Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību programmas īstenošanu (kuras ietvaros paredzēts: XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norise, “Latvijas skolas soma” iniciatīvas uzsākšana, Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītā iniciatīva “Baltā galdauta svētki”, Latvijas dalība viesu valsts statusā Londonas grāmatu tirgū, simtgades svinību komunikācijas un publicitātes aktivitātes dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Latvijai 100”, simtgades starptautiskās programmas norise un Latvijas vēstures izpēte un popularizēšana sabiedrībā (t.sk. Nacionālās enciklopēdijas sagatavošana));
  2. nodrošināt Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumprojekta stāšanos spēkā un radošo personu atbalsta programmas īstenošanu Valsts kultūrkapitāla fondā;
  3. sniegt finanšu atbalstu mediju (neatkarīgi no to veida un platformas) projektiem kvalitatīva, sabiedriski nozīmīga satura veidošanai (t.sk. ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem), kā arī īstenot medijpratības veicināšanas aktivitātes (bibliotekāriem, pedagogiem, bērniem, jauniešiem);
  4. nodrošināt kultūras pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanu un atjaunošanu – Mežaparka Lielās estrādes 1.kārtas projekta īstenošanu, Daugavas stadiona 1.kārtas projekta īstenošanu, Rakstniecības un mūzikas muzeja atvēršanu pēc tā rekonstrukcijas, Latvijas Okupācijas muzeja projektēšanu un būvdarbu uzsākšanu, Jaunā Rīgas teātra ēkas pārbūvi un atjaunošanu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārbūvi un restaurācijas darbus, Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā būvdarbus, kā arī ES fondu specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. “Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” projektu pieteikumu izstrādi un iesniegšanu izvērtēšanai;
  5. nodrošināt sakrālā mantojuma atbalsta sistēmas ieviešanu.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 376,5

2 419

2 398,5

2 394,5

2 392

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2

1 001

937

937

943

943

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

85

85

85

85

85

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 358,5

2 383

2 382,2

2 382,7

2 383

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2

1 001

937

943

943

943

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

85

85

85

85

85

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

18

36

16,3

11,8

9

Piezīmes.

2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Izdevumi,  euro /
rādītāji, vērtība

Pamatojums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

2017. gadā

2018. gadā

2019. gadā

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

1.

Mantojuma speciālistu atalgojuma tālākais pieaugums

758 250

758 250

758 250

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Turpināta uzsāktā atalgojuma sistēmas sakārtošana un uzlabošana nozarē, mērķtiecīgi plānojot pakāpenisku un līdzsvarotu atalgojuma palielinājumu līdz konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšanai kultūras mantojuma nozarē

740 426

740 426

740 426

Stiprināta  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā nodarbināto kapacitāte

Speciālistu vidējā atalgojuma palielinājums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā

87

87

87

21.00.00 Kultūras mantojums

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbinieku atalgojuma palielināšana

17 824

17 824

17 824

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas nodarbināto kapacitāte

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbinieku atlīdzības palielinājums (%)

19

19

19

22.08.00 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

2

Stipendijas KM vidusskolu audzēkņiem līdz IZM līmenim (ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu izglītojamiem nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas saņemt stipendijas tādā apmērā, kāds ir noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās profesionālās vidējā izglītības iestādēs)

513 277

513 277

513 277

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Paaugstināta vidējā stipendija, kas tiek plānota vienam audzēknim

Vidējās stipendijas pieaugums vienam audzēknim (euro)

27,38

27,38

27,38

20.00.00 Kultūrizglītība

3

Radošo personu atbalsta programma (izveidota sociālā atbalsta sistēma Latvijas profesionālo radošo personu (mākslinieku) atbalstam, nodrošinot ikgadēju atbalstu)

500 000

500 000

500 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Nodrošināts profesionālo radošo personu atbalsts dīkstāves periodā

Atbalstīto profesionālo radošo personu skaits

175

175

175

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

4

Augstskolu pedagogu finansējums saskaņā ar pedagogu darba samaksas reformu (ministrijas pārraudzībā esošo augstskolu pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšana saskaņā ar apstiprināto pedagogu darba samaksas reformu)

394 750

789 435

789 435

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Paaugstināta augstskolu akadēmiskā personāla darba samaksa

Darba samaksas pieaugums uz vienu studiju vietu gadā (%)

10

10

10

20.00.00 Kultūrizglītība

5

Mērķfinansējums reģionālo kultūras projektu un populārās mūzikas atbalstam (reģionu kultūrtelpas stiprināšana)

500 000

-

500 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Palielināts atbalsts VKKF īstenotajiem projektiem

Atbalstīto VKKF projektu skaits

50

 -

50

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

6

Sakrālā mantojuma saglabāšanas mērķprogramma (Rīgas Sv.Jēkaba Romas katoļu baznīcas katedrāles, Rīgas Doma baznīcas, Aglonas Romas katoļu bazilikas, Lestenes baznīcas saglabāšanas nodrošināšana)

