Tiesībsarga biroja darbības joma:

Tiesībsarga biroja darbības joma

Tiesībsarga biroja galvenie pasākumi 2018. gadā:

 1. turpināt risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 2. turpināt Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē;
 3. preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumu, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labu pārvaldības principu;
 4. informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā;
 5. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 6. pilnveidot Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku;
 7. sniegt ieteikumus Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 8. nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu;
 9. turpināt veidot Tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos;
 10. pārraudzīt ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu;
 11. turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām;
 12. veikt nacionālā preventīvā mehānisma funkciju.

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

46

51

51

51

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

46

51

51

51

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Nacionālais preventīvais mehānisms

145 149

150 221

144 776

Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes prot. Nr. 44 1.§ 15.punkts

Regulāra un sistemātiska iestāžu apmeklēšana, kurās personām tiek vai varētu tikt ierobežota/atņemta brīvība, lai preventīvi novērstu vienu no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem – spīdzināšanu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos; ikgadējā nacionālā ziņojuma sagatavošana. Izveidotas 5 jaunas amata vietas.

Īstenota nacionālā preventīvā mehānisma funkcija

Pārbaudes vizītes slēgta tipa iestādēs, skaits

88

175

175

Izveidotas jaunas amata vietas

5

5

5

01.00.00 Tiesībsarga birojs

Kopā

145 149

150 221

144 776

-