Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē atbalstītajam  konceptuālajam ziņojumam “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” (MK 07.08.17. rīkojums  Nr.394) 2018.gadā ir paredzēts uzsākt un turpināt reformu vairākos virzienos:

 1. uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, tai skaitā:
  • veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, tai skaitā turpināt reformas onkoloģijas jomā - rindu mazināšana pie speciālistiem, diagnostiskiem izmeklējumiem un valsts apmaksāto medikamentu nodrošinājuma uzlabošana;
  • infekciju slimību izplatības mazināšana – ārstniecības pakalpojumu un valsts apmaksāto medikamentu nodrošināšana;
  • primārās veselības aprūpes attīstība, tai skaitā kvalitātes maksājumu sistēmas reforma;
 2. uzsākt ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstību, tai skaitā atbilstoši kartējumam noteikt slimnīcās sniedzamās palīdzības apjomu, noteikt slimnīcu sadarbības teritoriju veidošanas nosacījumus, izmantojot ES fondu finansējumu;
 3. definēt pašvaldību lomu veselības aprūpes procesā;
 4. cilvēkresursu nodrošinājums nozarē, tai skaitā:
  • atalgojuma palielinājuma nodrošināšana;
  • ārstniecības personu piesaiste reģioniem, ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana un uzturēšana, izmantojot ES fondu finansējumu;
 5. uzsākt īstenot stratēģisko iepirkumu;
 6. turpināt E-veselības sistēmas ieviešanu un attīstību, tai skaitā izmantojot ES fondu finansējumu;
 7. īstenot reorganizāciju Veselības ministrijas padotības iestādes, pārdalot iestāžu funkcijas. 

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 784

4 784

4 780

4 771

4 771

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 772

4 772

4 768

4 768

4 768

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

12

12

3

3

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

(ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Finansējums pedagogu darba samaksas reformas nodrošināšanai Rīgas Stradiņa universitātei

697 200

1 394 400

1 394 400

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44, 1.§ 15.punkts

Augstākās izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielinājums 2016.gadā uzsāktās pedagogu darba samaksas reformas ietvaros

Rīgas Stradiņa universitātes pedagogu atalgojuma pieaugums (% pret iepriekšējo gadu)

33,33

33,33

0

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

2.

Neatkarīga un efektīva Antidopinga biroja izveide

600 000

600 000

600 000

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44, 1.§ 15.punkts un 12.septembra protokola Nr.45,  53.§ 9.punkts

Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām

Dopinga analīzes (skaits)

 1 000

1 000

1 000

Izglītojošie pasākumi (skaits)

30

30

30

Izveidotas jaunas amata vietas (nepalielinot nozares kopējo amata vietu skaitu)

10

10

10

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

3.

Ierīces insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem

710 000

0

0

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra protokola Nr.45,  53.§ 9.punkts

Nodrošināta kompensējamo medicīnas ierīču pieejamība

Insulīna pastāvīgas ievades nodrošināšana bērniem ar diagnozi “Insulīnatkarīgs cukura diabēts” (prognozējamais pacientu skaits)

167

0

0

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

4.

Darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšana saistībā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” Rīgas Stradiņa universitātei

56 134

56 134

56 134

Priekšlikums Nr.63 un Nr.86 2.lasījumam

Paaugstināti valsts budžeta bāzes izdevumi uz vienu studiju vietu

Bāzes izdevumu vidējais pieaugums uz vienu studiju vietu  (euro)

5

5

5

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

 

 

 

Kopā

2 063 334

2 050 534

2 050 534

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Veselības ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. netiek plānots finansējums apakšprogrammā 33.20.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām”;
 2. izveidota jauna apakšprogramma 63.07.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)”;
 3. atjaunota programma 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogramma 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana”;
 4. izveidota jauna programma 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammas: 69.07.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)” un 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)”;
 5. netiek plānots finansējums apakšprogrammā 70.09.00 “Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana veselības nozarē”.