Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

 1. turpināta pāreja uz kompetencēs balstītu izglītības saturu vispārējā izglītībā un veikti atbalsta pasākumi ilgtspējīga skolu tīkla izveides nodrošināšanai, skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un atbalstam izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un uzsākta konceptuāli jauna skolotāju izglītības modeļa ieviešana;
 2. turpināta jauna, uz rezultātiem balstīta augstākās izglītības institūciju pārvaldības un finansēšanas modeļa ieviešana, tādējādi nodrošinot ieguldītā finansējuma efektīvu pārvaldību, kvalitātes uzlabošanu un sistēmas orientāciju uz produkta eksportspējas celšanu, kā arī  augstskolu finansēšanas sasaisti ar izglītības un pētniecības kvalitāti atbilstoši ES Padomes rekomendācijām, nodrošināt kvalitatīvas augstākās izglītības pieejamību un atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām, un stiprināt saikni ar zinātni un pētniecību;
 3. uzsākta konceptuāli jauna Valsts Pētījumu programmu un Fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošana;
 4. turpināta darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešana profesionālajā izglītībā, veikti pasākumi profesionālās izglītības iestāžu iesaistes pieaugušo izglītībā palielināšanai;
 5. turpināta Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstība;
 6. izveidota karjeras atbalsta sistēma Latvijas izglītības iestādēs;
 7. izveidots ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo latviskās izglītības modelis, sniegts atbalsts diasporai latviskās izglītības nodrošināšanā, veicināta reemigrācija, kā arī latviešu valodas apguve ārvalstu augstskolās;
 8. nodrošināta visu ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu 2014.-2020.gada perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošana;
 9. īstenota sporta speciālistu sertifikācijas sistēmas reforma, pilnveidots normatīvais regulējums sporta politikas jomā;
 10. īstenoti ar Latvijas valsts simtgadi saistītie pasākumi izglītības, zinātnes, jaunatnes, valodas un sporta jomās;
 11. nodrošināta Latvijas dalība ES izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus+ un ES zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis2020;
 12. uzsākta izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā īstenošana.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 568

2 429

2 579

2 502

2 315

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

2 161,3

1 842,9

1 887,9

1 887,9

1 887,9

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

502,4

517

508

508

508

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 174

2 243

2 206

2 206

2 206

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

2 161,3

1 842,9

1 887,9

1 887,9

1 887,9

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

502,4

517

508

508

508

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

394

186

373

296

109

Piezīmes.

1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Par vispārējās izglītības pedagogu, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā zaudē darbu, sociālā atbalsta sistēmas izveidi

329 520

372 316

256 769

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

Sociālā atbalsta izmaksa

Pedagogi, kuri ir saņēmuši sociālo atbalstu (skaits)

77

87

60

Izveidotas amata vietas (skaits)

1

1

1

01.15.00  Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem

2.

IZM padotībā esošo augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājums

2 217 959

4 435 918

4 435 918

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

Pedagogu darba samaksas palielinājums IZM augstskolās

1 796 371

3 592 743

3 592 743

Akadēmiskā personāla darba samaksas pieaugums vidēji pret iepriekšējo gadu,%

10

10

-

03.01.00  Augstskolas

Pedagogu darba samaksas palielinājums IZM  koledžās

421 588

843 175

843 175

Akadēmiskā personāla darba samaksas pieaugums vidēji pret iepriekšējo gadu,%

10

10

-

03.11.00  Koledžas

3.

Studiju programmu sagatavošana nākamā posma akreditācijai, prioritāri STEM un pedagoģijas jomā

551 203

-

-

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

Studiju programmu skaits STEM un izglītības tematiskajā jomā, kuras ietilpst 2019.gadā akreditētajos studiju virzienos

Studiju programmas (skaits)

-

100

-

03.01.00  Augstskolas

4.

Atbalsts latviskajai izglītībai diasporā un latviešu valodas apguvei

340 717

-

-

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

Izstrādāti mācību materiāli par latviskām tradīcijām

Izveidoti mācību materiāli (skaits)

1

-

-

Izstrādāti latviešu valodas funkcionālie līmeņi bērniem un pusaudžiem

Izstrādāti latviešu valodas funkcionālie līmeņi - A1-A2 līmenim (skaits)

2

-

-

Latviskās izglītības mācību satura vadlīnijas  noteiktiem mācību priekšmetiem diasporas nedēļas nogales skoliņām

Mācību priekšmetu vadlīnijas (skaits)

4

-

-

Sniegts atbalsts izglītojošu pasākumu latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai organizēšanai diasporas mītnes zemēs

Izglītojoši pasākumi (skaits)

25

-

-

Latviešu valodas un kultūras apguves nometnes diasporas bērniem

Organizētas nometnes (skaits)

4

-

-

Diasporas izglītotāju forums

Foruma dalībnieki (skaits)

200

-

-

Atbalsts nedēļas nogales skolām diasporā

Atbalstītas nedēļas nogales skoliņas diasporā (skaits)

20

-

-

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporā ASV un Austrālijā

Atbalstītas diasporas vasaras vidusskolas (skaits)

3

-

-

Valodas prasmes pārbaudes diasporā

Valodas prasmes pārbaudes pretendenti ārvalstīs (skaits)

100

-

-

 

Izveidotas amata vietas (skaits)

2

-

-

 

04.00.00 Valsts valodas politika un pārvalde

5.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas darbības nodrošināšana

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

 

Īstenotie fundamentālie un lietišķie pētījumi

Pētījumi (skaits)

25

25

25

05.01.00  Zinātniskās darbības nodrošināšana

6.

Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai

5 900 000

-

4 000 000

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2. un 4.punkts

 

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti

Projekti, kuru īstenošanai piešķirti prioritāram pasākumam paredzētie valsts budžeta līdzekļi (skaits)

9*

-

5*

09.04.00 Sporta būves

7.

Valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī

2 398 797

2 399 000

 2 399 000

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

 

Nodrošināta valsts funkciju sporta nozarē izpilde nemainīgā līmenī

Valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammu skaits, kurās prioritārā pasākuma ietvaros tiek nodrošināta valsts funkciju sporta nozarē izpilde nemainīgā līmenī

6

5

5

09.09.00  Sporta federācijas un sporta pasākumi

727 363

770 252

770 252

09.12.00  Latvijas Sporta muzejs

42 686

 

 

09.16.00  Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

242 415

242 415

242 415

09.17.00  Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

369 334

369 334

369 334

09.21.00  Augstas klases sasniegumu sports

901 999

901 999

901 999

09.25.00  Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai

115 000

115 000

115 000

8.

Paralimpiskā sporta centra izveide

1 200 000

-

-

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

 

Ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenots valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekts

Izveidots Paralimpiskais sporta centrs (skaits)

-

-

1

09.26.00  Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" - Paralimpiskā sporta centra izveidei

9.

Nodrošināts atbalsta mehānisms  jaunatnes organizācijām un paredzēts papildus valsts budžeta finansējums to darbības nodrošināšanai

350 000

-

-

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

 

Atbalstītas jaunatnes organizācijas saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā daļā noteikto

Atbalstītas jaunatnes organizācijas (skaits)

4

-

-

21.00.00  Jaunatnes politikas valsts programma

10.

XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki "Gaudeamus"

185 000

-

-

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes prot. Nr.46 3.§.  2.punkts

 

Latvijas programmas, koprepertuāra sagatavošana un apgūšana, kopmēģinājumi, ieskaņas koncerts Rīgā

Nodrošināta Latvijas studentu gatavošanās svētkiem (dalībnieku skaits)

3 000

-

-

42.03.00  Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

11.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšana par 0,5%.

187 392

187 392

187 392

Priekšlikums Nr.47 2.lasījumam

Paaugstināti valsts budžeta bāzes izdevumi uz vienu studiju vietu

Bāzes izdevumu vidējais pieaugums uz vienu studiju vietu (euro)

5

5

5

03.01.00  Augstskolas

Kopā

15 060 588

8 794 626

679 079

-

 

* Precīzs projektu skaits būs zināms pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par prioritāram pasākumam paredzētā finansējuma sadali 2018. un 2020.gadā.

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Izglītības un zinātnes ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna apakšprogramma 01.15.00 “Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem”;
 2. izveidota jauna apakšprogramma 03.05.00 “Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai”;
 3. izslēgta apakšprogramma 05.20.00 “Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē”;
 4. izslēgta apakšprogramma 09.08.00 “Balvas par izciliem sasniegumiem sportā”;
 5. izveidota jauna apakšprogramma 09.26.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”- Paralimpiskā sporta centra izveidei”;
 6. izveidota jauna apakšprogramma 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu (2014 – 2020)”;
 7. izslēgta apakšprogramma 70.09.00 “Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma “Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam”;
 8. izslēgta programma 71.00.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana”;
 9. izslēgta apakšprogramma 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana”;
 10. izslēgta programma 72.00.00 “Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana”;
 11. izslēgta apakšprogramma 72.06.00 “Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai”;
 12. izveidota jauna programma 73.00.00 “Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti”;
 13. izveidota jauna apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā”.