Ministru kabineta darbības jomas:

Ministru kabineta darbības jomas

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. organizatoriski un saturiski nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
 2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību ar mērķi vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, ieviest efektivitātes programmu, celt valsts pārvaldes konkurētspēju, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju;
 3. sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politiku ar mērķi virzīties uz sniegumā balstītu atalgojuma politiku, nosakot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
 4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem un uzsākt mācību pārvaldības sistēmas ieviešanu;
 5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu uzsākšanu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības utt. pasākumus.

 

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro 

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

154

146,5

160,5

159,5

155,5

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

147

145

141

141

141

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

1,5

19,5

18,5

14,5

Resora gada kopējais vidējais amata vietu skaits palielināsies sakarā ar jaunu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu īstenošanu 2017.-2019.gadā.

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

 Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

 Valsts pārvaldes komunikācijas koordinācijas pilnveidošana pilsoniskās apziņas stiprināšanas un sabiedrības līdzdalības veicināšanas jautājumos

261 353

261 353

261 353

MK

16.08.2016. sēdes prot.Nr.40 59.§ 

2.punkts

Pasākumi kontekstā ar Latvijas valsts simtgadi un citiem valsts svētkiem, t.sk. vēstures jautājumi, kas saistīti ar Ministru kabinetu un Valsts kanceleju; patriotisma un pilsoniskās apziņas veicināšanas pasākumi (dalība “Staro Rīga”, Atvērto durvju diena, Ministru kabineta balvas pasniegšana, Barikāžu atceres diena, Eiropas diena u.c.);   

valsts pārvaldes klientu apkalpošanas gada balva;

 • ikgadējs klientu apmierinātības pētījums,
 • Mazaksslogs.lv aktivitātes pieaugums (piemēram, lielāka iedzīvotāju iesaistīšanās, priekšlikumi, komentāri valsts pārvaldes darba uzlabošanai);
 • informatīvi, tajā skaitā, audiovizuālie materiāli;
 • Iedzīvotāju centra darbība.

 Integrētas komunikācijas kampaņas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm un laba servisa kustības valsts pārvaldē kampaņas tvēruma paplašināšana

Lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem  (bāzes vērtība ir 59,9 % (2010))

65

66

68

Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss  (%)

14

15

17

Iedzīvotāju politiskās uzticēšanās indekss (bāzes vērtība ir  3,23 (2009))

4,4

4,5

4,6

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

2.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

 4 440

 3 293

 3 915

MK 16.08.2016. sēdes prot.Nr.40 59.§ 2.punkts

Nodrošināta MK sēžu video tiešraižu  translācijas sistēmas uzturēšana un uzlabošana atbilstoši realizētajam tehniskajam risinājumam

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

 Pasākumi, lai nodrošinātu informācijas sistēmu uzturēšanu (skaits)

2

1

1

01.00.00. Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

 

3.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri 

 2 848

 2 848

 2 848

MK 18.08.2016. sēdes prot.Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00. Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika 

Kopā

268 641

267 494

268 116

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Salīdzinot ar 2016.gadu, ir veiktas šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
 2. izveidota jauna apakšprogramma 63.08.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)”;
 3. izveidota jauna apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”.

2015.gada noslēgumā tika sagatavots Valsts kancelejas vadības audita ziņojums (2015.gada 28.decembrī saskaņots ar Ministru prezidenti L. Straujumu) un uzsākts darbs, lai vienkāršotu Valsts kancelejas vadības modeli un īstenotu optimizācijas pasākumus (tika pārskatīti budžeta plānotie izdevumi un samazināts nodarbināto skaits). Iestādē rastā līdzekļu ekonomija tika novirzīta citu deleģēto uzdevumu un funkciju īstenošanai, neatliekamo pasākumu īstenošanai, efektivizējot Valsts kancelejas procesus 2016.gadā un turpmāk. 2017.gadā Valsts kanceleja piedalīsies pilotprojekta “Valsts kancelejas, Valsts administrācijas skolas un Pārresoru koordinācijas centra grāmatvedības uzskaites centralizācija” īstenošanā, kā arī turpinās darbu pie iekšējās efektivitātes palielināšanas.