Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. izstrādāt Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju periodam līdz 2050.gadam un Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju, lai īstenotu ES likumdošanā un Parīzes nolīgumā noteikto un nodrošinātu Latvijas pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību;
 2. sagatavot jūras telpisko plānojumu, kas atbilstoši Baltijas jūras reģiona stratēģijā un ES Jūras telpiskās plānošanas ietvardirektīvā noteiktajiem mērķiem ir saskaņots ar Baltijas jūras reģiona valstīm, apstiprināt ilgtermiņa tematisko plānojumu par publisko infrastruktūru Baltijas jūras piekrastei, kas būs instruments investīciju piesaistei Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās, pārskatīt publisko ūdeņu nomas principus;
 3. nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību:
  • ekonomiski pamatotu un efektīvu projektu realizācijai ūdenssaimniecības sektorā, plūdu aizsardzības un vides monitoringa jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības vides kvalitātes prasību izpildi;
  • pašvaldībām projektu realizācijai pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;
  • pašvaldībām projektu realizācijai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un teritoriju revitalizācijai, paredzot atbalstu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras izveidei (tai skaitā, industriālie pieslēgumi, ceļu infrastruktūra un cita koplietošanas infrastruktūra), kā arī teritoriju labiekārtošanai, atbilstoši pašvaldību ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām;
 4. saglabāt bioloģisko un ainavisko daudzveidību, tajā skaitā nodrošinot “Natura 2000” teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un  izmantošanu, augstvērtīgu dzīves vidi un kvalitatīvus rekreācijas pakalpojumus;
 5. īstenot politiku, kas orientēta uz nacionālo resursu apguves un uzņēmējdarbības veicināšanas principiem, iekļaujot „zaļā iepirkuma” principu publiskajos iepirkumos;
 6. nodrošināt virzību uz aprites ekonomiku un resursu efektīvāku izmantošanu, turpinot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību un nodrošinot dabas resursu racionālu izmantošanu;
 7. īstenot Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam, tai skaitā, ieviest Latgalē jaunu speciālo ekonomisko zonu;
 8. nodrošināt Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanu, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu, Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai, izveidot uzlabotu valsts IKT pārvaldības sistēmu un elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformu, nodrošināt IKT procesu koordināciju, kā arī stiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kapacitāti un funkcijas;
 9. ieviest „vienas pieturas” aģentūras principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu, tai skaitā, elektroniskā vidē izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un veicinot publiskās pārvaldes efektivitāti, izstrādāt saistītos tiesību aktus;
 10. veikt sagatavošanas aktivitātes un ieviest centralizētās komponentes oficiālās elektroniskās saziņas principa ieviešanai starp valsts, pašvaldību, tiesu sistēmas iestādēm un iedzīvotājiem, uzņēmējiem elektroniskajā vidē, izstrādāt saistītos tiesību aktus;
 11. noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas, kuru ietvarā pašvaldības var sadarboties vai apvienoties, izvērtēt un noteikt tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un funkciju decentralizācija būtu pamatojama un īstenojama, izstrādāt normatīvā akta projektu par sadarbības teritoriju noteikšanu, izstrādāt normatīvo aktu projektus pašvaldību sadarbības teritoriju institucionālai un funkcionālai darbībai.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 000

924

991

979

935

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

859

890

892

890

890

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

141

34

99

89

45

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums

Izdevumi,  euro /
rādītāji, vērtība

Pamatojums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

1.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

71 556

71 556

71 556

MK 18.08.2016. sēdes prot.Nr.41 5.§ 22.punkts

21.01.00  Fonda darbības nodrošinājums

178

178

178

23.01.00 Valsts vides dienests

39 516

39 516

39 516

23.02.00  Vides pārraudzības valsts birojs

356

356

356

24.06.00  Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

9 256

9 256

9 256

24.08.00  Nacionālo parku darbības nodrošināšana

15 130

15 130

15 130

32.00.00  Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

890

890

890

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

6 230

6 230

6 230

2.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

341

341

341

MK 18.08.2016. sēdes prot.Nr.41 5.§ 22.punkts

23.01.00 Valsts vides dienests

222

222

222

24.06.00  Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

119

119

119

3.

