Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

 1. izstrādāt Baltijas un Ziemeļvalstu Integrācijas pasākumu plānu attiecībā uz enerģētikas un energoefektivitātes, būvniecības, inovāciju, uzņēmējdarbības, eksporta un rūpniecības politiku,  veicinot ciešāku valstu reģionālo sadarbību un integrāciju;
 2. nodrošināt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu īstenošanu inovācijas, uzņēmumu atbalsta un enerģētikas jomās;
 3. īstenot godīgas konkurences veicinošus un nelegālās darbības novēršanas pasākumus, ierobežojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas riskus;
 4. īstenot pasākumus proaktīvai investīciju piesaistei un jau strādājošo investoru atbalstam;
 5. nodrošināt mājokļa pieejamību ģimenēm ar bērniem un personām, kas ieguvušas augstāko vai profesionālo izglītību;
 6. uzlabot uzņēmējdarbības vidi, sekmējot uz klientu orientētās valsts pārvaldes attīstību un principa “Konsultē vispirms” ieviešanu;
 7. nodrošināt atbalstu elektroenerģijas ražotājiem un virzību uz 2020.gada valsts atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu;
 8. īstenot patērētāju interešu aizsardzību un veikt efektīvu uzraudzību preču un pakalpojumu drošuma, kā arī būvniecības un būvju ekspluatācijas jomā;
 9. nodrošināt oficiālās statistikas kvalitatīvu datu ražošanu un pasākuma plāna izpildi tautas skaitīšanas sagatavošanai.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 113

1 279

1 280

1 250

1 243

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 071

1 078

1 081

1 081

1 089

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

42

201

199

169

154

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Pasākumu plāna nodrošināšana 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai

164 628

 

 

MK 12.09.2017 prot.Nr.45 53.§ 9.punkts

Veikt ārējās (starptautiskās) migrācijas paneļapsekojumu Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaita pilnīgākam novērtējumam, lai noskaidrotu migrācijas plūsmu un apsekojumā iekļautajās adresēs dzīvojošos apsekotu divas reizes

Statistikas nodrošināšana un uz procesiem orientētas statistikas ražošanas attīstība

Veikts ārējās (starptautiskās) migrācijas paneļapsekojums Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaita pilnīgākam novērtējumam

(apsekoto mājsaimniecību skaits)

20 000

-

-

24.00.00 Centrālā statistikas pārvalde

2.

Konkurences padomes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana

22 000

22 000

22 000

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts un MK 12.09.2017 prot.Nr.45 53.§ 9.punkts

Stiprināt Konkurences padomes tehnisko nodrošinājumu, nodrošinot ar Konkurences likuma pārkāpumu konstatēšanai un novēršanai nepieciešamajiem informācijas tehnoloģiju resursiem

Būtisku konkurences pārkāpumu, tirgus kropļojumu atklāšana, novēršana, tirgus koncentrācijas nelabvēlīgas ietekmes nepieļaušana

Veiktas padziļinātu inspekcijās iegūto datu (e-pierādījumu) analīzes (skaits )

8

10

10

26.02.00 Konkurences politikas ieviešana

3.

Eiropas Padomes direktīvas pārņemšana tūrisma jomā un normatīvo regulējumu nodrošināšana attiecībā uz ekodizaina un energomarķējuma prasību ievērošanu

226 000

226 000

226 000

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts;

 

MK 12.09.2017 prot.Nr.45 53.§ 9.punkts

Nodrošināt uzraudzību attiecībā uz ekodizaina un energomarķējuma prasību piemērošanu un dalību  ES normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī  stiprināt PTAC kapacitāti attiecībā uz komplekso tūrisma pakalpojumu jomas uzraudzību

Veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība

Veiktas ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes (skaits)

50

50

50

Veikta ekodizaina preču testēšana (skaits)

5

5

5

            Izsniegtas licences tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (skaits)

300

300

300

Veiktas licencēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes (skaits)

25

50

50

Uzturēta, pilnveidota un aktualizēta TATO datu bāze (skaits)

1

1

1

Izveidotas amata vietas (skaits) 1

6

6

6

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

4.

Valsts galvojumi bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai

4 000 000

4 000 000

4 000 000

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts

Sniegt atbalstu mājokļa iegādei

Atbalstīta mājokļu pieejamība          

 Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits)

2 643

2 643

2 643

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

5.

EM ēkas iekštelpu tehniskā stāvokļa apsekojuma rezultātā konstatēto bojājumu novēršana un EM maksas pakalpojumu kompensācija

184 840

184 840

184 840

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts;

 

MK 12.09.2017 prot.Nr.45 53.§ 9.punkts

Veikt ēkas Brīvības ielā 55, Rīgā, avārijas stāvokļa novēršanai un drošas ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamos darbus. Nodrošināt EM maksas pakalpojumu kompensāciju, lai nodrošinātu ēkas pārvaldīšanu

Ēkas droša ekspluatācija un novērsts avārijas stāvoklis

Nodrošināti nepieciešamie remontdarbi drošas ēkas ekspluatācijai atbilstoši paredzētajam finansējumam (īstenots paredzēto darbu apjoms% )

100

100

100

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6.

Investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumi

487 770

487 770

487 770

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts;

 

MK 12.09.2017 prot.Nr.45 53.§ 9.punkts

Veicināt ārvalstu tiešo investīciju pieaugumu, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi un attīstot Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautisko atpazīstamību

Palielināts piesaistīto ārvalstu tiešo investīciju apjoms un attīstīta Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas starptautiskā atpazīstamība

Piesaistīti ārvalstu tiešo investīciju projekti (jauno projektu skaits/ projektu skaits no Fortune 500 sarakstā iekļautajām globālām kompānijām)

3/1

3/1

4/1

Izstrādāts iestāžu vērtējums par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu

Veikts izvērtējums (skaits)

1

-

-

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

7.

Ekonomikas ministrijas analītiskās kapacitātes stiprināšana

121 901

121 901

121 901

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts;

 

MK 12.09.2017 prot.Nr.45 53.§ 9.punkts

Stiprināt EM analītisko kapacitāti, nodrošinot atbildīgos darbiniekus ar moderniem analītiskiem rīkiem, kas dos iespēju kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtēt Latvijas nozaru stratēģiju īstenošanas makroekonomiskos efektus un strukturālo reformu ietekmi uz ekonomikas sektoriem un sociālām grupām

Stiprināta EM analītiskā kapacitāte

Sagatavoti analītiskie materiāli atbilstoši EM sešām stratēģiskām jomām un/vai prioritārām nozarēm (skaits)

6

6

6

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

8.

Nacionālā drošības likumā paredzētās funkcijas izpilde

57 489

57 489

57 489

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts;

 

MK 12.09.2017 prot.Nr.45 53.§ 9.punkts

Nodrošināt nacionālai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību un kritiskās infrastruktūras objektu darbības nepārtrauktību un darbības atbilstību sabiedrības interesēm

Veikts izvērtējums par Nacionālajā drošības likumā noteikto ierobežojumu saistībā ar nacionālajai drošībai nozīmīgām komercsabiedrībām efektivitāti

Pētījums/pilnveidotie normatīvie akti (skaits)

1

1

1

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

9.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

280 342

250 246

250 246

MK 08.09.2017 prot.Nr.44 1.§ 15.punkts

Veikt kredītu devēju, kas neatbilst kredītiestādes statusam, uzraudzību atbilstoši NILLTFN prasībām

      Nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība

Nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzība (skaits)

56

56

56

Izveidotas amata vietas (skaits) 1

1

1

1

26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība

Kopā

5 544 970

5 350 246

5 350 246

-

1 Amata vietas izveidotas, pārdalot no citām programmām un nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Ekonomikas ministrijas resorā

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ekonomikas ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma:
  • 67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu
  • 69.03.00 “Atmaksa mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējam par veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības”
 2. izveidota jauna apakšprogramma:
  • 29.04.00 “Energoefektivitātes politikas ieviešana”;
  • 29.05.00 “Valsts pētījumu programma enerģētikā”.