Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2018.gadā:

 1. veicināt ģimeniskā vidē balstītu ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstību bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzlabojot valsts atbalsta sistēmu adoptētājiem un audžuģimenēm, t.sk. ieviešot specializētās audžuģimenes;
 2. sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, pārskatot ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loku un ieviešot piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu aprūpi;  
 3. pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, t.sk. pilnveidot tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmu un Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto pakalpojumu organizācijas modeli, nodrošinot ātrāku un efektīvāku personu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitāciju un integrāciju darba tirgū;
 4. turpināt deinsitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. garīga rakstura traucējumiem, un novēršot personu un bērnu nonākšanu institucionālajā aprūpē;
 5. turpināt 2016.gadā uzsākto pensijas kapitāla pārrēķināšanu personām, kurām no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim tika piešķirta vai pārrēķināta pensija (vecuma, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensija, kas piešķirtas saskaņā ar nolikumu „Par izdienas pensijām”), atbilstoši likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” noteiktajam, 2018.gadā veiks pensijas kapitāla pārskatīšanu pensijām, kas piešķirtas vai pārrēķinātas periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim;
 6. ikgadējā pensiju indeksācijā piemērot lielāku indeksu vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu;
 7. no 2018.gada 1.jūlija palielināt piemaksas apmēru par vienu stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no 1 euro līdz 1,50 euro personām, kurām vecuma un invaliditātes pensija piešķirta līdz 1995.gada beigām;
 8. pilnveidot un pārskatīt invaliditātes noteikšanas procesu un paredzētos atbalsta pasākumus personām ar invaliditāti, tai skaitā asistenta pakalpojumu, pārskatīt nodarbinātības nosacījumu, sagatavot priekšlikumus invaliditātes noteikšanas kritēriju izmaiņām, kā arī risināt horizontālos invaliditātes politikas jautājumus sadarbībā ar nozaru ministrijām;
 9. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt noteiktu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku grupu (ilgstošie bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, personas ar zemu izglītības līmeni) iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžets 

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2016. līdz 2020.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(fakts)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4 518,3

4 675,7

4 719,5

4 564

4 555,6

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

50,4

56,3

55,3

55,3

43,3

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

52

66

65

65

53

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4 122,5

4 196,5

4 193,5

4 193,5

4 193,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

50,4

43,3

43,3

43,3

43,3

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

52

53

53

53

53

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

395,8

479,2

526

370,5

362,1

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

-

13

12

12

-

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

-

13

12

12

-

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. līdz 2020.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2018. gadā

2019. gadā

2020. gadā

1.

Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība

2 961 203

2 961 203

2 961 203

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi

99 748

100 736

100 736

Personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, un personām, kuras nodrošina bērna aprūpi pirmsadopcijas periodā, nodrošinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju, invaliditātes un bezdarba apdrošināšanai

Personu, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā

13

15

15

Personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

189

189

189

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

Pabalsta palielināšana audžuģimenei bērna uzturam, lai nodrošinātu to ne mazāku par divkāršu normatīvajā aktā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam (mērķdotācija pašvaldībām)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Nodrošināts finansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžuģimenēm bērna uzturam

Bērnu skaits audžuģimenēs, kurus skars uzturnaudas palielinājums

1 375

1 375

1 375

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Izdevumu palielinājums atlīdzībām par adoptējamā bērna aprūpi nodarbinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, pabalstu maksājot atkarībā no valstī noteiktās vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas

124 812

124 812

124 812

Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmēra palielināšanai, palielinot atlīdzības apmēru  no 113,83 euro līdz 171 euro un piemērojot papildus koeficientus atkarībā no aprūpē esošo bērnu skaita

463 942

470 851

470 851

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi saņēmēju skaits vidēji mēnesī

33

35

35

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēmēju skaits vidēji mēnesī

468

463

463

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Specializēto audžuģimeņu atbalstam

1 026 007

1 264 804

1 264 804

Specializēto audžuģimeņu ieviešanai, kuras būtu gatavas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, kā arī aprūpēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, zīdaini vai bērnu, kas cietis no smagas vardarbības, kā arī atbalsta centru finansēšanai, kas nodrošinātu atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

 

 

 

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi

Apmācītas specializētās audžuģimenes (personu vai laulāto pāru skaits)

100

8

8

Izveidoti atbalsta centri

10

-

-

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu - Audžuģimeņu reģistra un Aizgādnības informācijas sistēmas - izveide (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžetu)

163 894

-

-

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveide informācijas ātrākai apritei par potenciālajām audžuģimenēm un bērniem, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku bērna nonākšanu ģimeniskā vidē un nepieļautu bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē, kā arī par aizgādnībā esošām personām viņu personisko un mantisko interešu aizstāvībai

Izveidots Audžuģimeņu reģistrs

1

-

-

Izveidota Aizgādnības informācijas sistēma 

1

-

-

SAI sistēmas papildinājuma nodrošināšanai (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu)

82 800

-

-

Nodrošināta VSAA informācijas sistēmas SAIS pilnveide, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos

Papildināto moduļu skaits

2

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

2.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāsta pilnveidošana (papildināšana)

917 227

847 691

882 656

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana  atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam

763 687

798 651

833 616

Nodrošināta psihosociālā rehabilitācija personām ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļiem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, un ar viņiem vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem ģimenes locekļiem

Personas ar prognozējamu vai pirmreizēju invaliditāti, kuras cēlonis ir onkoloģiska slimība, un viņu ģimenes locekļi (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

720

840

960

Bērni, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe (unikālais pakalpojumu saņēmēju skaits)

300

300

300

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšana

49 040

49 040

49 040

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS jauna moduļa izstrāde, lai nodrošinātu informācijas uzkrāšanu un atskaišu sagatavošanu par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējiem

104 500

-

-

Nodrošināta pakalpojumu administrēšana un statistikas rādītāju uzkrāšana

Izveidoti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS moduļi

2

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

3.

Tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana

990 921

990 921

990 921

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15 decembra noteikumos Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”” nodrošināti papildus tehniskie palīglīdzekļi 2 704 personām (vidēji gadā), samazinot rindā gaidošo personu skaitu līdz 8 082 personām uz 2018.gada 31.decembri

 

 

 

Personām ar ilgstošiem vai īslaicīgiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi

Personas, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus,  (papildus personu skaits)

2 704

2 704

2 704

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

4.

Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana

13 000

13 000

13 000

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra  sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts

Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas komisijas darbības nodrošināšana (darba samaksa un ceļa izdevumi komisijas locekļiem, kuri nav valsts amatpersonas)

 

 

 

 Nodrošināta komisijas locekļu, kuri nav valsts amatpersonas, darbība komisijā

Komisijas locekļu,  kuri nav valsts amatpersonas, skaits

5

5

5

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

5.

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas administratīvās kapacitātes stiprināšana

400 000

400 000

400 000

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra  sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts

Nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu VDEĀVK darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu

 

 

 

05.62.00 Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana

6.

Valsts darba inspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana darbā ar ēnu ekonomikas samazināšanu

400 000

400 000

400 000

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Konkurētspējīgāka atalgojuma nodrošināšana VDI darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanu

 

 

 

21.01.00 Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība

7.

Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai

2 602 000

1 330 000

1 330 000

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Atbalsts valsts sociālās aprūpes centriem, kuros uzturas bērni, nodrošinot finansiālu motivāciju un supervīzijas darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem

684 000

50 000

50 000

Nodrošinātas supervīzijas valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu drošību, un atbalsts darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem un aktīvi iesaistās bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pārejas uz citām ārpusģimenes aprūpes formām vai adopcijas veicināšanā

Supervīzijas pakalpojumu (21 stundas apjomā) saņēmušo personu skaits

454

454

454

Darbinieku skaits, kuri piedalās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā

372

-

-

05.03.00"Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās"

Adopcijas un bērnu tiesību uzraudzības procesa pilnveidošana

619 000

440 000

440 000

Adopcijas un audžuģimeņu atbalsta, sociālās palīdzības metodiskās vadības ģimenēm ar bērniem, pakalpojumu kvalitātes kontroles procesa pilnveidošana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem un nepieciešamā ārpakalpojuma piesaisti

340 000

210 000

210 000

Izvērtēti un pilnveidoti ģimenēm ar bērniem sniegtie pakalpojumi un to kontroles procesi

Bērnu un ģimenes politikas īstenošanas izvērtējumu skaits

3

3

3

Informatīvo kampaņu par bērnu un ģimenes politikas aktualitātēm skaits

1

1

1

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

Bērnu tiesību aizsardzības funkcijas nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot finansiālu motivāciju darbiniekiem, par sasniegtajiem rezultātiem, sekmējot bez vecāku aprūpes palikušu bērnu nonākšanu ģimeniskā vidē

279 000

230 000

230 000

Uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nodrošināto pakalpojumu kvalitāte

Veikti pētījumi par pakalpojuma uzlabošanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem (skaits)

2

-

-

Nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana (apmācīto darbinieku skaits)

42

42

42

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvajām vielām atkarīgām nepilngadīgām personām nodrošināšana

360 000

330 000

330 000

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, pieejamības un kvalitātes uzlabošana

524 000

440 000

440 000

Uzlabot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem un viņu pavadoņiem, kā arī no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, ieviešot izmaiņas pakalpojuma saturā

No psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni (skaits vidēji gadā)

47

45

45

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni institūcijā (skaits vidēji gadā)

1 115

1 049

1049

No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu pavadoņi institūcijā (skaits vidēji gadā)

144

128

128

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni dzīvesvietā (skaits vidēji gadā)

950

1 200

1200

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Jaunu projektu līzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana

215 000

70 000

70 000

Latvijas Radio un fonda "Ziedot.lv" projekta “Dod Pieci” līdzfinansēšanai

130 000

50 000

50 000

Nodrošināta pakalpojuma “Plecs” izveide un uzturēšana

Izveidota un uzturēta pakalpojuma sniegšanas vieta, kurā īstenota atbalsta programma "Plecs"

1

1

1

Sniegts atbalsts personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu

400

400

400

Izveidota un uzturēta informācijas datu bāze par personām, kas izteikušas vēlmi iegūt adoptētāja, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes statusu

1

1

1

Nodibinājuma “Centrs “Dardedze”” projekta “Bērna mājas” līdzfinansēšana

85 000

20 000

20 000

Īstenoti mērķtiecīgi uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērsti pasākumi, kuri veicina arī vardarbības ģimenē prevenciju un mazināšanos

Īstenots projekts „Bērna māja”

1

1

1

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

IT sistēmu pielāgošana

200 000

-

-

Nodrošināti uzlabojumi labklājības jomas IT sistēmu darbībā

Papildināto IT sistēmu skaits

2

-

-

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

8.

Ģimenes valsts pabalsta apmēra palielināšana

28 240 000

32 450 000

32 450 000

Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra  sēdes protokola Nr.44 1.§ 15.punkts

Nodrošināta  piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta  par diviem bērniem 10 euro mēnesī, par trīs bērniem 66 euro mēnesī, bet par katru nākamo bērnu piemaksa par 50 euro mēnesī lielāka nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē (no 2018.gada 1.marta)

22 342 232

27 076 191

27 076 191

Paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, paredzot tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu par bērniem vecumā līdz 20 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā, vai arī  kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju (no 2018.gada 1.janvāra)

5 897 768

5 373 809

5 373 809

Noteiktām riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī

89 470

90 365

90 365

Paplašināts ģimenes valsts pabalsta saņēmēju loks, iekļaujot bērnus vecumā no 19 līdz 20 gadiem (skaits vidēji mēnesī)

21 509

21 509

21 509

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

9.

Atbalsts nevalstiskajām organizācijām

325 000

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra  sēdes protokola Nr.45 53.§ 9.punkts

 Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja

Atbalstīto NVO skaits

6

-

-

Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO projektu īstenošanā

Atbalstu saņēmušo NVO projektu skaits

5

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

10.

Mērķdotācija pašvaldībām sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem

898 000

-

-

Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra  sēdes protokola Nr.46 3.§ 2.punkts

Nodrošināta finansiāla motivēšana sociālajiem darbiniekiem atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

 

 

 

Sociāliem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, nodrošināta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas

Sociālo darbinieku, kuriem plānota

mērķdotācija, skaits

519

-

-

05.01.00 Sociālās rehabilitācijas valsts programmas

Kopā

37 747 351

39 392 815

39 427 780

-

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Labklājības ministrija 2018.gadam, salīdzinot ar 2017.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. tiek izveidota jauna programma 69.00.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammas 20.04.00 “Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti”, 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības jomā (2014-2020)”, 69.06.00 “Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)” un 69.21.00 “Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)”;
 2. netiek plānots finansējums apakšprogrammā 05.17.00 „Dotācija Latvijas Pensionāru federācijai” un apakšprogrammā 05.59.00 „Dotācija invalīdu biedrībām un organizācijām”.