Iemaksu veikšanai OECD (dalības maksas segšana OECD Īpašā ķīmisko vielu kontroles programmā)

1 826

1 826

1 826

MK 16.08.2016. sēdes prot.Nr.40 59.§ 2.punkts

21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 826

1 826

1 826

4.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

1 181 773

1 215 021

1 497 477

MK 16.08.2016. sēdes prot.Nr.40 59.§ 38.punkts

Projekta "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā" rezultātu uzturēšana

11 628

15 339

19 667

Infrastruktūras uzturēšana Vides izglītības programmu īstenošanai muzeja apmeklētājiem    

Samazināts iekārtu atteices risks (procentos)

75

75

75

24.06.00  Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Projektu "Valsts informācijas sistēmas "Ozols" ", "Mobilā aplikācija Dabas tūrisms" rezultātu uzturēšana

63 155

63 155

63 155

 Valsts informācijas sistēmas "Ozols" izmantošanas rādītāji

 Kopējais pieprasījumu skaits

60 000

60 000

60 000

 "Informatīvā sistēma Dabas tūrisms" izmantošanas rādītāji 

Kopējais lejupielādes skaits

1 500

1 500

1 500

24.08.00  Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Projektu "Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides  2.kārta",  "Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide", "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība", "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem pilnveidošana" rezultātu uzturēšana.

1 041 202

1 070 739

1 348 867

Uzturēts un pilnveidots publisko pakalpojumu katalogs, nodrošināts atbalsts valsts un pašvaldību pakalpojumiem

Publisko pakalpojumu katalogā reģistrēto pakalpojumu skaits

2 300

2 400

2 500

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv pieejamo interaktīvo elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits (tūkst.)

1 000

1 300

1 500

32.00.00  Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai).

65 788

65 788

65 788

   Teritorijas attīstības plānošanas procesu funkcionalitātes pilnveidošana TAPIS lietotājiem, kā arī pārdomāta lietotāju pārvaldība un atbalsts, lai nodrošinātu sabiedrībai pieejamu kvalitatīvu informāciju par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī ļautu sekot teritorijas attīstības plānošanas procesiem valstī.

TAPIS publiskās daļas portālā Ģeolatvija.lv (teritorijas attīstības plānošanas sadaļa ĢeoLatvija.lv) apmeklējumu skaits gadā (teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana un skatīšanās, pieteikšanās paziņojumu saņemšanai, priekšlikumu iesniegšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā)

22 000

25 000

29 000

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5.

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana

150 000

-

-

MK 16.08.2016. sēdes prot.Nr.40 59.§ 2.punkts

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

150 000

-

-

6.

Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes “Vides aizsardzības klubam -30” organizēšanai

6 000

-

-

Priekšlikums Nr.304 un Nr.279 2.lasījumam

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

7.

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības nodrošināšana starptautiskās organizācijās      

9 000

-

-

Priekšlikums Nr.305 un Nr.280 2.lasījumam

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

8.

Vides aizsardzības projekti biedrībai ,,Vides Vārds" - žurnāla "Vides Vēstis" papildus tirāžai

6 000

-

-

Priekšlikums Nr.306 un Nr.281 2.lasījumam

21.02.00 Vides aizsardzības projekti

9.

Dabas aizsardzības pārvaldei darbinieku apmācībai

3 000

-

-

Priekšlikums Nr.309 un Nr.284 2.lasījumam

24.08.00  Nacionālo parku darbības nodrošināšana

10.

Valsts Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai               

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Priekšlikums Nr.311 un Nr.286 2.lasījumam

      Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un nozaru stratēģijas attīstības veicinošu pasākumu

      īstenošana

              Pašvaldību skaits, kurām nodrošināta

              nozīmīgu pasākumu īstenošana

1

1

1

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

11.

Pasākuma ,,Ģimenei draudzīga pašvaldība" īstenošana, t.sk. 2 štata vietas

99 353

-

-

Priekšlikums Nr.317 un Nr.292 2.lasījumam

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

 

Kopā

3 078 849

2 838 744

3 121 200

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

VARAM 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna apakšprogramma 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”;
 2. izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014–2020)”;
 3. izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014–2020)”;
 4. izveidota jauna apakšprogramma 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par  Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)”;
 5. programmai 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds” precizēts nosaukums uz “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijas” sakarā ar programmas mērķu precizēšanu;
 6. programmai 30.00.00 “Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”  precizēts nosaukums uz “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” sakarā ar programmas mērķu precizēšanu;
 7. izveidota jauna apakšprogramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)”, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem.