Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. īstenot Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam pasākumu plānā noteiktos uzdevumus;
 2. virzīt Ministru kabinetam apstiprināšanai Ministru kabineta noteikumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajiem atbalsta mērķiem un Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu uzraudzības komitejā apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem 4 miljardu euro apmērā;
 3. veikt valsts nekustamo īpašumu optimizāciju, samazinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu skaitu, kas netiek izmantots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, un veicinot valsts īpašumā esošo nekustamo īpašumu stāvokļa uzlabošanos;
 4. nodrošināt patstāvīgu un sistemātisku valsts budžeta izdevumu pārskatīšanu ar mērķi optimizēt valsts budžeta izdevumus un izvērtēt to atbilstību attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem;
 5. turpināt administratīvā sloga mazināšanas un klientu apkalpošanas uzlabošanas pasākumus, attīstot e-pakalpojumus un samazinot nodokļu saistību izpildei nepieciešamo laiku;
 6. apkarot organizēto noziedzību un samazināt tās ietekmi valsts ieņēmumu un muitas jomā, īstenojot ikgadējā Tiesībaizsardzības iestāžu rīcības plāna, lai aktivizētu cīņu pret akcīzes preču nelikumīgu apriti Latvijā, izstrādes un īstenošanas koordinēšanu;
 7. pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) elektronisko vidi atbilstoši jaunākajām informācijas tehnoloģijām, nodrošinot maksimālu elektronisku pakalpojumu pieejamību un elektronisku dokumentu apriti (maksājumu uzskaitē ieviests uzkrājuma princips, vienotais konts un optimizēti darbības procesi);
 8. palielināt kontroles un uzraudzības efektivitāti interaktīvajā vidē, izmantojot automatizētu sistēmu nelegālo azartspēļu mājaslapu vietņu bloķēšanai;
 9. nodrošināt aizņemšanos finanšu tirgos saskaņā ar Resursu piesaistīšanas pasākumu plānu vidējam termiņam;
 10. nodrošināt finansiāli efektīvu likviditātes vadību nestandarta finanšu tirgus apstākļos;
 11. modernizēt Valsts kases (turpmāk – VK) e-pakalpojumu pieejamību un lietojamību, integrējot www.latvija.lv autentifikācijas servisu VK e-pakalpojumu portālā;
 12. harmonizēt publiskā sektora finanšu pārskatu saturu ar starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm;
 13. veikt sagatavošanās priekšdarbus grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšanai centrālajām valsts iestādēm, nodrošinot finanšu pārskatu sagatavošanu atbilstoši vienotiem uzskaites pamatprincipiem, optimizējot finanšu, informācijas tehnoloģiju un cilvēkresursu izmantošanu;
 14. sagatavot fiskālās ilgtspējas ziņojumu analizējot valsts parādu nemainīgas politikas apstākļos;
 15. veikt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlasi, projektu ieviešanas uzraudzību, īstenot potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem (klientiem) atbalsta, skaidrojoša un izglītojoša rakstura pasākumus par ES fondu atbalsta saņemšanas jautājumiem, kā arī projektu ieviešanas kvalitātes uzlabošanu;
 16. īstenot pasākumus (apmācības, skaidrojumi u.c.) jaunā publisko iepirkumu regulējuma piemērošanai.

 

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Finanšu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns *

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 914

5 251

5 092

4 887

4 476

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 662

5 006

4 702

4 467

4 474

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

252

245

390

420

2

*Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019.gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020.gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Izdevumi, euro /
rādītāji, vērtība

Pamatojums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

1.

Valsts ieņēmumu dienesta profesionālāko paaugstināta riska struktūrvienību ierēdņu un darbinieku motivēšana

1 800 000

1 800 000

1 800 000

MK 16.08.2016. prot. Nr.40 59.§ 2.punkts

Palielināt atlīdzību Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem

Valsts ieņēmumu dienesta darbības efektivitātes paaugstināšana

Viena iekasētā euro izmaksas (euro)*

0,0130

0,0127

0,0112

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

2.

Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas pilnveidošana

1 769 591

1 769 591

1 769 591

MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 23.punkts

Palielināt atlīdzību Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem

Samazinās personāla mainība

Personāla mainības koeficients

8,5

7,5

7,2

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

3.

Valsts ieņēmumu dienesta kapacitātes stiprināšana

1 300 000

1 300 000

1 300 000

MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 15.punkts

Palielināt atlīdzību Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem

Valsts ieņēmumu dienesta darbības efektivitātes paaugstināšana

Viena iekasētā euro izmaksas, (euro)*

0,0130

0,0127

0,0112

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

4.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

304 914

304 914

304 914

MK 18.08.2016. prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem

284 444

284 444

284 444

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Valsts kases darbiniekiem

3 026

3 026

3 026

31.01.00 Budžeta izpilde

Iepirkuma uzraudzības biroja darbiniekiem

1 246

1 246

1 246

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniekiem

9 968

9 968

9 968

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbiniekiem

178

178

178

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Finanšu ministrijas centrālā aparāta darbiniekiem

6 052

6 052

6 052

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

170 081

176 635

216 752

MK 18.08.2016. prot. Nr.41 2.§ 2.punkts

Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) un Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) uzturēšana

158 129

164 683

204 800

Veikta EMCS uzturēšana atbilstoši Eiropas Komisijas un nacionālajām prasībām, nodrošinot atbilstošo e-pakalpojumu pieejamību komersantiem

EMCS pieejamība lietotājiem (%)

99,2

99,2

99,2

Veikta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) uzturēšana atbilstoši Eiropas Komisijas un nacionālajām prasībām, nodrošinot atbilstošo e-pakalpojumu pieejamību komersantiem

EMDAS pieejamība lietotājiem (%)

99,0

99,0

99,0

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

Iepirkumu uzraudzības biroja Publikācijas vadības sistēmai (PVS) uzturēšana

11 952

11 952

11 952

Nodrošināta nepārtraukta darbība Publikāciju vadības sistēmas modulim "VRAA EIS e-konkursu apakšsistēmas integrēšanai" un EDUS saskarnei, kas veic datu apmaiņu, izmantojot Dokumentu integrācijas vidi (DIV)

Sistēmu darbības nepārtrauktības jeb pieejamības koeficients (%)

98,0

98,0

98,0

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

6.

Valsts vārdā galvoto ārstniecības iestāžu saistību pārņemšana

-

-

1 575 385

MK 18.08.2016. prot. Nr.41, 3.§, 7.punkts

31.02.00 Valsts parāda vadība

7.

Atašeja darbības nodrošināšana OECD

62 139

48 701

48 701

MK 18.08.2016. prot. Nr.41, 4.§, 11.3.punkts

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

Kopā

5 406 725

5 399 841

7 015 343

-

Viena iekasētā euro izmaksu rādītājs šeit ir aprēķināts kā attiecība: VID pamatbudžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” izdevumi, kas koriģēti ar akcīzes marku iegādes izdevumiem, pret VID administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Finanšu ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”;
 2. izslēgta apakšprogramma 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana”;
 3. izslēgta apakšprogramma 61.06.00 “Kohēzijas fonda (KF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007–2013)”;
 4. izslēgta apakšprogramma 62.02.00 “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)”;
 5. izslēgta apakšprogramma 62.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007–2013)”;
 6. izslēgta apakšprogramma 63.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)”;
 7. izslēgta apakšprogramma 70.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF, finansējumu (2007–2013)”;
 8. izveidota jauna apakšprogramma 38.02.00 “Eiropas savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana”;
 9. izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014–2020)“.