Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

 

Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. darbs pie Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (turpmāk – NATO) Varšavas samita lēmumu īstenošanas, stiprinot NATO kolektīvo aizsardzību un atturēšanu, NATO sabiedroto militārās klātbūtnes nostiprināšanas Latvijā ilgtermiņā;
  2. Latvijas redzējuma par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) nākotni nodrošināšana diskusijās starp ES dalībvalstīm un ES institūcijām, kā arī Latvijas interešu nodrošināšana ES – Apvienotās Karalistes izstāšanās sarunās un sarunās par turpmāko attiecību modeli;
  3. regulārā sadarbība ar ES dalībvalstīm un institūcijām par Eiropas Komisijas priekšlikumu (gaidāms 2018. gada vidū) jaunajam ES daudzgadu budžetam pēc 2020. gada un ES darba kārtības aktuālajiem jautājumiem (ieskaitot migrāciju, enerģētiku un klimata pārmaiņas, vienoto tirgu un sociālo dimensiju);
  4. Latvijas prezidentūras Baltijas Jūras Valstu Padomē īstenošana laika posmā no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam, gatavošanās Latvijas prezidentūrai Baltijas Ministru padomē 2019. gadā, kā arī iesaiste Latvijas prezidentūras Baltijas Asamblejā 2019. gadā sagatavošanā;
  5. Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas īstenošana;
  6. mobilo pasu darbstaciju izbraukumi ārvalstīs nodrošināšana, Saeimas vēlēšanu organizēšana ārvalstīs, 2015.gada 20.aprīļa ES Padomes Direktīvas 2015/637 ieviešana, lai nodrošinātu trešajās valstīs nepārstāvēto ES pilsoņu aizsardzību;
  7. sadarbībā ar Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi  un diasporas nevalstiskām organizācijām pilnveidota komunikācija ar diasporu, tai skaitā par pilsonisko līdzdalību (Saeimas vēlēšanas), saiknes un sadarbības stiprināšanu ar Latviju, veikta diasporai aktuālo jautājumu izpēte un sniegts atbalsts vismaz 100 diasporas organizāciju projektiem kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas un sporta jomās, tostarp pasākumi diasporas jauniešu un bērnu auditorijai;
  8. nodrošināt aktīva dalība starptautiskajās organizācijās un līdzdalība starptautiskajos forumos, kā arī savlaicīga Latvijas iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijās.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

583

590

597

595

593

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā,

583

590

597

595

593

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

   Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšana Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai

1 678 500

1 678 500

1 678 500

MK 2017.gada 14.septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.punkts

Starptautiskā saspīlējuma un pieaugošā hibrīdapdraudējuma situācijā nostiprināt diplomātiskā un konsulārā dienesta personāla spējas un efektivitāti

Nodrošinātas atbilstošas diplomātiskās aktivitātes saskaņā ar Latvijas drošības un ekonomiskajām pamatinteresēm

Latvijas ārpolitikas mērķu pārstāvībai un īstenošanai nepieciešamo darbību efektivitāte (salīdzinot ar 2017.gadu) (%)              

7

7

7

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

955 665

955 665

955 665

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

722 835

722 835

722 835

2.

Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskais nodrošinājums

960 000

400 000

400 000

MK 2017.gada 14.septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.punkts

Nodrošināt Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehnisko bāzi, lai īstenotu Latvijas ārējās un drošības politikas mērķus

Nodrošināta diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēku un telpu, drošības sistēmu un materiāltehnisko bāzi ekspluatācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kuru ēkās, telpās un drošības sistēmās tiks veikti uzlabojumi (skaits)

4

10

10

Nomainīti transportlīdzekļi (skaits)

-

5

5

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

3.

Latvijas prezidentūra Kodolmateriālu piegādātāju grupā 2018-2019

198 074

138 432

138 432

MK 2017.gada 14.septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.punkts

Nodrošināt Latvijas prezidentūru Kodolmateriālu piegādātāju grupā un Vasenāras vienošanās par konvencionālo ieroču un divējāda lietojuma preču eksporta kontroli Tehnisko ekspertu darba grupā

Latvijas prezidentūras Kodolmateriālu piegādātāju grupā un Vasenāras vienošanās par konvencionālo ieroču un divējāda lietojuma preču eksporta kontroli Tehnisko ekspertu darba grupā nodrošināšana

Organizētas augsta līmeņa tikšanās

kandidātvalstīs (skaits)                    

2

3

2

Organizētas tehnisko ekspertu sanāksmes Vīnē (skaits)                             

-

3

3

Organizēta pieņemšana Vīnē augsta līmeņa tehniskajiem ekspertiem (skaits)                   

-

1

1

Organizēta Kodolmateriālu piegādātāju  

grupas plenārsesija Rīgā (skaits)                             

1

-

-

 Organizētas augsta līmeņa tikšanās

kandidātvalstīs (skaits)         

-

1

1

Izveidotas amata vietas (skaits)

2

2

2

01.04.00  Diplomātiskās misijas ārvalstis

103 624

93 982

93 982

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

94 450

44 450

44 450

4.

Zigfrīda Annas Meierovica pieminekļa izveide Tukumā

70 000

-

-

MK 2017.gada 14.septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.punkts

Sniegt atbalstu pieminekļa, piemiņas vietas izveidei pirmajam Latvijas ārlietu ministram Z.A.Meierovicam.

Stiprinot sabiedrības izpratni par Latvijas valsts izveidi, tās pastāvēšanu un nākotni, sniegts atbalsts piemiņas vietas izveidei. 

Piemineklis Z.A.Meierovicam (skaits)

1

-

-

 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5.

Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšana

55 000

-

-

MK 2017.gada 14.septembra sēdes prot. Nr.46 3.§ 2.punkts

Sniegt atbalstu Latvijas vadošajam ārpolitikas izpētes centram sabiedrības informēšanai par starptautiskiem procesiem un ārpolitikas skaidrošanai

Veiktais pētījums par Latvijas ārpolitikas ilgtermiņa īstenošanas kontekstā svarīgiem tematisko jautājumu blokiem

Pētījums (skaits)

1

-

-

 01.04.00  Diplomātiskās misijas ārvalstis

6.

Civilo ekspertu darbības nodrošināšana Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā

1 158

-

-

2.lasījumam priekšlikums Nr.3

Nodrošināt civilo ekspertu veselības apdrošināšanu atbilstoši Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas noteiktajam apmēram

Nodrošināta civilo ekspertu veselības apdrošināšanas izdevumu segšana

Iegādātas veselības apdrošināšanas civilajiem ekspertiem (skaits)

3

-

-

 97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

Kopā

2 962 732

2 216 932

2 216 932

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ārlietu ministrija 2018. gadam, salīdzinot ar 2017. gadu, ir veikta šāda izmaiņa budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  • izveidota jauna apakšprogramma 70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”.