Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Iekšlietu ministrijas darbības jomas

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

 1. Valsts policijas attīstības koncepcijā ietverto pasākumu īstenošana, t.sk. Valsts policijas kapacitātes stiprināšana kibernoziegumu apkarošanas un pretterorisma jomā;
 2. Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas izbūve un aprīkošana, izveidojot un iekārtojot valsts robežas joslas infrastruktūru;
 3. pasākumu īstenošana bērnu noziedzības mazināšanai un bērnu aizsardzībai pret noziedzīgiem nodarījumiem;
 4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājuma ar speciālo tehniku turpināšana, garāžu pārbūve, lai izvietotu no jauna iegādātos transportlīdzekļus, kā arī dienesta personāla nodrošināšana ar individuālajiem aizsarglīdzekļiem;
 5. Pasažieru datu reģistra sistēmas pilnveidošana un ieviešana, lai palielinātu gaisa satiksmes drošību un valsts iekšējo drošību, kā arī, lai sekmētu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu;
 6. Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa (NKIM) izveide un ieviešana tiesībaizsardzības un valsts drošības iestādēs, kas vērsts uz informācijas un zināšanu iegūšanu par noziedzību ietekmējošiem faktoriem, dinamiku un ietekmi (apdraudējumu), lai savlaicīgi novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, atklātu noziedzīgus nodarījumus un noskaidrotu tos izdarījušās personas, kā arī objektīvi definētu noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritātes, kas nākotnē samazinās noziedzības pieaugumu un tās izraisītās sekas kopumā;
 7. iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana;
 8. Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija;
 9. Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijā noteikto pasākumu un uzdevumu ieviešana.

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada  plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 381,5

15 375

15 309

15 309

15 309

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

41

44

44

44

44

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

83

86

86

86

86

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 360

15 354,5

15 289,5*

15 289,5

15 289,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

41

44

44

44

44

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

83

86

86

86

86

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21,5

20,5

19,5**

19,5

19,5

*No 2018.gada samazinātas 65 amata vietas, tai skaitā 28 amata vietas samazinātas saistībā ar izmaiņām Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzētājos pasākumos, kā arī likvidētas 37 ilgstoši vakantās amata vietas (bez finansējuma).

**2018.gadā samazināta 1 amata vieta saistībā ar projekta “Programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” administrēšana” īstenošanas pabeigšanu un attiecīgi budžeta apakšprogrammas 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti” izslēgšanu.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Latvijas Republikas valsts robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku izbūve

3 713 634

3 956 440

8 000 000

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks veikta meliorācija vietējās nozīmes grāvjos (tai skaitā vecupju šķērsošanai, patrulējot gar upēm), iebūvējot atbilstoša diametra plastmasas caurtekas, kā arī četru tērauda konstrukcijas iekārtu sistēmas tiltu izbūve. Paredzēta arī stiepļu žogu izbūve, lai nodrošinātu savvaļas dzīvnieku migrācijas iespējas.

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

150/20

100/15

100/20

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

2.

Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana

1 658 061

2 985 552

1 841 652

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta valsts ārējās robežas kontrole un aizsardzība, kā arī valsts robežai pieguļošās teritorijas un gaisa telpas apsardze, novērstas bruņotas provokācijas uz valsts robežas, nepieļauta nelikumīga valsts robežas šķērsošana.

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

150/20

100/15

100/20

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

3.

Drošības policijas kapacitātes stiprināšana (informācija klasificēta)

826 976

751 826

802 828

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

09.00.00 Drošības policijas darbība

4.

Valsts policijas pasākumi kibernoziegumu apkarošanas jomā

525 342

239 279

906 779

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks novērsta sadrumstalotā kompetence noziedzīgo nodarījumu apkarošanā augsto tehnoloģiju jomā, nodrošināta noziedzīgās vides kontrole, kā arī vienotas juridiskas un tehniskas prakses veidošana valstī. Tiks izveidota specializēta struktūrvienība, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu Valsts policijā

Izveidota specializēta struktūrvienība, novēršot sadrumstaloto kompetenci

Ieviesto amata vietu skaits

15

-

-

Nodrošinātas apmācības kibernoziegumu apkarošanas jomā

Amatpersonu un izglītojamo skaits

165

155

145

06.01.00 Valsts policija

5.

Valsts policijas pretterorisma vienības “OMEGA” nodrošinājums

150 000

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks uzlabota Valsts policijas tehniskā kapacitāte, lai nodrošinātu kvalitatīvu un specifikai atbilstošu funkciju izpildi, veikta tiešu organizētās noziedzības un smagās noziedzības apkarošana, operatīvie pasākumi un speciālās operācijas.

Paaugstināta reaģēšanas spēja krīžu situāciju lokalizēšanas gadījumos  

Paaugstināta tehnisko vienību  kapacitāte (%)

10

-

-

06.01.00 Valsts policija

6.

Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem

302 248

151 124

302 248

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiks nodrošinātas ar dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu formas tērpu un speciālo apģērbu.

Veikta robežuzraudzība

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

150/20

100/15

100/20

Veiktas robežpārbaudes

Personu robežpārbaudes (skaits)

3 900 000

3 900 000

4 100 000

Transportlīdzekļu robežpārbaudes (skaits)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

7.

Investīciju projektu īstenošanai nepieciešamās publiskās un privātās partnerības dokumentācijas sagatavošana

750 000

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks būtiski uzlabota pamatfunkciju izpildei nepieciešamā infrastruktūra.

Nodrošināta publiskās un privātās partnerības dokumentācija  investīciju projektu īstenošanai

Noslēgts līgums ar privāto partneri par 15 VUGD depo būvniecību un multifunkcionālā centra būvniecību (skaits)

1

-

-

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

8.

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana

186 334

-

186 334

 

 

Pasākuma ietvaros tiks stiprināti preventīvie pasākumi, lai sekmētu bērnu likumpārkāpumu izdarīšanas apjomu samazinājumu.

Finanšu līdzekļi tiks izlietoti ilgtspējīgas, koordinētas un plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanai bērnu noziedzības mazināšanā un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu nodrošināšanai.

3843

-

3843

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta:

- izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par aktuāliem problēmjautājumiem, bērnu aizsardzība pret noziedzīgu nodarījumu;

- izglītības iestāžu audzēkņu un personālsastāva izglītošana par aktuāliem drošības jautājumiem;

- bērnu vajadzībām atbilstošu telpu ierīkošana, radot viņiem drošu un draudzīgu vidi, tādejādi mazinot bērnu psihisko un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā.

Finanšu līdzekļi tiks izlietoti ilgtspējīgas, koordinētas un plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanai bērnu noziedzības mazināšanā un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu nodrošināšanai

118 461

-

118 461

06.01.00 Valsts policija

Pasākuma ietvaros plānots veikt kosmētisko remontu Valsts policijas telpās, izveidojot bērnu vajadzībām atbilstošas telpas, radot viņiem drošu un draudzīgu vidi, tādejādi mazinot bērnu psihisko un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā.

Finanšu līdzekļi tiks izlietoti ilgtspējīgas, koordinētas un plānotas valsts rīcībpolitikas ieviešanai bērnu noziedzības mazināšanā un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu nodrošināšanai.

64 030

-

64 030

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

Nodrošināta izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par aktuāliem problēmjautājumiem, bērnu aizsardzību pret noziedzīgu nodarījumu                 

Veikti preventīvi pasākumi (skaits)

1 200

-

1 200

Nodrošināta izglītības iestāžu audzēkņu izglītošana par aktuāliem drošības jautājumiem

Apmācīti izglītības iestāžu audzēkņi (skaits)

20 000

-

20 000

Nodrošināta izglītības iestāžu personālsastāva izglītošana par aktuāliem drošības jautājumiem

Apmācīts izglītības iestāžu personāls (skaits)

300

-

600

Izveidotas bērnu vajadzībām atbilstošas telpas, radot viņiem drošu un draudzīgu vidi, tādejādi mazinot bērnu psihisko un emocionālo traumēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā

Izveidotas nopratināšanas telpas (skaits)

9

-

9

9.

Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas nodrošināšana

578 686

587 826

587 826

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks uzlabots Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu materiāltehniskais nodrošinājums, nodrošinot darbiniekus ar darbam piemērotām telpām.

Aģentūras grāmatvedības uzskaitē esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana

Esošo būvju pārbūve, atjaunošana, skaits

23

25

25

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

10.

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargtērpiem

455 450

475 817

336 302

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks veikta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar speciālajiem aizsargapģērbiem-ugunsdzēsēja glābēja aizsargcimdiem, aizsargzābakiem, aizsargtērpiem, aizsargķiverēm, kā arī iegādāti ūdenslīdēju hidrotērpu komplekti glābšanai uz ūdens.

Nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana

Ugunsgrēku skaits bez kūlas ugunsgrēkiem

7450

7400

7400

Ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās

2700

2650

2650

Glābšanas darbu skaits

6500

6500

6500

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

11.

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra modernizācija

151 000

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta vienotas apmācības sistēmas izveide Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centrā.

Veikti sagatavošanās darbi Kinoloģijas centra modernizācijai

Veikta būvlaukuma ģeodēziskā izpēte (skaits)

1

-

-

Veikta tehniskā projekta izstrāde (skaits)

1

-

-

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

12.

Depo ēku pielāgošana darbam ar mūsdienu prasībām atbilstošiem transportlīdzekļiem

300 000

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks veikta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūve, lai izvietotu no jauna iegādātos transportlīdzekļus.

Nodrošināta ēku atbilstība  VUGD funkciju īstenošanai

Veikta VUGD depo ēku pārbūve (skaits)

10

-

-

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

13.

Iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks plānveidīgi nomainīta novecojušā datortehnika pret drošības prasībām atbilstošu, nodrošināti izmantotās programmatūras aktuālie drošības jauninājumi, ieviesti informācijas aizsardzību veicinoši drošības rīki un tehnoloģijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu atalgojuma līdzsvarošana ar privātajā sektorā piedāvāto atalgojumu. Datordrošības struktūrvienības izveide, lai koordinētu un nepastarpināti nodrošinātu informācijas un IKT resursu aizsardzību.

Drošības prasībām atbilstoša galalietotāju datortehnika

Datortehnikas īpatsvars

50%

60%

70%

Ieviesti rīki informācijas aizsardzībai un drošības kontrolei

Iegādāto un ieviesto rīku skaits

-

1

1

Ieviesta un modernizēta infrastruktūra datortīklu aizsardzībai

Aizsargāto apakštīklu īpatsvars

20%

40%

65%

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

14.

Integrētās Iekšlietu informācijas sistēmas apakšreģistra “Audžuģimeņu reģistrs” izveide

163 894

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks izveidots Audžuģimeņu reģistrs informācijas ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem.

Pilnveidota Integrētā Iekšlietu informācijas sistēma

Izveidota informācijas sistēmas apakšsistēma “Audžuģimeņu reģistrs” (skaits)

1

-

-

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

15.

Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās

 

4717

25 954

25 954

 

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 16.punkts

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Valsts policijas koledžā strādājošo pedagogu darba samaksa atbilstoši pedagogu darba samaksas modeļa principiem, veicinot speciālistu sagatavotības kvalitātes paaugstināšanu.

2983

19 725

19 725

Valsts policijas koledžas pedagogu darba samaksas palielinājums

Akadēmiskā personāla darba samaksas pieaugums vidēji pret 2017. gadu (%)

0,7

5,03

5,03

06.01.00 Valsts policija

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā strādājošo pedagogu darba samaksa atbilstoši pedagogu darba samaksas modeļa principiem, veicinot speciālistu sagatavotības kvalitātes paaugstināšanu.

1734

6229

6229

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pedagogu darba samaksas palielinājums

Akadēmiskā personāla darba samaksas pieaugums vidēji pret 2017. gadu (%)

1,7

6,1

6,1

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

16.

Pasākuma plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai

85 372

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Pasākuma ietvaros tiks veikta Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas programmatūras pilnveidošana, lai nodrošinātu 2021.gada tautas skaitīšanas programmā paredzētās informācijas iegūšanu.

Pilnveidota Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra IS programmatūra

Pilnveidota Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes IS (skaits)

1

-

-

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Kopā

11 351 714

10 673 818

14 489 923

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2018. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta apakšprogramma 06.02.00 “Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana”;
 2. izslēgta apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”;
 3. izslēgta apakšprogramma 67.06.00 “Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”;
 4. izslēgta apakšprogramma 67.13.00 “Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana”;
 5. izslēgta apakšprogramma 70.02.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)”;
 6. izslēgta apakšprogramma 70.12.00 “Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”;
 7. izveidota jauna apakšprogramma 70.23.00 “Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai”;
 8. izslēgta apakšprogramma 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti”;
 9. izslēgta apakšprogramma 73.07.00 “Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi”;
 10. izslēgta apakšprogramma 73.08.00 “Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana”.