Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018. gadā:

 1. izstrādāt priekšlikumus rīcībām, lai periodā līdz 2030. gadam īstenotu Latvijas saistības klimata pārmaiņu ierobežošanai un nodrošinātu Latvijas pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību;
 2. apstiprināt jūras telpisko plānojumu, kas atbilstoši Baltijas jūras reģiona stratēģijā un ES Jūras telpiskās plānošanas ietvardirektīvā noteiktajiem mērķiem ir saskaņots ar Baltijas jūras reģiona valstīm; pārskatīsim publisko ūdeņu nomas principus;
 3. nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda līdzekļu pieejamību:
  • ekonomiski pamatotu un efektīvu projektu realizācijai ūdenssaimniecības sektorā, plūdu aizsardzības un vides monitoringa jomā, tai skaitā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības vides kvalitātes prasību izpildi;
  • pašvaldībām projektu realizācijai pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai;
  • pašvaldībām projektu realizācijai uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un teritoriju revitalizācijai, paredzot atbalstu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras izveidei (tai skaitā, industriālie pieslēgumi, ceļu infrastruktūra un cita koplietošanas infrastruktūra), kā arī teritoriju labiekārtošanai, atbilstoši pašvaldību ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām;
  • valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem sadarbības ar ārvalstu institūcijām un uzņēmumiem stiprināšanai un kopīgu risinājumu attīstīšanai vides, nodarbinātības, sociālo pakalpojumu, uzņēmējdarbības, tūrisma attīstības u.c. jomās Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ietvaros;
 4. saglabāt bioloģisko un ainavisko daudzveidību, tajā skaitā nodrošinot "Natura 2000" teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un  izmantošanu, augstvērtīgu dzīves vidi un kvalitatīvus rekreācijas pakalpojumus;
 5. īstenot politiku, kas orientēta uz nacionālo resursu apguves un uzņēmējdarbības veicināšanas principiem, iekļaujot „zaļā iepirkuma” principu publiskajos iepirkumos;
 6. nodrošināt virzību uz aprites ekonomiku un dabas resursu efektīvāku izmantošanu, turpinot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu;
 7. sagatavot jaunu Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2020. gadam, tai skaitā, papildinot nodokļu atvieglojumu iespējas  Latgalē  speciālā ekonomiskā zonā;
 8. nodrošināt Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanu, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu, Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai, izveidot uzlabotu valsts IKT pārvaldības sistēmu un elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformas, nodrošināt IKT procesu koordināciju, nodrošināt digitālo prasmju un zināšanu paaugstināšanas sabiedrībā, kā arī stiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kapacitāti un funkcijas;
 9. ieviest „vienas pieturas aģentūras” principu valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā, attīstot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu, kā arī uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību un valsts pārvaldes efektivitāti, veicinot informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu publisko pakalpojumu sniegšanā un izstrādājot saistīto regulējumu;
 10. ieviest centralizētās komponentes oficiālās elektroniskās saziņas principa ieviešanai starp valsts, pašvaldību, tiesu sistēmas iestādēm un iedzīvotājiem, uzņēmējiem elektroniskajā vidē, izstrādāt saistīto regulējumu un metodikas, nodrošināt metodisko atbalstu iestādēm;
 11. noteikt valstī administratīvo teritoriju grupas, kuru ietvarā pašvaldības var sadarboties vai apvienoties, izvērtēt un noteikt tās jomas un nozares, kurās valsts pārvaldes uzdevumu un funkciju decentralizācija būtu pamatojama un īstenojama, izstrādāt normatīvā akta projektu par sadarbības teritoriju noteikšanu, izstrādāt normatīvo aktu projektus pašvaldību sadarbības teritoriju institucionālai un funkcionālai darbībai;
 12. noteikt gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķus 2020. un 2030. gadam un uzsākt rīcības programmas izstrādi, lai samazinātu gaisa piesārņojumu Latvijā.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

904

991

994

948

941

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

817

892

892

890

890

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

87

99

102

58

51

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020. gadam

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Vides uzraudzības stiprināšana (t.sk. algas inspektoriem)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.p. un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.p.

Stiprināta Valsts vides dienesta kā vides aizsardzības institūcijas veiktspēja, paaugstinot nodarbināto atalgojumu, īpaši vides inspektoriem. Stiprināta vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas turpmāka attīstība, nodrošinot kontroli pār vides aizsardzības prasību ievērošanu.

1 008 834

1 128 834

1 128 834

Mazināta piesārņojošo darbību ietekme uz vidi un cilvēku veselību

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

18

15

15

23.01.00  Valsts vides dienests

Stiprināta Vides pārraudzības valsts biroja kā vides aizsardzības institūcijas veiktspēja, paaugstinot nodarbināto atalgojumu. Stiprināta vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas turpmāka attīstība, nodrošinot kontroli pār vides aizsardzības prasību ievērošanu.

30 000

30 000

30 000

23.02.00  Vides pārraudzības valsts birojs

Stiprināta  Dabas aizsardzības pārvaldes kā vides aizsardzības institūcijas veiktspēja, paaugstinot nodarbināto atalgojumu, īpaši vides inspektoriem. Stiprināta vides monitoringa, kontroles un uzraudzības sistēmas turpmāka attīstība, nodrošinot kontroli pār vides aizsardzības prasību ievērošanu.

180 000

180 000

180 000

24.08.00  Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Izstrādāta gaisu piesārņojošo vielu emisiju rīcības programma 2020.-2030.gadam un  gaisu piesārņojošo vielu emisiju prognozes.

281 166

161 166

161 166

Izstrādāta un MK apstiprināta rīcības programma emisiju samazināšanai

Programmu skaits

0

1

0

Aktualizētas un iesniegtas EK emisiju prognozes

Iesniegtais ziņojumu skaits

0

1

0

Veikts pētījums par GOS emisiju aprēķiniem

Veikto pētījumu skaits

1

0

0

28.00.00  Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

2.

Ģimenei draudzīga pašvaldība

332 000

-

-

MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.

Pašvaldību informācijas apkopošana /aktualizēšana par atbalstu/pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, t.sk. sasaistot ar latvija.lv un panākot visu pašvaldību informācijas pieejamību latvija.lv.

70 996

-

-

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

Organizēt konkursu, nosakot ģimenēm draudzīgākas pašvaldības un tās motivējoši apbalvojot, veikt integrētu informatīvo kampaņu, informējot par pašvaldību sniegto atbalstu/pakalpojumiem.

261 004

-

-

Sabiedrības informētības līmenis par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem

Iedzīvotāju skaits, kas apmeklējuši un nobalsojuši konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” norisei izveidoto tīmekļa vietni (katra nākamā gada rādītāja vērtība satur iepriekšējā gada vērtību)

50 000

-

-

30.00.00  Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

3.

Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē

120 000

-

-

MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.

Sniegt atbalstu veselīga dzīvesveida un sporta infrastruktūrai, kā arī nodrošināt atbalstu sporta nometnēm un pasākumiem.

120 000

-

-

Atbalsta pasākumi veselīga dzīvesveida uzturēšanai

Pašvaldību skaits, kurās īstenoti atbalsta pasākumi

5

-

-

30.00.00  Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

4.

"Latvijas Goda ģimenes gads" projekta īstenošanai

800 000

-

-

MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.

Sadarbībā ar nevalstisko sektoru un ekspertiem izstrādāt  mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu ģimenēm, kurās audzina bērnus.

800 000

-

-

Sabiedrības informētība

Starptautiskais forums

1

-

-

Atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm

Pašvaldību skaits, kurās nodrošināts papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēs

15

-

-

30.00.00  Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

5.

Atbalsta pasākums ražošanas atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai

900 000

-

-

MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.

Stiprināta pašvaldības spēja  atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību un nodrošināt  vides kvalitātes nepasliktināšanos Valmieras reģionā, nodrošinot pasākumus  stikla šķiedras ražošanas procesā radušos specifisko atkritumu atbilstošai apsaimniekošanai.

900 000

-

-

Nodrošināta ražošanas atkritumu apglabāšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Izbūvēta šūna ražošanas atkritumu apglabāšanai (ar jaudu 9 000 tonnas/gadā)

-

1

-

30.00.00  Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

6.

Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators"

425 699

-

-

MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.

Izveidot reģionālo reemigrācijas koordinatoru tīklu, izveidot fondu ģimenēm “Tautiešu atgriešanās fonds”, uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, ieguldījumiem pamatlīdzekļos.

38 059

-

-

30.00.00  Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

Izveidot reģionālo reemigrācijas koordinatoru tīklu, izveidot fondu ģimenēm “Tautiešu atgriešanās fonds”, uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā, ieguldījumiem pamatlīdzekļos.

387 640

-

-

Izveidots reģionālais koordinatoru tīkls

Reģionālo koordinatoru skaits

5

-

-

31.00.00  Atbalsts plānošanas reģioniem

7.

Programma bērnam drošs bērnudārzs

91 951

-

-

MK 12.09.2017. sēdes prot.Nr.45, 53.§, 9.p.

Organizēti ievadsemināri, aptverot pašvaldības un tajās esošās PII . Organizētas pedagogu grupu apmācības,  sagatavots metodiskais materiāls.

Programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” pirmā soļa “Džimbas drošības programma” īstenošanai tiks aptvertas 819 PII, kurās līdz šim nav Džimbas aģentu.

91 951

-

-

Pirmsskolas izglītības pieejamība, drošums un draudzīgums

Iniciatīvas “Džimba katrā bērnudārzā Latvijā” ietvaros apmācītie pašvaldību bērnudārzu speciālisti

228

-

-

30.00.00  Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

Kopā

4 169 650

1 500 000

1 500 000