Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2017.gadā:

  1. veicināt ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstību bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzlabojot valsts atbalsta sistēmu adoptētājiem un aizbildņiem;
  2. sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, paaugstinot ģimenes valsts pabalsta apmēru par ceturto un nākamajiem bērniem līdz 50,07 euro mēnesī, paaugstinot sociālās apdrošināšanas iemaksas personām, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, t.i., pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai no 142,29 euro līdz 171 euro mēnesī, paaugstinot apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus, tādejādi uzlabojot ienākumu līmeni nepilnām ģimenēm;
  3. turpināt 2016.gadā uzsākto pensiju kapitāla pārrēķināšanu personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim tika piešķirta vai pārrēķināta pensija (vecuma, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensija, kas piešķirtas saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām”), atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” noteiktajam, 2017.gadā veicot uzsākto pensiju kapitāla pārrēķināšanu par periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim;
  4. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt noteiktu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku grupu iesaisti darba tirgū;
  5. pilnveidot un pārskatīt invaliditātes noteikšanas procesu un paredzētos atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti, tai skaitā risināt horizontālos invaliditātes politikas jautājumus sadarbībā ar nozaru ministrijām, pārskatīt nodarbinātības nosacījumu, sagatavot priekšlikumus invaliditātes noteikšanas kritēriju izmaiņām;
  6. pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu saņēmēju pilnvērtīgāku iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā;
  7. minimālās mēneša darba algas paaugstināšana un zemākās mēneša darba algas izlīdzināšana labklājības nozarē strādājošām personām, lai uzlabotu darbspējas vecuma iedzīvotāju ienākuma līmeni.

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets 

 

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4 377,7

4 564,1

4 675,7

4 605,4

4 530,3

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

54

57

56,3

56,3

56,3

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

54

57

66

66

66

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4 118

4 281,8

4 196,5

4 186,5

4 186,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

54

57

43,3

43,3

43,3

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

54

57

53

53

53

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

259,7

282,3

479,2

418,9

343,8

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

-

-

13

13

13

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

-

-

13

13

13

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība

4 783 793

4 720 793

4 720 793

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par personu veiktu sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai, kā arī palielinātu iemaksu objektu pensiju un bezdarba apdrošināšanai un noteiktu to vienādā apmērā, no kāda tiek veiktas iemaksas bērna kopšanas pabalsta saņemšanas laikā

12 297

12 297

12 297

Personām laiks, kad tās izmanto atvaļinājumu saistībā ar bērna pirmsadopcijas aprūpi, tiek ieskaitīts sociālās apdrošināšanas stāžā

Personu, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, skaits vidēji mēnesī

29

31

33

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Nodrošināt atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksas, nosakot to bērna līdz 1,5 gada vecumam kopšanas pabalsta apmērā, jeb 171 euro, kā arī  pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu nodrošināšanu, palielinot to līdz valstī noteiktajam minimālo uzturlīdzekļu apmēram

4 164 881

4 164 881

4 164 881

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēju skaits vidēji mēnesī

29

31

33

Pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu saņēmēju skaits vidēji mēnesī

3 703

3 685

3 672

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Potenciālo adoptētāju apmācībai, psiholoģisko konsultāciju un atbalsta grupu nodrošināšanai

543 615

543 615

543 615

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi

Atbalsta grupas adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm (vidēji mēnesī)

15

15

15

Psiholoģisko konsultāciju skaits (gadā)

2 700

2 700

2 700

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu)

63 000

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

2.

Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

 

 

 

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu sociālajai apdrošināšanai pensiju saņēmējiem apgādnieka zaudējuma gadījumā. Lai mazinātu nepilno ģimeņu nabadzību un visiem bērniem piedāvātu līdzvērtīgu sociālo nodrošinājumu, no 2017.gada 1.aprīļa tiks palielināts valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem - minimālais apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 92,5 euro un pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 euro

3 736 730

3 800 000

3 800 000

Nodrošinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas personām, kas saņem pensiju par apgādnieka zaudējumu

Apgādnieku zaudējušu personu skaits vidēji mēnesī

8 756

8 650

8 547

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Palielināt valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem, no 2017.gada 1.aprīļa valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī par bērnu līdz 7 gadu vecumam nosakot 92,5 euro apmērā un pēc bērna 7 gadu vecuma – 111 euro apmērā

196 670

200 000

200 000

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī

432

432

432

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu)

66 600

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

3.

