Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

 1. veselības nozares reformas ietvaros veselības pakalpojumu finansējuma un pieejamības pārskatīšana;
 2. veselības nozares reformas ietvaros jauna veselības finansēšanas modeļa adaptēšana;
 3. veselības nozares reformas ietvaros veselības sistēmas un pakalpojumu sniedzēju struktūras pārskatīšana;
 4. veselības nozares reformas ietvaros e-veselības sistēmas pilnveidošana un attīstība;
 5. veselības nozares reformas ietvaros Veselības ministrijas padotības iestāžu struktūras sakārtošana, kā arī šo iestāžu pilnvaru un tiesību saskaņošana;
 6. normatīvo aktu izstrāde  un pilnveide veselības nozares reformas īstenošanas nodrošināšanai;
 7. kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu, kā arī  pasākumu vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei īstenošanas uzsākšana, izmantojot ES fondu pieejamās investīcijas.

Lai nodrošinātu, ka minētie pasākumi ir savstarpēji saskaņoti, plānveidīgi, finansiāli, sociāli un politiski izvērtēti, kā arī ar ieinteresētajām pusēm un sabiedrību izdiskutēti, Veselības ministrija izstrādās un līdz 01.04.2017. iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veselības nozares reformu īstenošanas gaitu, kā arī attiecīgo MK noteikumu projektu un politikas plānošanas dokumentu projektu paketi.                                       

 

Veselības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Veselības ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 596,4

4 775

4 784

4 784

4 775

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 584,4

4 772

4 772

4 772

4 772

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

3

12

12

3

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro/

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

5 109 172

5 109 172

5 109 172

Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§  22.punkts

 

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

356

356

356

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

475

475

475

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

33 733

33 733

33 733

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

267

267

267

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

465 345

465 345

465 345

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

163 092

163 092

163 092

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

1 317 899

1 317 899

1 317 899

33.17.00  Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

2 032 092

2 032 092

2 032 092

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

1 095 913

1 095 913

 

1 095 913

2.

 

 

 

 

 

 

 

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

729 072

729 072

729 072

Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§  22.punkts

 

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

16 020

16 020

16 020

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

7 654

7 654

7 654

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

18 156

18 156

18 156

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

624 764

624 764

624 764

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

20 648

20 648

20 648

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

11 392

11 392

11 392

46.01.00 Uzraudzība un kontrole

18 156

18 156

18 156

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

8 900

8 900

8 900

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 382

3 382

3 382

3.

Rindu mazināšana uz speciālistu pakalpojumiem ambulatorajā veselības aprūpē

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2016.gada 16.augusta protokola Nr.40 59.§  2.punkts

Pieaug valsts apmaksāto speciālistu pakalpojumu pieejamība

Sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistu pakalpojumu skaita pieaugums pret 2016.gadu, %

+1,4

+1,4

+1,4

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

4.

Gaidīšanas rindu mazināšana plānveida stacionārajā veselības aprūpē

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2016.gada 16.augusta protokola Nr.40 59.§  2.punkts

Pieaug valsts apmaksāto plānveida operāciju (manipulāciju) skaits stacionārajā aprūpē

Plānveida operāciju skaita pieaugums pret 2016.gadu, %

+1,1

+1,1

+1,1

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

5.

Ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, tai skaitā:

7 000 000

7 000 000

7 000 000

2016.gada 18.augusta protokola Nr.41 3.§  9.punkts

Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Pieaug valsts apmaksāto sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistu pakalpojumu pieejamība

Sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistu pakalpojumu skaita pieaugums pret 2016.gadu, %

+3,0

+3,0

+3,0

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Pieaug valsts apmaksāto plānveida operāciju (manipulāciju) skaits stacionārajā aprūpē

Plānveida operāciju skaita pieaugums pret 2016.gadu, %

+2,9

+2,9

+2,9

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

6.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

147 220

100 253

117 391

2016.gada 16.augusta protokola Nr.40 59.§  2.punkts

 

 

ERAF projekta “Vienotas netaliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centra izveide” ietvaros izveidotā Neatliekamās medicīniskās palīdzības komunikācijas un dispečerizācijas risinājuma uzturēšana

Nodrošinātas saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-2. steidzamī­bas izsaukumos pilsētās (minūtes)

9,7

9,7

9,7

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-2. steidzamības izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)

19,0

19,0

19,0

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

7.

