Augstākās tiesas darbības joma:

Augstākās tiesas darbības joma

Augstākās tiesas galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. nodrošināt tiesas spriešanu kasācijas instancē, atbilstoši Satversmei, starptautiskajiem līgumiem un nacionālā likumdevēja pieņemtajiem tiesību aktiem;
  2. nodrošināt lietu izskatīšanu Disciplinārtiesā;
  3. nodrošināt vienotas tiesu prakses veidošanu un juridiskās domas attīstību Latvijā;
  4. nodrošināt valsts drošības iestāžu iesniegto sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu izvērtēšanu un tiesību aktiem atbilstošu pieprasījumu akceptēšanu.

 

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Augstākās tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

160

146

146

146

146

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

160

146

146

146

146

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nodrošināšana

27 700

0

72 000

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Augstākajā tiesā IT infrastruktūras aizsardzībai nepieciešams iegādāties papildus vienu datu drošības iekārtu. Kopējās izmaksas kapitālajos izdevumos par visām pozīcijām (iekārta, licences, konfigurācija un uzstādīšana, atbalsts, u.t.t.) 2018.gadā tiek plānotas 27 700 euro apmērā.

2020.gadā plānota Datu glabātuves nomaiņa (iekārta, licences, uzstādīšanas un konfigurēšanas darbi) – 72 000 euro apmērā.

01.00.00  Tiesa

2.

Augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta simtgades pasākumu nodrošināšana

55 000

0

0

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Tiks nodrošināta starptautisku konferenču norise 2018. gadā, kā arī vēsturisku materiālu sagatavošana.

2018.gadā būs Latvijas Valsts un arī tās augstākās tiesu instances – Latvijas Senāta – simtgade. Ņemot vērā nozīmīgo notikumu, Augstākā tiesa jau 2017.gada nogalē uzsāks Senāta simtgades pasākumu gadu, kas turpināsies 2018.gadā.

2018.gadā plānots rīkot starptautisku konferenci par kasācijas instances lomu valsts tiesību sistēmā. Tēma īpaši nozīmīga arī tādēļ, ka 2017.gads ir pirmais gads, kad Augstākā tiesa pēc tiesu reformas strādā jaunajā struktūrā – tikai kā kasācijas instance.

Starptautisku konferenču norises organizēšana

2

0

0

01.00.00  Tiesa

3.

Augstākās tiesas mājas lapas funkcionalitātes audita veikšana

5 000

0

0

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Tiks veiks neatkarīgs Augstākās tiesa mājas lapas funkcionalitātes audits.

Augstākās tiesas mājaslapa ir viens no juridiskās informācijas un literatūras avotiem. Tajā visplašākajā veidā publicēta arī judikatūra: kasācijas instances judikatūras nolēmumu klasifikatori, kam ir būtiska nozīme Latvijas tiesību sistēmas veidošanā, tiesu prakse, ECT un EST judikatūras apkopojumi, kā arī cita veida informācija. Nepieciešams uzlabot mājaslapas funkcionalitāti, pirms tam veicot profesionālu mājaslapas funkcionalitātes auditu (lietojamības un grafiskā dizaina sadaļa) un saņemot profesionālus ieteikumus mājaslapas lietojamības efektivizēšanai.

Veikts mājas lapas funkcionalitātes audits

1

0

0

01.00.00  Tiesa

4.

Augstākās tiesas departamenta nolēmumu krājumu izdošana

6 000

6 000

6 000

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopo tiesu praksi un veic tās izpēti. Kopš 1996.gada Augstākā tiesa izdod Senāta/Departamentu nolēmumu krājumus. Finansiālu apsvērumu dēļ Augstākās tiesas sadarbības partneri ir atteikušies no 2018.gada izdot nolēmumu krājumu. Lai turpinātu aizsākto tradīciju un saglabātu nolēmumu ar judikatūras nozīmi vēsturei, Augstākā tiesa vēlas katru gadu izdot departamentu nolēmumu krājumu (tirāža līdz 100 eksemplāri). Šos krājumus paredzēts nosūtīt bez maksas uz rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Latvijas bibliotēkām, Latvijas augstskolām/universitātēm, kurās ir juridiskās fakultātes.

Izdots nolēmumu krājums

1

1

1

01.00.00  Tiesa

5.

Tiesnešu atalgojuma palielinājums

0

0

355 843

Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

01.00.00  Tiesa

Kopā

93 700

6 000

433 843

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Augstākā tiesa 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. izslēgta programma 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana”;
  2. izslēgta apakšprogramma 70.03.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020);
  3. izslēgta programma 73.00.00 „Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti”;
  4. izslēgta apakšprogramma 73.06.00 „Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja finansētie projekti”;
  5. izveidota jauna programma 02.00.00 „Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana”.