Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

 1. atbilstoši 2016.gadā izstrādātajiem priekšlikumiem, kas ietverti Informatīvajā ziņojumā par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam (pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdē (prot. Nr. 69 82.§, 1. punkts), un attiecīgi valdības pieņemtajam lēmumam par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas realizēšanas termiņa pagarināšanu līdz 2023.gadam, pilnveidot autoceļu finansējuma modeli, kas ļaus apturēt pakāpenisku autoceļu sabrukumu un sekmēt to turpmāku attīstību;
 2. Latvijas Prezidentūras Starptautiskajā Transporta forumā ietvaros nodrošināt pasākumus Latvijas kā loģistikas un attīstītas transporta infrastruktūras centra popularizēšanai pasaules mērogā ar konferenci Rīgā “Transporta piegāžu ķēžu drošība un drošums globālā laikmetā” un ikgadējo Samitu Leipcigā par tēmu “Transporta drošība un drošums”;
 3. nodrošināt stabilu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības sistēmu, noslēgt daudzgadu līgumu starp valsti un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;
 4. Rail Baltica projekta ietvaros sagatavot un noslēgt līgumu par Starptautiskās lidostas “Rīga” stacijas un ar to saistītās infrastruktūras un mezgla tehniskā projekta izstrādi un sagatavot un noslēgt līgumu par Rail Baltica Rīgas Dzelzceļa tilta un Rīgas Centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksa būvprojekta izstrādi un būvniecību, kā arī uzsākt nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu Rail Baltica vajadzībām;
 5. izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2370 (2016. gada 14. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza, prasību pārņemšanai;
 6. izveidot nozares attīstību veicinošu un aviācijas drošumu un lidojumu drošību atbalstošu bezpilota gaisa kuģu lidojumu regulējumu;
 7. izmantojot sekretariātu loģistikas jomas koordinēšanai 16+1 valstu formātā, izstrādāt un prezentēt savus piedāvājumus, dodot Latvijai lielāku atpazīstamību un interesi Ķīnā par Latviju kā valsti un tās uzņēmumiem. Starpvaldību komisiju, transporta darba grupu un augsta līmeņa amatpersonu vizīšu programmās iekļaut Latvijas ostu, tranzīta un loģistikas attīstības jautājumus;
 8. pilnveidot braukšanas maksas atvieglojumu uzskaites sistēmu sabiedriskajā transportā;
 9. izstrādāt normatīvos aktus, kas paredzēti pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai;
 10. izstrādāt velosatiksmes attīstības plānu ar mērķi integrēt velotransportu kopējā transporta sistēmā, veicinot videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu;
 11. izstrādāt Latvijas nacionālo plānu un grafiku 694–790 MHz atbrīvošanai no ciparu televīzijas un izstrādāt ciparu televīzijas zemes apraides modeli pēc 2021.gada;
 12. sekmēt VAS “Latvijas Pasts” licences maksājuma iestādes darbībai saņemšanu, izstrādājot priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos, lai noteiktu priekšnosacījumus VAS “Latvijas Pasts” darbībai maksājumu iestādes statusā;
 13. veikt uzraudzību darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa ietvaros definēto transporta nozares rezultatīvo rādītāju sasniegšanai;
 14. veikt uzraudzību specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (Valsts atbalsta programma - Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās)” otrās kārtas īstenošanai.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

159

156

154

139

139

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

141

141

138

138

138

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

15

16

1

1

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Latvijas Prezidentūra 2018.gada Starptautiskā Transporta foruma (International Transport Forum)( ITF)) Samitā

130 000

0

0

MK 14.09.2017.

prot. Nr.46, 3.§, 2.punkts

Nodrošināt Latvijas Prezidentūras pasākumu organizāciju ITF Samitā 2018.gada maijā Vācijā

Nodrošināta Latvijas Prezidentūras pasākumu organizācija ITF Samitā 2018.gada maijā Vācijā.

Organizēts samits (skaits)

1

0

0

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2.

Nozares padomnieka diplomātiskā ranga piešķiršana nozares atašejam Latvijas Republikas vēstniecībā Ķīnas Tautas Republikā

6 371

6 371

6 371

MK 14.09.2017.

prot. Nr.46, 3.§, 2.punkts

Piešķirt nozares padomnieka diplomātisko rangu nozares atašejam ar mērķi efektīvāk risināt divpusējās sadarbības jautājumus, t.sk. jaunu tirgu apgūšanu, kravu plūsmu piesaisti un  nozares piedāvājumu popularizēšanu divpusējos un daudzpusējos formātos

Efektīvāk risināti sadarbības jautājumi

Nodrošināta Latvijas ekonomisko interešu pārstāvība starptautiskajos sadarbības formātos (%)

100

100

100

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3.

Dzelzceļa publiskā infrastruktūra

4 000 000

0

0

MK 14.09.2017.

prot. Nr.46, 3.§, 2.punkts

Uzlabot drošības līmeni dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību

Divlīmeņa šķērsojuma izbūve ar mērķi uzlabot drošības līmeni dzelzceļa tuvumā stacijā ar intensīvu gājēju un vilcienu kustību

Izbūvēts divu līmeņu dzelzceļa šķērsojums (tunelis) (skaits)

1

0

0

31.04.00 Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai

4.

Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2023.gadam īstenošana

25 616 453

25 616 453

37 285 510

MK 22.08.2017. prot.. Nr.40, 43. § 15.punkts

Atjaunot autoceļu segumu Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros

Veikta seguma atjaunošana uz autoceļiem ar mērķi uzlabot satiksmes drošību

Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)

250

100

150

23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)

1 414 935

 

1 414 935

4 332 199

23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana

24 201 518

24 201 518

32 953 311

Kopā

29 752 824

25 622 824

37 291 881

 

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izslēgta budžeta programma 45.00.00 “Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība”;
 2. izveidota jauna apakšprogramma 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”;
 3. mainīts apakšprogrammas nosaukums 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”;
 4. mainīts apakšprogrammas nosaukums 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.