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

1 161 489

1 161 489

1 161 489

Priekšlikums Nr.385 un Nr.362 2.lasījumam

Pedagogu darba samaksas reformas ietvaros darba samaksas pieauguma nodrošināšana Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējiem

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

8.

Kompensējamo medikamentu apmaksas nodrošināšana

520 000

0

0

Priekšlikums Nr.398 un Nr.375 2.lasījumam

 Ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes kompensācijai 2017.gadam, ko paredzēts izlietot C vīrushepatīta pacientu ārstēšanai saistībā ar strauju pacientu skaita pieaugumu

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

9.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 1.Torakālās ķirurģijas nodaļas paplašināšana un remonts

20 000

0

0

Priekšlikums Nr.388 un Nr.365 2.lasījumam

 33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

10.

SIA "Vidzemes slimnīca" Bērnu slimību nodaļas un Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde

20 000

0

0

Priekšlikums Nr.391 un Nr.368 2.lasījumam

 33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

11.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāram "Gaiļezers" pacientu rehabilitācijai nepieciešamā gaitas trenēšanas celiņa jeb tredmila iegāde

9 900

0

0

Priekšlikums Nr.389 un Nr.366 2.lasījumam

 33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

12.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāram "Gaiļezers" pacientu rehabilitācijai nepieciešamās ķermeņa atslogošanas sistēmas iegāde

19 400

0

0

Priekšlikums Nr.390 un Nr.367 2.lasījumam

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

13.

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Rehabilitācijas nodaļai rokas attīstības funkcionēšanas ierobežojumu diagnostikai un rehabilitācijai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

14 520

0

0

Priekšlikums Nr.392 un Nr.369 2.lasījumam

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

14.

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas aktu zāles remonts

15 000

0

0

Priekšlikums Nr.635 un Nr.612 2.lasījumam

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

15.

Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļas darbības nodrošināšana

4 000

0

0

Priekšlikums Nr.453 un Nr.430 2.lasījumam

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

16.

Liepājas Diabēta biedrības aktivitāšu nodrošināšana

4 000

0

0

Priekšlikums Nr.451 un Nr.428 2.lasījumam

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

Kopā

17 773 773

17 099 986

17 117 124

 

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Veselības ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakšpunktā noteiktajam:
  • budžeta apakšprogramma 33.01.00 “Ārstniecība” likvidēta, sadalot finansējumu 6 jaunās apakšprogrammās:
   • 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana” (ģimenes ārstu, mājas aprūpes pakalpojumu, zobārstniecības);
   • 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”;
   • 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (t.sk. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu – speciālistu konsultāciju un izmeklējumu, diagnostikas u.c. apmaksa (izņemot laboratoriskos izmeklējumus));
   • 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”;
   • 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”;
   • 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem” (apakšprogrammas 33.01.00 “Ārstniecība” finansējums norēķiniem ar Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem un apakšprogrammas 37.03.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)” finansējums));
  • budžeta apakšprogramma 37.03.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)” likvidēta, pārceļot finansējumu uz jaunizveidoto apakšprogrammu 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”;
 2. izveidota jauna apakšprogramma 33.20.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām”;
 3. izveidota jauna programma 62.00.00 ”Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” un jauna apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”;
 4. izveidota jauna programma 63.00.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” un jauna apakšprogramma 63.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)”;
 5. izveidota jauna apakšprogramma 70.09.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē”;
 6. netiek plānots finansējums programmā 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti” un apakšprogrammā 73.06.00 “Ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana veselības nozarē”.