Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma:

Sabiedrības integrācijas fonda darbības joma

Sabiedrības integrācijas fonda galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, tai skaitā atbalstīt latviešu valodas apguvi Latvijā, dažādu Latvijā esošu tautību kultūru sadarbības projektus un pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā;
  2. nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību.

 

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Sabiedrības integrācijas fonda kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2021.gadam

 

2017.gads
(fakts)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

31,3

30,7

30,2

30

30

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

22,2

20,6

20,1

19,9

19,9

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

9,1

10,1

10,1

10,1

10,1

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019.  gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi1

Ietekme uz 2021. gada bāzi1

1.

Atbalsts NVO

377 000

0

0

Ministru kabineta 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Palielināts atbalsts NVO projektu īstenošanai

Atbalstīto NVO projektu skaits

20

0

0

02.00.00  Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

2.

Diasporas likuma normu īstenošanai (Remigrējušo diasporas locekļu sekmīgas integrācijas nodrošināšana Latvijas sabiedrībā un darba tirgū)

34 149

34 149

34 149

Ministru kabineta 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Latviešu valodas apguves pieejamība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

200

200

200

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

Kopā

411 149

34 149

34 149

-

1Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

 

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Sabiedrības integrācijas fonds 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veicis šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

1. iekļauta programma 03.00.00 “Reemigrācijas atbalsta programma”;

2. iekļauta programma 04.00.00 “Mediju projektu īstenošana”.