Ģimenes valsts pabalsta palielināšana, sākot no 4.bērna

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Ceturtajam bērnam un katram nākamajam bērnam pabalsta apmērs palielināts no  34,14 euro līdz 50,07 euro mēnesī

 

 

 

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī

19 400

19 400

19 400

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

4.

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

334 424

334 424

334 424

Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punkts

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

282 840

282 840

282 840

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

51 139

51 139

51 139

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

297

297

297

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

148

148

148

5.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

760 445

760 445

760 445

Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punkts

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

568 736

568 736

568 736

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

37 914

37 914

37 914

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

20 292

20 292

20 292

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

107 159

107 159

107 159

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

16 554

16 554

16 554

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

5 518

5 518

5 518

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

4 272

4 272

4 272

6.

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

221 794

224 543

269 059

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

ERAF projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros izveidotās Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) uzturēšanai

3 416

3 416

3 416

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

3 416

3 416

3 416

ERAF projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai, tai skaitā Labklājības ministrijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sociālās integrācijas valsts aģentūras Informācijas sistēmas (IS) uzturēšanas nodrošināšanai, IS drošības nodrošināšanai un serveru iegādei

218 378

221 127

265 643

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

3 000

3 000

3 000

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

7 000

7 000

7 000

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

25 000

25 000

25 000

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

183 378

186 127

230 643

7.

Vienas dienas izmaksu paaugstināšana no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai institūcijās

-

-

150 000

Priekšlikums Nr.210 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

8.

Mīlestības terapijas programmas nodrošināšana 12 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar emocionāliem un uzvedības traucējumiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā (nodibinājums “Fonds Mīlestības pedagoģija”)

9 950

-

-

Priekšlikums Nr.233 un Nr.204 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

9.

Atbalsta pasākumu īstenošana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kuri uzsāk skolas gaitas (konsultācijas, apmācības skolām, kā arī apmācības un konsultācijas mācību asistentiem un pedagogiem, kuri strādā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem), (biedrība "Latvijas Autisma apvienība")

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.234 un Nr.205 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

10.

“Biofeedback” (atgriezeniskās saites) tehnoloģijas inovatīvās rehabilitācijas programmas Latvijā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un kustību traucējumiem - “Esi sava ķermeņa pavēlnieks!” īstenošana  (biedrība “LATVIJAS BĒRNIEM ar KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM”)

18 750

-

-

Priekšlikums Nr.235 un Nr.206 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

11.

Atbalsta pasākumu realizēšana bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (biedrība "Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”")

8 977

-

-

Priekšlikums Nr.236 un Nr.207 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

12.

Adaptētās informācijas nodrošinājums cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti (Latvijas Nedzirdīgo savienība)

8 728

-

-

Priekšlikums Nr.237 un Nr.208 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

13.

Gājēju celiņu asfaltēšana Strazdumuižas neredzīgo ciematā (Latvijas Neredzīgo biedrība)

13 700

-

-

Priekšlikums Nr.238 un Nr.209 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

14.

Biedrības "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" darbības nodrošināšana

1 700

-

-

Priekšlikums Nr.457 un Nr.434 2.lasījumam

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

15.

Latvijas Pensionāru federācijas darbības nodrošināšana

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.239 un Nr.211 2.lasījumam

05.17.00 Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai

16.

2016.gada 1.septembrī uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšana

201 501

201 501

201 501

Priekšlikums Nr.240 un Nr.212 2.lasījumam

05.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

17.

Latvijas Neredzīgo biedrības darbības nodrošināšana

550

-

-

Priekšlikums Nr.428 un Nr.405 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

18.

