Satversmes tiesas darbības joma:

Satversmes tiesas darbības joma

Satversmes tiesas galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. Satversmes tiesas organizēta starptautiskā konference "Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē";
  2. Satversmes tiesas tiesnešu trīspusējā tikšanās ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas tiesnešiem Tartu, Igaunijā;
  3. Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar Vācijas Konstitucionālās tiesas kolēģiem Karlsrūe, Vācijā;
  4. Satversmes tiesas un Slovēnijas Konstitucionālās tiesas divpusējās sadarbības ietvaros organizēts seminārs;
  5. Satversmes tiesas, Čehijas un Beļģijas Konstitucionālās tiesas trīspusējās sadarbības ietvaros organizēts seminārs;
  6. zinātniska konference, kas veltīta Satversmes sapulcei kā likumdevējam (sadarbībā ar Saeimu);
  7. par godu Latvijas simtgadei, cildinot Satversmes 96. gadadienu, veltīts svinīgs pasākums, kura ietvaros notiks skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa apbalvošanas ceremonija;
  8. publiskie priekšlasījumi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku;
  9. Satversmes tiesas informatīvi izglītojošu pasākumu (lekcijas, apmācības) organizēšana.

 

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

43

44

44

48

51

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

43

44

44

48

51

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

 

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Satversmes tiesas starptautiskas konferences organizēšana

61 949

-

-

Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināt augsta līmeņa starptautisku konferenci – diskusiju par Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem. Vienlaikus popularizēt Latviju kā tiesisku un demokrātisku valsti, Satversmes tiesu kā Eiropas tiesiskās domas nesēju.

Noorganizēta konference, kvalitatīva diskusija par Eiropā un Latvijā aktuāliem tiesību jautājumiem. Nodrošināts juristu un sabiedrības izglītošanas darbs.

Vienas starptautiskas konferences noorganizēšana (skaits)

1

0

0

01.00.00 Tiesa

 

2.

 

 

Satversmes tiesas kapacitātes celšana

79 061

56 376

56 376

Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Rast risinājumus aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, iesaistoties tiesu dialogā Eiropas līmenī (gan ar starptautiskajām, gan Konstitucionālajām tiesām).

Nodrošināta Satversmes tiesas pieņemto lēmumu ilgtspējība, Eiropas tiesiskās domas projecēšana, respektējot nacionālās intereses.

Nodrošināta Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku kapacitātes celšana atbilstoši minimālajām prasībām, iespējām un pieejamajiem resursiem (%)

100

100

100

01.00.00 Tiesa

 

3.

Strukturālā reforma: Satversmes tiesas juridiskā bloka papildināšana

20 000

325 840

262 770

Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Juridiskā atbalsta nodrošināšana Satversmes tiesas tiesnešiem, izveidojot septiņas tiesnešu palīgu amata vietas. Satversmes tiesas darba kvalitātes pilnveidošana. Satversmes tiesas lomas iespējami efektīva īstenošana.

Satversmes tiesas darbības efektivizēšana un kvalitātes nodrošināšana, stiprinot Satversmes tiesas lomu.

Septiņu tiesnešu palīgu amata vietu izveidošana ar mērķi stiprināt Satversmes tiesas lomu (amata vietu skaits)

0

3

7

01.00.00 Tiesa

 

4.

Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma segšana

4 123

4 123

4 123

Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Izpildītas normatīvo aktu prasības

01.00.00 Tiesa

 

5.

Tiesnešu atalgojuma palielinājums

-

-

55 093

Ministru kabineta 08.09.2017. sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Izpildītas normatīvo aktu prasības

01.00.00 Tiesa

 

Kopā

165 133

386 339

378 362

-