2 000 000

-

500 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Nodrošināta valsts kultūras pieminekļu - sakrālo būvju - saglabāšana

 

Restaurētie/rekonstruētie Kultūras pieminekļi (skaits)

4

-

1

21.00.00 Kultūras mantojums

7

Integrācijas pasākumu īstenošana (Latviskās kultūrtelpas kā sabiedrību saliedējoša pamata veicināšana piederībai kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī)

700 000

700 000

700 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējo nometņu organizēšanai Latvijā

Īstenotās nometnes (skaits)

10

10

10

    Atbalsts diasporas organizācijām

Īstenotie projekti diasporas mītnes zemēs (skaits)

15

15

15

   Atbalsts līvu kultūras saglabāšanai

Lībiešu kultūras centra rekonstrukcija (skaits)

1

1

1

   Atbalsts mazākumtautību organizācijām

Īstenoti mazākumtautību NVO projekti un aktivitātes, t.sk. jauniešiem un skolēniem atbalstītie projekti (skaits)

15

15

15

   Atbalstītas nevalstiskas organizācijas

Atbalstītie projekti (skaits)

10

10

10

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

8

Nomas maksas izdevumi Latvijas Nacionālajam teātrim un PIKC “Ventspils mūzikas vidusskola”

270 621

270 621

200 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Nodrošināta nomas maksas segšana pēc renovācijas darbu pabeigšanas

200 000

200 000

200 000

Nodrošināta nomas maksas segšana VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”

Infrastruktūras objekti (skaits)

1

1

1

19.07.00 Mākslas un literatūra

Nodrošināta nomas maksas un telpu uzturēšanas izdevumu segšana PIKC Ventspils mūzikas vidusskolai pagaidu telpās periodā no 01.09.2018. līdz 31.08.2019., jo pagarinājies pārcelšanās termiņš uz jauno skolas ēku

70 621

70 621

-

Nodrošināta nomas maksas segšana PIKC Ventspils Mūzikas vidusskola

Infrastruktūras objekti (skaits)

1

1

1

20.00.00 Kultūrizglītība

9

Sabiedrības saliedētības, kultūras mantojuma un sociālās atmiņas pasākumi, tai skaitā atbalsts NVO

820 000

140 000

140 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšana, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus un padziļināt kultūras un kultūras mantojuma vērtības izpratni Latvijas sabiedrībā

540 000

140 000

140 000

Nodrošināti kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumi

Atbalstītie pasākumi (skaits)

3

1

1

21.00.00 Kultūras mantojums

Sabiedrības informēšana un izglītošana par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālajos jautājumos

280 000

-

-

Nodrošināti sabiedrības saliedētības un sociālās atmiņas pasākumi

Atbalstītie pasākumi (skaits)

8

-

-

Nodrošināta  Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas ēkas fasādes atjaunošana

Atjaunotas ēkas (skaits)

1

-

-

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

10

Mediju atbalsta fonda darbības paplašināšana (mediju vides drošumspējas uzlabošana, nodrošinot mediju spēju reaģēt uz safabricēto/manipulatīvo ziņu fenomenu, dekonstruējot melus, un medijpratības veicināšana)

250 000

250 000

250 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Stiprināta Latvijas mediju vides un sabiedrības spēja reaģēt uz manipulatīvām un viltus ziņām, jo īpaši saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem

Atbalstīti melu dekonstrukcijas un sabiedrības medijpratības veicināšanas projekti (skaits)

10

10

10

22.13.00 Mediju politikas īstenošana

11

Mērķprogramma vēsturisko un identitāti stiprinošo latviešu filmu ražošanai (nacionālās identitātes stiprināšana un  valstiskās piederības veicināšana, palielinot  nacionālā satura īpatsvaru – Latvijas kino filmas un to konkurētspēju Latvijas kultūras un informācijas telpā)

-

500 000

1 000 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2. un 3.punkts

Nacionālo identitāti stiprinošu filmu skaita palielinājums

Atbalstītas pilnmetrāžas filmas (skaits)

-

6

6

19.03.00 Filmu nozare

12

Sakrālais mantojums (sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas turpināšana, restaurējot valsts kultūras pieminekļus)

-

-

500 000

Ministru kabineta ārkārtas 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46  3§ 2.punkts

Nodrošināta valsts kultūras pieminekļu - sakrālo būvju - saglabāšana

Restaurēti un rekonstruēti Kultūras pieminekļi (skaits)

-

-

89

21.00.00 Kultūras mantojums

13

Augstskolu studiju vietu bāzes izmaksu palielinājums saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšanu par 0,5%

27 994

27 994

27 994

Ministru kabineta ārkārtas 09.11.2017. sēdes protokola Nr.56  31§ 1.punkts

Paaugstināti augstskolu bāzes izdevumi

Bāzes izdevumu vidējais pieaugums uz vienu studiju vietu (euro)

5

5

5

20.00.00 Kultūrizglītība

Kopā

6 734 892

4 449 577

6 378 956

-