Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

 1. turpināt 2017.gadā uzsākto veselības reformu, īstenojot sekojošus pasākumus:
  • veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana  un rindu mazināšana (t.sk. turpinot 2017. un 2018.gadā uzsākto rindu mazināšanu pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā);
  • onkoloģisko saslimšanu savlaicīgas diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošana (t.sk. turpinot un paplašinot 2017. un 2018.gadā uzsāktās aktivitātes);
  • infekcijas slimību izplatības mazināšana (t.sk. turpinot 2017. un 2018.gadā uzsāktās reformas valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam VHC pacientiem);
  • primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošana;
  • kardiovaskulārās saslimstības mazināšana un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošana;
  • ārstniecības iestāžu līmeņu reforma un slimnīcu sadarbības modeļa pilnveide;
  • veselības aprūpes pakalpojumu stratēģiskā iepirkuma veikšana, palielinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu skaitu, kuri tiek iegādāti stratēģiskā iepirkuma ietvaros;
  • psihiskās veselības  aprūpes uzlabošana;
  • vides uzlabošana un infrastruktūras efektivizēšana ārstniecības iestādēs;
 2. kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.- 2021.gadam apstiprināšana;
 3. cilvēkresursu nodrošināšana nozarē, tai skaitā:
  • atalgojuma palielinājuma nodrošināšana;
  • ārstniecības personu piesaiste reģioniem, ārstniecības personu kvalifikācijas uzlabošana un uzturēšana, izmantojot ES fondu finansējumu;
 4. turpināt E-veselības sistēmas attīstību, tai skaitā izmantojot ES fondu finansējumu;
 5. turpināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, tai skaitā, izmantojot ES fondu finansējumu;
 6. turpināt  veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas ieviešanu;
 7. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 783,3

4 780

4 720

4 711

4 711

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

4 771,3

4 768

4 708

4 708

4 708

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

12

12

3

3

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi19

Ietekme uz 2021. gada bāzi19

1.

Medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem

3 000 000

-

-

Ministru kabineta 2019. gada 8. februāra sēdes protokola Nr. 6 1.§ 3. punkts

Nodrošināta medikamentu pieejamība reto slimību pacientiem

Uzlabota medikamentu pieejamība  reto slimību nodrošināšanai

(prognozējamais pacientu skaits)

6

-

-

 

33.12.00 Reto slimību ārstēšana

Kopā

3 000 000

-

-

-

19 Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Veselības ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. netiek plānots finansējums apakšprogrammā 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana” saistībā ar Valsts sporta medicīnas centra reorganizāciju un Latvijas Antidopinga biroja izveidi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija  rīkojumam Nr.227 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” (konceptuālais ziņojums “Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām” izskatīts Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdē (prot. Nr.48, 40.§));
 2. izveidota jauna apakšprogramma 39.07.00 “Antidopinga politikas īstenošana”;
 3. apakšprogrammai 33.12.00 “Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” mainīts nosaukums uz “Reto slimību ārstēšana”;
 4. apakšprogrammai 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem” mainīts nosaukums uz “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)”;
 5. tiek plānots finansējums programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” (iekļauta valsts pagaidu budžetā 2019.gadam atbilstoši Finanšu ministrijas 08.02.2019. rīkojumam Nr.58) ;
 6. netiek plānots finansējums programmā 67.00.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana”.