Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

 1. īstenot Maksātnespējas politikas pamatnostādnēs 2016.-2020.g. noteiktos rīcības virzienus, lai nostiprinātu kreditoru un tiesas kompetenci maksātnespējas procesa ietvaros;
 2. tiesiskā regulējuma fizisko personu datu aizsardzības jomā izstrāde un ieviešana, un Datu valsts inspekcijas sagatavošanās Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanai;
 3. noslēgt normatīvā regulējuma izskatīšanu Saeimā, lai nodrošinātu pāreju uz nozaru kodifikāciju administratīvo pārkāpumu jomā, ieviešot jauno Administratīvo pārkāpumu procesa likumu;
 4. turpināt uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu vērstu pasākumu īstenošanu - reģistru attīstība, lai veicinātu e-pakalpojumu izstrādi un attīstītu sadarbību starp reģistriem, Komerclikuma (akciju sabiedrību regulējuma modernizēšana) un Civilprocesa likuma pilnveidošana, kā arī jauna Kooperatīvo sabiedrību likuma izstrāde;
 5. turpināt Eiropas Sociālā fonda projekta aktivitāšu īstenošanu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai tiesu varā un soda izpildes iestādēs (ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbinieku apmācību sistēmas un atlases kritēriju reformēšana);
 6. turpināt normatīvā regulējuma izstrādi un saskaņošanu nepilngadīgo kriminālatbildības sistēmas reformēšanai (grozījumi Krimināllikumā un likumprojekts “Bērnu antisociālas uzvedības prevencijas likums”) un cietušo un apdraudēto personu aizsardzības risinājumu ieviešanai (likumprojekts "Par sadarbību vardarbībai pakļauto personu aizsardzībai");
 7. turpināt iesāktās tiesu teritoriju reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju;
 8. izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Advokatūras likumā un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā), lai ieviestu advokātu procesu atsevišķās civillietu kategorijās;
 9. izstrādāt normatīvo regulējumu, lai celtu advokatūras institūta darbības kvalitāti un valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanai ar mērķi paaugstināt un vienādot prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai;
 10. attīstīt Tiesu informatīvo sistēmu ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem, efektivizēt tiesu darba procesu un samazināt informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas, kā arī veicināt Tiesu informatīvās sistēmas attīstību, sadarbspēju, integrāciju un attīstīt elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehnisko bāzi;
 11. attīstīt Valsts valodas centra sabiedrisko palīgu institūtu un sekmēt "konsultē vispirms" principa piemērošanu iestādes darbībā.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7 043

7 050

6 929

6 921

6 920

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

7 030

7 035

6 915

6 915

6 914

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

11

11

11

11

11

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

11

11

11

11

11

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

13

15

14

6

6

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Datu apmaiņas risinājuma izstrāde informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem

78 360

-

-

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

Palielinājums informācijas sistēmu izmaiņām datu apmaiņas risinājuma nodrošināšanai

42 350

-

-

Nodrošināts datu apmaiņas risinājums informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem

Izstrādāto papildinājumu skaits TA uzturētajās informācijas sistēmās - Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā un Tiesu informatīvajā sistēmā.

2

0

0

03.01.00 Tiesu administrēšana

Palielinājums informācijas sistēmu izmaiņām datu apmaiņas risinājuma nodrošināšanai

36 010

-

-

Nodrošināta subjektu reģistrēšana un esošo datu aktualitāte, publiska ticamība un pieejamība

Subjektu skaita pieaugums, par kuriem informācija sniegta datu apmaiņas risinājumā (procentos)

20,0

30,0

30,0

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

2.

Izpildu lietu reģistra tehnoloģisko resursu paplašināšana

136 075

-

-

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

         2018.gadā tiks papildināta Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēmas funkcionalitāte ar sistēmas pielāgojumiem, lai nodrošinātu zvērinātu tiesu izpildītāju (ZTI) e-izpildu lietas funkcionalitāti, kas ietver lietvedības kārtošanai un ar amata darbību izpildi saistītās dokumentācijas uzkrāšanu informācijas sistēmā elektroniski, kā arī tiks ieviesti papildinājumi izpildu lietas kartiņā, nodrošinot iespēju ZTI redzēt paziņojumus, ja ZTI reģistrē vienu un to pašu izpildu dokumentu.

Pilnveidota Izpildu lietu reģistra (ILR) informācijas sistēma

Veikto pielāgojumu skaits ILR

2

-

-

03.01.00 Tiesu administrēšana

3.

Fiziskās apsardzes nodrošināšana tiesās

231 885

231 885

231 885

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināta fiziskā apsardze tiesas darbības laikā

Nodrošināta tiesas, tajā esošās mantas un darbinieku drošības neaizskaramība.

Ar fizisko apsardzi nodrošināto objektu skaits.

44

44

44

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

4.

Tiesnešu atalgojuma palielinājums

-

-

2 686 509

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

Tiesnešu mēnešalgas palielināšana, paredzot tādu tiesnešu darba samaksas sistēmu, kura nodrošina tiesnešu darba samaksas faktiskās vērtības saglabāšanu un finansiālo drošību atbilstoši tiesnešu neatkarības principam.

Stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte

Tiesnešu mainības īpatsvars (%) rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās

3

3

3

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

5.

Tiesu iestāžu Madonā centralizācija

64 955

-

-

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

Madonas rajona tiesa, Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa un Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nams uzsāks darbu jaunā tiesu namā.

Nodrošinātas tiesu darba specifikai un vajadzībām atbilstošas darba telpas

Madonas rajona tiesas, Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas un Vidzemes apgabaltiesas nodrošināšana ar jaunām telpām

1

-

-

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

6.

Drošības sistēmu ieviešana tiesās

160 000

-

-

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

2018.gadā viena tiesa tiks aprīkota ar videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības, caurlaides kontroles un uzskaites sistēmām

Drošības risinājumu ieviešana tiesās.

Ieviesto drošības risinājumu skaits

1

-

-

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

7.

Ieslodzījuma vietu infrastruktūras remontdarbi un uzlabojumi

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

Veikti remontdarbi un uzlabojumi ieslodzījuma vietās

Nodrošināta ieslodzījuma vietu droša darbība

Renovēto telpu platība (m²)

2 100

1 800

2 200

04.01.00 Ieslodzījuma vietas

8.

Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums

848 588

848 588

848 588

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums

Nodrošināta sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīva izpilde

Valsts probācijas dienesta nodarbināto mainība (%)

19,0

18,0

18,0

04.03.00 Probācijas īstenošana

9.

Uzņēmuma reģistra Publisko reģistru modernizācija

1 053 455

-

-

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

Palielinājums Uzņēmumu reģistra Publisko reģistru modernizācijai un esošo reģistru pārbūvei

Veikti pielāgojumi Uzņēmumu reģistra IS darbības modernizācijai un uzlabošanai

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pārbūve (skaits)

1

-

-

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

10.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

211 237

-

-

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

Palielinājums datu izplatīšanas sistēmas izstrādei un uzturēšanai

Pilnveidota datu izplatīšanas sistēma un nodrošināta tās uzturēšana

Izstrādāta programmatūra informācijas izsniegšanas nodrošināšanai, skaits

1

-

-

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

11.

Valsts valodas lietojuma uzraudzības stiprināšana

202 377

186 560

186 560

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

Pilnveidot valsts valodas lietojuma uzraudzības mehānismus, nodrošinot Valsts valodas centra nodarbināto konkurētspējīgu atlīdzību un veicinot sabiedrības līdzdalību Valsts valodas likuma pārkāpumu novēršanā.

Veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība

Veikto valsts valodas lietojuma pārbaužu skaits

4 250

4 250

4 250

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars (%) pret kopējo veikto pārbaužu skaitu

11,0

10,0

10,0

Piesaistīto un atbilstoši sagatavoto VVC sabiedrisko palīgu skaits

45

60

101

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

12.

Konference par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu

50 000

-

-

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

Sadarbojoties Baltijas valstīm, saturiski piesaistīt ekspertus no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, organizējot trīs dienu konferenci

Īstenota pieredzes apmaiņa par datu aizsardzības jautājumiem

Organizēta konference

1

-

-

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

13.

Papildu dotācija biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienības" darbības nodrošināšanai

65 157

6 657

6 657

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

09.03.00 Dotācijas Latvijas Politiski represēto apvienībai

14.

Dotācija "Rīgas Politiski represēto biedrības" darbības nodrošināšanai

8 000

3 000

3 000

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§.

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

15.

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

1 059 022

540 734

543 185

Ministru kabineta 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

43.00.00 Satversmes aizsardzība

16.

Tieslietu ministrijas datu centra elektrosadales tīkla remonts

15 000

-

-

Ministru kabineta 12.09.2017. prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

Novecojušās elektrības sadales infrastruktūras nomaiņa/remonts Tieslietu ministrijas telpās, jaunas sadales montāža, kabeļu pārslēgšana, jaunu automātslēdžu un drošinātāju montāža, izpilddokumentācijas sagatavošana

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

 

Kopā

5 184 111

2 817 424

5 506 384

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Tieslietu ministrija 2018. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. 2018.gadā izveidotas jaunas budžeta programmas/apakšprogrammas:
  • programma 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds";
  • programma 48.00.00 "Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana";
  • apakšprogramma 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)";
  • apakšprogramma 70.21.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)";
  • apakšprogramma 73.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem".
 2. 2018.gadā netiek plānoti izdevumi:
  • apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība";
  • apakšprogrammā 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti".