Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

 1. analizēt situāciju Latvijā darbaspēka pieejamības jomā un plānot pasākumus, kas sekmētu darbaspēka ģeogrāfisko mobilitāti, kā arī prasmju un iemaņu attīstību atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām;
 2. nodrošināt pasākumus ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanai un virzību uz 2020.gada valsts atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes mērķu sasniegšanu;
 3. attīstīt jaunuzņēmumu ekosistēmu Latvijā un veicināt tās starptautisko atpazīstamību;
 4. īstenot godīgas konkurences veicinošus un nelegālās darbības novēršanas pasākumus, ierobežojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas riskus;
 5. īstenot patērētāju interešu aizsardzību un veikt efektīvu uzraudzību preču un pakalpojumu drošuma, kā arī būvniecības un būvju ekspluatācijas jomā;
 6. identificēt konkrētās investīciju vajadzības, piesaistīt ārvalstu investorus un īstenot pasākumus esošo investoru atbalstam;
 7. nodrošināt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda programmu īstenošanu inovācijas, uzņēmumu atbalsta un enerģētikas jomās, kā arī ES fondu plānošanas dokumentu izstrādi 2021.-2027.gadam;
 8. turpināt “Konsultē vispirms” principa ieviešanu ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības vidi un sekmēt uz klientu orientētas valsts pārvaldes attīstību;
 9. nodrošināt mājokļa pieejamību ģimenēm ar bērniem;
 10. pilnveidot būvniecības procesus, skaidri definējot atbildības sadalījumu starp būvniecības procesa dalībniekiem, kā arī veicot pētījumus par izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās;
 11. nodrošināt oficiālās statistikas kvalitatīvu datu ražošanu un statistikas sistēmas modernizāciju, pilnveidot sadarbību ar respondentiem  un īstenot pasākumus tautas skaitīšanas sagatavošanai.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021 .gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021 .gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(fakts)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 279

1 280

1 289

1 273

1 250

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 078

1 081

1 079

1 079

1 070

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

201

199

210

194

180

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi2

Ietekme uz 2021. gada bāzi2

1.

Diasporas likuma normu īstenošanai

266 725

263 225

263 225

Ministru kabineta 08.02.2019.ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

 

 

 

 

 

 

Mērķtiecīgi  identificēt, uzrunāt un iesaistīt diasporas pārstāvjus aktivitātēs, kas saistās ar eksporta veicināšanu, investīciju piesaisti, inovāciju attīstīšanu un tūrisma popularizēšanu.  

Īstenoti mārketinga pasākumi diasporas pārstāvju, t.sk. nozaru profesionāļu, uzrunāšanai par darba un sadarbības iespējām Latvijā.

Elektroniski uzrunāta diasporas auditorija (personu skaits)

60 000

150 000

150 000

Īstenoti sadarbības pasākumi ar mērķi veicināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai deleģēto funkciju (eksporta, investīciju piesaistes, tūrisma, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības veicināšana) rezultatīvu īstenošanu

Līdzdalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba iespējām Latvijā (pasākumu skaits)

3

3

3

Noorganizēti tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti trīs virzienos – eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbība (skaits)

3

3

3

Izveidotas amata vietas (skaits)  

1

1

1

28.00.00  Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

Kopā

266 725

263 225

263 225

-

2Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam