniekiem atbilstošu un meža nozares kontekstā konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī lai novērstu iespējamo interešu konfliktu rašanos un mazinātu korupcijas iespējamību

 Nodrošināts MK noteikumos noteiktā atalgojuma apmērs % no atbilstošās  3.kategorijas mēnešalgu grupas

80

80

80

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

4.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

265 980

269 304

308 408

MK 18.08.2016. sēdes prot. Nr.41 2.§

Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS), Zemkopības ministrijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības sistēmas (ZM IKT) un ZM IKT infrastruktūras uzturēšanai

200 000

203 324

242 428

LZIKIS drošības audits

Finansēts LZIKIS drošības audits, % no gadam papildu piešķirtā finansējuma apjoma

10

8

5

ZM IKT drošības sistēmas uzturēšana

Finansēta ZM IKT drošības sistēmas uzturēšana, % no gadam papildu piešķirtā finansējuma apjoma

81

85

91

ZM IKT infrastruktūras uzturēšana

Finansēta ZM IKT infrastruktūras uzturēšana, % no gadam papildu piešķirtā finansējuma apjoma

9

7

4

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

Valsts meža dienestam ģeogrāfiskās informācijas sistēmai (VMDĢIS)

65 980

65 980

65 980

Valsts meža dienesta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai (ĢIS)

Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā uzturēta meža zemes platība, tūkst.ha

3 380

3 400

3 400

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

5.

 

 

 

 

 

 

Ārkārtas valsts atbalsts piena ražotājiem

7 000 000

7 000 000

7 000 000

MK 16.08.2016. sēdes prot. Nr.40 59.§ 2.punkts

Sniegts atbalsts piena ražotājiem to tālākas darbības nodrošināšanai, augstražīgu un ģenētiski augstvērtīgu piena šķirņu slaucamo govju ciltskodola  un ražošanas konkurētspējas saglabāšanai, pastāvot produkcijas noieta tirgus nelabvēlīgiem apstākļiem

Atbalstu saņēmušo uzņēmēju skaits (gadā)

9 000

9 000

9 000

64.08.00 Izdevumi Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)

6.

Biedrībai Siera klubs grāmatas “Jāņa siers” atkārtotai izdošanai

3 000

-

-

Priekšlikums Nr.190 un Nr.219 2.lasījumam

21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai

7.

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai

1 474 693

1 474 693

1 474 693

Priekšlikums Nr.222 un Nr.193 2.lasījumam

Pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšana

Paaugstināts pedagogu mēneša darba algas likmes apmērs, % no gadam papildus piešķirtā finansējuma apjoma

69

69

69

 Kvalitātes piemaksas pedagogiem

Piešķirtas kvalitātes piemaksas pedagogiem, % no gadam papildus piešķirtā finansējuma apjoma

31

31

31

22.02.00 Augstākā izglītība

8.

LLU ESAF aktu zāles – auditorijas renovācijai

80 000

-

-

Priekšlikums Nr.436 un Nr.413 2.lasījumam

22.02.00 Augstākā izglītība

Kopā

11 790 664

11 710 988

11 750 092

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) budžetā 2017. gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. no jauna tiek plānots finansējums apakšprogrammā 22.01.00 “Profesionālā izglītība”;
  2. jaunizveidota apakšprogramma 22.06.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana”;
  3. pamatojoties uz 2016. gada 2.augusta MK kabineta sēdes protokola Nr.38 49.§ 10.punktu no jauna izveidota apakšprogramma 26.03.00 “Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu”.