Ministru kabineta darbības jomas:

Ministru kabineta darbības jomas

Ministru kabineta galvenie pasākumi 2018. gadā:

  1. organizatoriski un saturiski nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbu, koordinēt un pārraudzīt Ministru kabineta un Ministru prezidenta lēmumu izpildi;
  2. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstību ar mērķi vienkāršot valsts pārvaldes struktūru un standartizēt atbalsta funkcijas, ieviest efektivitātes programmu, celt valsts pārvaldes konkurētspēju, uzlabot sabiedrības iesaistes mehānismu un pilnveidot mūsdienīgu valdības komunikāciju;
  3. sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības politiku ar mērķi virzīties uz sniegumā balstītu atalgojuma politiku, nosakot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
  4. nodrošināt konkurētspējīgu pamatmācību piedāvājumu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem un uzsākt mācību pārvaldības sistēmas ieviešanu;
  5. nodrošināt ES fondu projektu kvalitatīvu uzsākšanu, sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu, nodrošinot projektu vadības pastāvīgas uzraudzības utt. pasākumus.

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Ministru kabineta kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

157

160,5

162

155,5

142,5

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

138

141

141

141

141

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

19,5

21

14,5

1,5

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

 Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā 2019. gadā 2020. gadā

1.

Ministru kabineta un Ministru prezidenta darba tehniskais nodrošinājums

237 500

230 000

-

MK

14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46 3.§

2. punkts

Veikt telpu remontu, nodrošinot atbilstoši nacionāla un starptautiska mēroga reprezentatīvu pasākumu norisēm piemērotas telpas, un paaugstināt Ministru kabineta ēku kompleksa  un informācijas aprites drošības līmeni

Paaugstināta drošība darbam ar valsts noslēpumu saturošu informāciju un informāciju dienesta vajadzībām, uzlabota darba vide Valsts kancelejā

Izremontētas un mūsdienu drošības prasībām aprīkotas drošās telpas (skaits)

1

1

-

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

2.

Ministru kabineta ēkas ( Brīvības bulvāris 36) lietošanas drošība un vides aizsardzība

46 000

-

-

MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46 3.§ 2. punkts

Uzlabot Ministru kabineta ēku kompleksa ugunsdrošību (tajā skaitā ugunsdzēsības sūkņu nomaiņa un citi pasākumi), ievērojot Būvniecības likuma 9.pantā noteiktās prasības

Uzlabota ugunsdrošības sistēma

Ugunsdzēsības sistēma (skaits)

1

-

-

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

3.

Ekspertu piesaiste reformu novērtēšanai un kapacitātes stiprināšanai

225 444

155 444

155 444

MK 14.09.2017. sēdes prot. Nr. 46 3.§ 2. punkts

Piesaistīt nozaru ekspertus valsts nozīmīgo reformu novērtēšanai, lai nodrošinātu horizontālo reformu veiksmīgu īstenošanu, kā arī stiprināt Valsts kancelejas kapacitāti, lai nodrošinātu veiksmīgu Valsts pārvaldes reformu īstenošanu (analizējot valsts pārvaldes funkcijas un procesus, cilvēkresursu problēmas un sabiedrības vajadzības no dažādiem aspektiem un citi).

Nodrošināts atbalsts valsts nozīmīgo horizontālo reformu īstenošanai

Veikti izvērtējumi (skaits)

5

-

-

01.00.00 Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika

Kopā

508 944

385 444

155 444

-