Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2018.gadā:

  1. stiprināt Biroja analītisko kapacitāti, gan stratēģiskajā, gan arī taktiskajā plānošanā;
  2. atjaunot Biroja reputāciju un veidot tēlu ar mērķi panākt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos Biroja darbībai;
  3. kontrolēt priekšvēlēšanu aģitāciju pirms 2018.gada Saeimas vēlēšanām;
  4. ieviest Politisko partiju elektroniskās deklarēšanas sistēmu Latvijā.
  5. pilnveidot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ietvertās normas, lai stiprinātu publiskas personas institūcijas iekšējo kontroli un publiskas personas institūcijas vadītāju  atbildību, pārskatīt administratīvās atbildības sastāvu un mazsvarīgos likumā noteikto normu pārkāpumus nodod institūciju vadītājiem disciplināratbildības piemērošanai;
  6. organizēt reģionālo semināru par pretkorupcijas jautājumiem, piesaistot  reģionālos ekspertus, jo īpaši no Igaunijas, Lietuvas un Polijas;
  7. uzsākt un nodrošināt darbību jaunajā Biroja ēkā Citadeles ielā 1, Rīgā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Biroja kapacitātes stiprināšana

599 327

799 327

999 327

MK 08.09.2017. prot. Nr.44 1.§. 15.p

Palielināt noteikto amatalgas apmēru Biroja darbiniekiem (vidēji par 247 euro mēnesī), lai nodrošinātu amata pienākumu sarežģītības pakāpei un atbildībai atbilstošu atalgojumu

Konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana visiem Biroja darbiniekiem, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumā noteikto amatalgas maksimālo apmēru

Personāla mainības koeficients

10,8

10

9,3

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Kopā

599 327

799 327

999 327

-