Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts finansējuma pieejamību nozarei;
  2. normatīvā regulējuma izvērtējums un pilnveidošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu un aktuālu nozares regulējumu, t.sk. Lauku attīstības programmas precizējumi, atbalsts lauku saimniecību konkurētspējas veicināšanai, vides, klimata, lauku ainavas uzlabošanai, un mežu dzīvotspējas attīstībai;
  3. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam īstenošanu;
  4. nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
  5. nodrošināt meža ugunsdrošības uzraudzības un meža ugunsdzēsības tehnisko nodrošinājumu, t.sk. specializētā meža ugunsdzēsības autotransporta un degvielas iegāde un efektīva izmantošana;
  6. Latvijas nozares pārstāvēšana ES un trešajās valstīs, t.sk., Austrumu partnervalstīs.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 625

2 711

2 711

2 711

2 711

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 274

2 348

2 367

2 368

2 368

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

351

363

344

343

343

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

ES fondu izdevumu sertifikācija un IT drošības uzlabošana ES fondu administrēšanas jomā

148 830

121 484

128 260

MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

 

Saskaņā ar Regulas Nr. 1305/2013 51. panta 2.daļu un Regulas Nr.1306/2013 9.pantu sertifikācijas iestādes izmaksas par  sagatavojamā atzinuma par ELGF un ELFLA maksājumu aģentūras gada pārskata atbilstības izvērtējumu dalībvalstīm ir jāfinansē no nacionālo budžetu līdzekļiem.

Sagatavots sertifikācijas ziņojums

Sertifikācijas ziņojums

1

1

1

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

 

2.

 

Sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana

319 814

314 374

317 557

MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

 

Prioritārā pasākuma ietvaros ir veicamas šādas aktivitātes: ĢMO kontrole, aizliegumu pamatošana,

pārtikas uzņēmumiem nepieciešamo atkāpju pamatošana, kompetentās iestādes funkciju veikšana sadarbībai ar EFSA, riska zinātniskais novērtējums, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība, eksporta veicināšana, garantējot produktu atbilstību trešo valstu prasībām.

Veikta pilnvērtīga ĢMO uzraudzība un kontrole pārtikas produktos un dzīvnieku barībā

Pārbaudīti paraugi

140

142

142

Izvērtēti Latvijai aktuālie ĢMO riski

Sagatavoti riska novērtējuma atzinumi

4

4

4

Pārbaudīta Latvijas pārtikas ražotāju produkcijas atbilstība trešo valstu prasībām

Pārbaudīti produktu paraugi

Pēc ražotāju un trešo valstu institūciju pieprasījuma

Pēc ražotāju un trešo valstu institūciju pieprasījuma

Pēc ražotāju un trešo valstu institūciju pieprasījuma

Nodrošināts pamatojums atkāpēm no vispārējām ES normām tradicionālajiem Latvijas produktiem

Veikti pētījumi, sagatavoti pamatojumi

1 vai 2

1 vai 2

1 vai 2

Apkopoti dati, veikta riska zinātniskā novērtēšana

Veikti riska novērtējumi

2 līdz 4

2 līdz 4

2 līdz 4

Nodrošināta alternatīvo pētniecības metožu validācija

Veikta validācija (reizes gadā)

4

4

4

20.02.00 Pārtikas aprites un veterinārmedicīnas valsts uzraudzības laboratoriskie izmeklējumi

3.

Augu veselības un augu uzraudzības nodrošināšana

402 055

402 055

402 055

MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

 

Mazināt augu aizsardzības līdzekļu radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, novērst ūdens un augsnes piesārņojumu no lauksaimnieciskas izcelsmes piesārņojuma, nodrošināt bioloģisko daudzveidību, veicināt augkopības produkcijas ražošanu un eksportu.

Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība

Veikto pārbaužu skaits fitosanitārijas jomā

3 200

3 200

3 200

Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība

Veikto novērtējumu, analīžu, pārbaužu skaits augu aizsardzības, mēslošanas, augšņu izpētes un sēklu aprites jomā

2 419

2 419

2 419

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

4.

Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU)

366 674

733 346

733 346

MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts

 

Palielinoties akadēmiskā personāla minimālā atalgojuma likmēm 2016.g. īstenotās  pedagogu darba samaksas reformas rezultātā, cēlās Ministru kabineta 2006.g.12.decembra 994.noteikumos "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" noteiktās vienas studiju vietas bāzes izmaksas. Šim mērķim nepieciešamo finansējumu  ZM lūdz nodrošināt prioritāro pasākumu ietvaros.

Saglabātas valsts budžeta finansētās studiju vietas ZM augstskolā esošajā līmenī

No valsts budžeta finansētās studiju vietas

2 615

2 615

2 615

22.02.00 Augstākā izglītība

5.

Valsts meža dienestam ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei

2 500 000

-

-

MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

Nodrošināt ugunsdrošības prasību uzraudzību un ugunsdzēsības funkcijas veikšanu meža zemēs, tādējādi samazinot meža ugunsgrēku nodarītos ekonomiskos un ekoloģiskos zaudējumus gan atsevišķiem meža īpašniekiem, gan valstij kopumā.

Meža ugunsapsardzība

Nodzēsto meža ugunsgrēku platība samazinās, ha gada laikā

467

-

-

Turpināta smagās specializētās tehnikas nomaiņa -ugunsdzēsības autocisternas (cisternu skaits attiecas uz augstākminētā rādītāja sasniegšanu)

19

-

-

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

6.

Administratīvās kapacitātes palielināšanai uzraudzības, kontroles funkciju nodrošināšanai dzīvnieku un augu infekcijas slimību apkarošanas un ES fondu administrēšanas jomā, kā arī Personas datu aizsardzības regulas daļējai prasību izpildei, datu drošības, pieejamības un leģitimitātes nodrošināšanai, un IKT sistēmu integrācijai un attīstībai

1 500 000

1 500 000

1 500 000

MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45 53.§ 9.punkts

Nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu ZM padotības iestādēs (PVD, LAD, VAAD), kā arī personu datu aizsardzības regulas prasību izpildi ZM un resora koplietošanas informācijas sistēmās, tai skaitā:

20.01.00 Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole

300 000

300 000

300 000

21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā

750 000

750 000

750 000

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

250 000

250 000

250 000

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

200 000

200 000

200 000

Atvaļinājuma pabalstu izmaksa PVD

Atvaļinājuma pabalstu saņēmušo personu skaits (PVD)

528

528

528

LAD nodrošināti 95% no MK noteikumu noteiktā atalgojuma

Nodrošināts MK noteikumos noteiktā atalgojuma apmērs % no atbilstošās 1-3 kategorijas (LAD)

95,0

95,0

95,0

Nodrošināts VAAD darbiniekiem atalgojuma pieaugums par 8%

Palielināts atalgojuma apmērs % visiem darbiniekiem (VAAD)

8,0

8,0

8,0

Personu datu aizsardzības regulas ieviešana

Konsultācijstundas

400

400

400

IS pielāgošana Personas datu aizsardzības regulas prasībām

Darba stundas

2 936

2 936

2 936

7.

Augstskolu studiju vietu bāzes izmaksu palielinājums saistībā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes paaugstināšanu par 0,5%

30 730

30 730

30 730

Saeimā

2.lasījumā

atbalstīts

priekš-

likums

Ar 2018.gada 1.janvāri tiek palielināta darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme par 0,5%, kā rezultātā palielinās arī studiju vietas bāzes izmaksas par 4,954 euro

Paaugstināti valsts budžeta bāzes izdevumi uz vienu studiju vietu

Bāzes izdevumu vidējais pieaugums uz vienu studiju vietu (euro)

5

5

5

22.02.00 Augstākā izglītība

 

 

 

Kopā

 5 268 103

 3 101 989

3 111 948

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Zemkopības ministrija (turpmāk – ZM) 2018. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, nav veikusi izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā.