Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, tai skaitā atbalstīt latviešu valodas apguvi Latvijā, Latvijas un diasporas bērnu un jauniešu kopīgās aktivitātes, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
  2. nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību.

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

46,7

42

33,5

30,7

30,2

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

24,3

33,5

22,9

20,6

20,1

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

22,4

8,5

10,6

10,1

10,1

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

712

712

712

18.08.2016. MK prot. Nr.41 5.§ 22.punkts

01.00.00  Sabiedrības integrācijas fonda vadība

Kopā

712

712

712

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Sabiedrības integrācijas fonds 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. izslēgta programma 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana”;
  2. izveidota jauna apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai”;
  3. izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)”.