Speciālā airēšanas trenažiera iegāde biedrībai "Neredzīgo sporta klubs "Elpa""

1 100

-

-

Priekšlikums Nr.430 un Nr.407 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

19.

Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības darbības nodrošināšana

1 000

-

-

Priekšlikums Nr.431 un Nr.408 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

20.

Biedrības "Dižvanagi" aktivitāšu nodrošināšana

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.452 un Nr.429 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

21.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "SUSTENTO" darbības nodrošināšana

60 000

-

-

Priekšlikums Nr.461 un Nr.438 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

22.

Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijas "Sartorius" rehabilitācijas nometnes "Izaicinājumi cilvēkiem ar invaliditāti" organizēšana

10 000

-

-

Priekšlikums Nr.462 un Nr.439 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

23.

Rīgas pilsētas  Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienības "Aizvējš" pasažieru transporta iegāde

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.466 un Nr.443 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

24.

Biedrības "Inčukalna invalīdu biedrība" apkures ierīkošana aušanas darbnīcā un apkures elementu nomaiņa koplietošanas telpās

5 000

-

-

Priekšlikums Nr.529 un Nr.506 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

25.

Nodibinājuma "Mārtiņa fonds" psiholoģiskā  rehabilitācijas centra "Dūjas" telpu remonts

6 500

-

-

Priekšlikums Nr.546 un Nr.523 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

26.

Biedrības “Cerību spārni”  sociālā atbalsta centra “Cerību māja” jumta remontdarbi

20 000

-

-

Priekšlikums Nr.630 un Nr.607 2.lasījumam

05.59.00 Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām

27.

Biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" uzsākto projektu realizācija

35 000

-

-

Priekšlikums Nr.292 un Nr.267 2.lasījumam

05.63.00 Dotācija  biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

28.

Biedrības "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" pasākumu organizēšana

1 500

-

-

Priekšlikums Nr.427 un Nr.404 2.lasījumam

05.63.00 Dotācija  biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

29.

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" projekta “Vīriešu iniciatīva. Drosme rūpēties.” ietvaros īstenoto “Puišu klubu” un foruma “Celies!” aktivitāšu nodrošināšana

14 000

-

-

Priekšlikums Nr.460 un Nr.437 2.lasījumam

05.63.00 Dotācija  biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

30.

Draudzes "Jaunatne ar Misiju - Rīga" iniciatīvas cilvēkiem ar kustību traucējumiem "Wings for Wheels" īstenošana - speciāli pielāgota transporta iegāde

15 000

-

-

Priekšlikums Nr.464 un Nr.441 2.lasījumam

05.63.00 Dotācija  biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

31.

Nodibinājuma "Centrs Dardedze" telpu pielāgošana un aprīkojuma iegāde

14 000

-

-

Priekšlikums Nr.244 un Nr.216 2.lasījumam

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

32.

Pasākumi ģimeņu stabilitātes un vērtības sabiedrībā stiprināšanai: sabiedrības informēšana ģimenes atbalstam

90 000

-

-

Priekšlikums Nr.245 un Nr.217 2.lasījumam

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Kopā

14 187 412

13 741 706

13 936 222

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Labklājības ministrija 2017.gadam, salīdzinot ar 2016.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  • tiek izveidotas jaunas programmas 61.00.00 “Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana”, 62.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammas 05.63.00 „Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”, 61.20.00 „Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”, 62.20.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”, 63.20.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)” un 70.08.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē”.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2015. līdz 2019.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads
(fakts)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

977,2

1 031,9

1 123,9

1 123,9

1 123,9

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

977,2

1 031,9

1 123,9

1 123,9

1 123,9

 

Jaunajām politikas iniciatīvām un citiem prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2017. līdz 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

1.

Materiālā atbalsta pilnveidošana pensijas vecumu sasniegušajām personām

-

323 989

323 989

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Pensiju indeksācijas nodrošināšana reizi gadā 1.oktobrī, piemērojot gan faktisko patēriņa cenu indeksu, gan daļu no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Sākot ar 2018.gadu pensiju indeksācijā piemēro faktisko patēriņa cenu indeksu un šādu daļu no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem šādām pensijām:

- 70% vecuma pensijām, kas piešķirtas personām, kuras strādājušas kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos saskaņā ar sarakstiem, kas līdz likuma „Par valsts pensijām” spēkā stāšanās dienai noteica ražotņu, darbu un profesiju atbilstību darbam, kas dod tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem;

- vecuma pensijām, kuru apmērs nepārsniedz minimālo ienākuma līmeni:  60% - ja personas apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, kas ņemts vērā aprēķinot pensiju, 70% - ja personas apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 35 gadiem, kas ņemts vērā aprēķinot pensiju,  80% - ja personas apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 40 gadiem, kas ņemts vērā aprēķinot pensiju.

-

287 989

287 989

Noteiktām iedzīvotāju grupām, pārtraucot aktīvās darba gaitas, nodrošināta ienākumu kompensācija

Vecuma pensiju saņēmēju skaits

-

33 775

33 775

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai*

-

36 000

36 000

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

2.

Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība

161 393

161 393

161 393

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Darba likumā 155.panta piektajā daļā noteiktā 10 dienu atvaļinājuma apmaksa pēc bērna adopcijas

53 393

161 393

161 393

Izdevumi sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras adoptējušas bērnu vecumā līdz trim gadiem un saņem paternitātes pabalstu**

8 261

8 261

8 261

Nodrošināta ienākumu kompensācija 10 kalendāro dienu ilga atvaļinājuma laikā pēc bērna līdz 3 gadu vecumam adopcijas un apdrošināšanas stāža uzkrāšana

 Paternitātes pabalsta saņēmēju skaits

15

41

39

04.04.00 Invaliditāte, maternitātes, un slimības speciālais budžets

SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai***

108 000

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

3.

Atbalsta palielināšana apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem

3 803 330

3 800 000

3 800 000

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā****

Lai mazinātu nepilno ģimeņu nabadzību un visiem bērniem piedāvātu līdzvērtīgu sociālo nodrošinājumu, no 2017.gada 1.aprīļa palielināts valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem – minimālais apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 92,50 euro un pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 euro.

3 736 730

3 800 000

3 800 000

Personai, zaudējot apgādnieku, tiek nodrošināta ienākuma kompensācija

Apgādnieku zaudējušu personu skaits

8 756

8 650

8 547

04.01.00  Valsts pensiju speciālais budžets

SAIS sistēmas papildinājumu nodrošināšanai*****

66 600

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

4.

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

158 061

158 061

158 061

Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41 5.§ 22.punkts

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets

19 577

19 577

19 577

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets

138 484

138 484

138 484

5.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gada vecumam******

600 000

600 000

600 000

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59.§ 2.punkts

Sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana valsts fondēto pensiju shēmā par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gada vecumam

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets

 

6.

Vecāku pabalsta piešķiršanas nosacījumu pilnveide, paredzot no 2017.gada 1.janvāra nodrošināt, ka tiesības uz vecāku pabalstu ir arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā

156 000

156 000

156 000

Priekšlikums Nr.231 un Nr.202 2.lasījumam

Personai, kura kopj bērnu līdz 1,5 gada vecumam, tiek nodrošināta ienākuma kompensācija

Vecāku pabalsta saņēmēju skaits

36

33

31

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Kopā

4 278 784

 4 599 443

4 599 443

-

* izdevumi tiek nodrošināti no sociālās apdrošināšanas pakalpojumu budžetiem, atbilstoši to īpatsvariem gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējumā;

** konsolidējamā pozīcija sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ietvaros;

***t.sk. 63 000 euro no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde” –  valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, 45 000 euro no sociālās apdrošināšanas pakalpojumu budžetiem, atbilstoši to īpatsvariem gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējumā;

**** transferts no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”;

*****valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu no LM pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 „Nozares centralizēto funkciju izpilde”;

****** Pasākumam nav ietekmes uz speciālā budžeta izdevumiem. Pasākums samazina sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju speciālajā budžetā, kas samazina speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu.