Tiesībsarga biroja darbības joma:

Tiesībsarga biroja darbības joma

Tiesībsarga biroja galvenie pasākumi 2019. gadā:

 1. risināt strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniegt privātpersonām atzinumus un iestādēm ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai;
 2. turpināt Latvijas iedzīvotāju izglītošanu par cilvēktiesībām un šo tiesību nozīmi personu dzīvē;
 3. preventīvi novērst cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumu, informēt valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus par labu pārvaldības principu;
 4. informēt sabiedrību par tiesībsarga pārbaudes lietām, kurām ir būtiska nozīme sabiedrībā kopumā;
 5. veikt pētījumus un analizēt situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniegt atzinumus par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem;
 6. pilnveidot Tiesībsarga biroja spējas efektīvāk izskatīt sūdzības, samazināt pārbaudes lietu izskatīšanas laiku;
 7. sniegt ieteikumus Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām un citām iestādēm attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu;
 8. nodrošināt efektīvu piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanu;
 9. turpināt veidot Tiesībsarga biroju kā informācijas centru cilvēktiesību jautājumos;
 10. pārraudzīt ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu;
 11. turpināt sadarbību ar citu valstu ombudiem un starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām;
 12. veikt nacionālā preventīvā mehānisma funkciju.

 

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

Tiesībsarga biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

51

51

51

51

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

51

51

51

51

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020.gada bāzi2

Ietekme uz 2021.gada bāzi2

1.

Fizisko personu datu aizsardzība

9 003

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts

Apmaksa par Datu aizsardzības speciālista sniegtajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 prasības par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (VDAR) piemērošanu ar 2018.gada 25.maiju

Aizsargāti fizisko personu dati

01.00.00 Tiesībsarga birojs

 

2.

Vides pieejamības risinājums

28 100

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts

Kāpņu pacēlāja ierīkošana, lai nodrošinātu personām ar invaliditāti iespēju izmantot vai īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības atbilstoši Eiropas Komisijas ieteikumam (22.6.2018) par līdztiesības iestāžu standartiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam

       Nodrošināta vides pieejamība personām ar invaliditāti

01.00.00 Tiesībsarga birojs

 

Kopā

37 103

-

-

-

 

Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam