62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2018.gadā:

  1. nodrošināt izglītības funkciju realizēšanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas.
  2. nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes nodrošināšanai, iespējai darbu zaudējušajiem atgriezties darba tirgū un kompensējoša sociālā atbalsta sniegšanai.
  3. nodrošināt XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norisi.
  4. nodrošināt internātskolu uzturēšanas izdevumu daļēju segšanu par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni, kā arī izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, piešķirot pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas.

 

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2

37 940

26 050

25 850

25 850

25 850

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā2

37 940

26 050

25 850

25 850

25 850

2 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā