Pārresoru koordinācijas centra darbības joma:

Pārresoru koordinācijas centra darbības joma

Pārresoru koordinācijas centra galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) izstrādi, nosakot valsts attīstības mērķus un prioritātes nākamajam plānošanas periodam, tai skaitā iekļaujot NAP2027 pasākumu kopumu gan valsts budžeta attīstības daļas virzībai, gan ES daudzgadu budžeta kontekstā, apzinot ES fondu indikatīvo investīciju sadalījumu;
  2. īstenot valsts attīstības plānošanas procesa un nozaru politiku savstarpējo koordināciju, nodrošinot nozaru pamatnostādņu saskaņošanu nākamajam plānošanas periodam no 2021.gada;
  3. koordinēt deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, nodrošināt Ministru prezidenta ziņojuma Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību sagatavošanu;
  4. uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu, pamatojoties uz Nacionālās attīstības padomes/ Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas pieņemtajiem lēmumiem par nepieciešamajiem tematiskajiem pētījumiem konkurētspējas jomā;
  5. izstrādāt un pilnveidot  tautas ataudzes atbalsta pasākumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai valstī, nodrošinot Ekspertu sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" darbību;
  6. nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2018.gadu sagatavošanu.

 

Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 Pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

23

26

24

24

24

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

23

26

24

24

24