Prokuratūras darbības jomas:

Prokuratūras darbības jomas

Prokuratūras galvenie pasākumi 2018.gadā:

  1. izziņas iestāžu darba un citu iestāžu operatīvās darbības uzraudzība;
  2. pirmstiesas izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana;
  3. valsts apsūdzības uzturēšana;
  4. sodu izpildes uzraudzība;
  5. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā;
  6. prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos;
  7. piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

 

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

889

926

928

928

928

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

889

926

928

928

          928

 

Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumieuro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Prokuratūras struktūrvienības izvietošana pagaidu telpās Elizabetes ielā 2, Rīgā 

63 210

63 210

15 805

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināta netraucēta prokuratūras struktūrvienības darbība un   struktūrvienībai noteikto funkciju izpilde

Uz pagaidu telpām pārvietoto   prokuratūras struktūrvienību skaits

1

1

1

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

2.

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošibas līmeņa nodrošināšana

72 600

90 145

105 875

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināta efektīva un pilnvērtīga Prokuratūras informācijas sistēmas PROIS funkcionalitāte

Microsoft Office 365 ProPlus licenču skaits

500

650

800

Bezvadu datortīkla risinājuma pieejamības skaits

350

420

420

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

3.

Prokuratūras Administratīvā direktora dienesta darbinieku atalgojuma palielināšana saistībā ar Kontroles dienesta kapacitātes stiprināšanu

39 204

39 204

39 204

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināta Kontroles dienesta finansiālā un saimnieciskā darbība

Kontroles dienesta finansiālās un saimnieciskās darbības nodrošināšana (%), bez papildu jaunu štata vietu izveides

100

100

100

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

4.

Prokuratūras tehnisko risinājumu nodrošinājums normatīvo aktu prasību izpildei

34 318

-

-

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināta obligātā prasība par izmeklēšanas darbību fiksēšanu skaņu un attēlu ierakstā

Iegādāto  vieglo automobiļu skaits

1

 

 

Iegādāto portatīvo videokameru skaits

5

 

 

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

5.

Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi

96 800

430 760

1 308 300

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināti piemēroti darba apstākļi ēkā Kalpaka bulvārī 6, Rīgā izvietotajām prokuratūras struktūrvienībām

Iztrādāto remontdarbu projektu skaits

2

1

 

Ēkas maģistrālās elektrolīnijas nomaiņa

 

1

 

 Apkures sistēmas rekonstrukcija

 

 

1

Ēkas fasādes renovācija ar logu remontu vai nomaiņu 

 

 

1

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

6.

Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei

204 494

154 460

154 460

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināta netraucēta funkciju izpilde visās Latvijas Republikas teritorijā  izvietotajās struktūrvienībās

Nomainīto novecojušu automobiļu skaits pret jaunajiem

6

5

5

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

7.

Prokuroru atalgojuma palielinājums

-

-

2 335 486

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola  Nr.44 1.§ 15.punkts

Stiprināta prokuroru kapacitāte

Prokuroru mainības īpatsvars    (%) prokuratūras struktūrvienībās

5

5

5

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

8.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana

255 678

137 536

107 536

Ministru kabineta 08.09.2017. protokola  Nr.44 1.§ 15.punkts; 12.09.2017. protokola Nr.45 53.§ 9.punkts

Nodrošināta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) kapacitātes stiprināšana

 Izveidotas jaunas amata vietas

2

2

2

Izvērtēta Kontroles dienesta programmnodrošinājuma efektivitāte un veikti secinājumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem datu apstrādei

Sagatavots izvērtējums par         nepieciešamajiem programmatūras uzlabojumiem

1

1

1

Veicinātas valsts spējas efektīvāk ierobežot NILLTF riskus

Sagatavots un iesniegts Finanšu sektora attīstības padomei izvērtējums par kapacitātes pietiekamību

1

1

1

Veikts legalizācijas un terorisma finansēšanas risku izvērtējums

Sagatavots izvērtējums par legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem

1

-

-

02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Kopā

766 304

915 315

4 066 666

-