Pārresoru koordinācijas centra darbības joma:

Pārresoru koordinācijas centra darbības joma

Pārresoru koordinācijas centra galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) – īstenošanu, uzsākt nākošā perioda Nacionālā attīstības plāna sagatavošanu;
  2. koordinēt deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, nodrošināt Ministru prezidenta ziņojuma Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību sagatavošanu;
  3. uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu, pamatojoties uz Nacionālās attīstības padomes/ Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas pieņemtajiem lēmumiem par nepieciešamajiem izvērtējumiem un investīciju atbalsta instrumentiem konkurētspējas jomā;
  4. nodrošināt ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” koordinētu darbību un sniegt priekšlikumus tautas ataudzes atbalsta pasākumiem un demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanai;
  5. monitorēt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iekļaušanu politikas plānošanas dokumentos, koordinēt Latvijas ziņojuma sagatavošanu ANO Augsta līmeņa politikas forumam par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā;
  6. turpināt īstenot publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības reformu publisko aktīvu efektīvākai izmantošanai.

 

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

26

26

26

26

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

26

26

26

26