Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

 1. īstenot Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu un tā publicitātes aktivitātes, koordinēt Latvijas valsts simtgades aktivitāšu ietvaru, nodrošinot dažādu nozaru un sabiedrības iesaisti (tai skaitā, organizēt un koordinēt Latvijas valsts simtgades virskomunikācijas un nacionālas nozīmes norises, piemēram, Latvijas pagaidu valdības atceres pasākumi Liepājā, Liepāja – Latvijas galvaspilsēta, 4.maija svinības/Baltā galdauta svētki 2019, Varoņu piemiņas diena  (Cēsu kauju atceres diena), brīvības kauju piemiņas dienas, valsts institūciju simtgades, Baltijas ceļam 30, Bermontiādei- 100 u.c.), kā arī turpināt projekta „Latvijas skolas soma” īstenošanu, saturiskā piedāvājuma un publicitātes nodrošināšanu, lai nodrošinātu projekta darbību 2019/2020 mācību gadā;
 2. īstenot investīciju projektus kultūras infrastruktūras uzlabošanai, nodrošinot nacionālās kultūras infrastruktūras saglabāšanu un attīstību. Turpināt darbu pie Latvijas Okupācijas muzeja un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla, Rīgas pils muzeju, Jaunā Rīgas teātra atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas sadarbībā ar VNĪ. Nodrošināt darbu pie Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju izveides, kā arī nodrošināt ES fondu 2014.–2020.gada perioda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1. „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” vairāku projektu ieviešanu sadarbībā ar VNĪ. Nodrošināt nacionālās akustiskās koncertzāles projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentu izstrādi un saskaņošanas procesu;
 3. izstrādāt Latvijas Nacionālā arhīva infrastruktūras attīstības koncepciju un uzsākt tās īstenošanu;
 4. sadarbībā ar pašvaldībām mērķtiecīgi īstenot Eiropas Savienības fondu atbalsta programmu kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un iekļaušanai aktīvā ekonomiskā apritē, radot jaunas darbavietas un pakalpojumus sabiedrībai, akcentējot Latvijas kultūras mantojuma ceļu attīstību;
 5. sekmēt Latvijas kultūrtelpas un lokālās vides savdabības saglabāšanu, atbalstot suitu un lībiešu vēsturisko kultūrtelpu unikalitāti;
 6. uzsākt valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādi;
 7. nodrošināt Sabiedrības integrācijas politikas attīstības projekta 2021.-2027.gadam pamatnostādņu un plāna izstrādi un īstenot konsultācijas ar ieinteresētajām sabiedrības grupām;
 8. veikt romu integrācijas pasākumu analīzi, nosakot efektīvākās ietekmes metodes un sniedzot priekšlikumus turpmākai rīcībai;
 9. nodrošināt valsts budžeta programmas „NVO fonds” līdzekļu pieejamību pilsoniskās sabiedrības attīstībai, it īpaši atbalstot interešu aizstāvības iniciatīvas;
 10. pilnveidot valsts atbalstu medijiem, tostarp, nodrošināt mediju atbalsta fonda programmas sabiedriski nozīmīga satura veidošanai.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(fakts)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 397,4

2 398,5

2 421,6

2 418,9

2 390,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

933

943

941

941

941

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

82

85

87

87

87

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 368,6

2 382,2

2 386,8

2 386,8

2 377,8

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

933

943

941

941

941

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

82

85

87

87

87

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

28,8

16,3

34,8

32,1

12,7

Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019.gadam

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi2

Ietekme uz 2021. gada bāzi2

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums

1.

LPSR VDK dokumentu publicēšanai, lai veicinātu sabiedrības spējas atpazīt Latvijas okupācijas periodā valdījušā totalitārisma režīma sekas un tās pārvarētu, nosodītu noziegumus pret cilvēci, veicinātu demokrātiskas valsts un sabiedrības attīstību

168 077

169 876

35 858

MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6  1.§ 3.punkts

Digitalizēti VDK dokumenti

Digitalizēto dokumentu lapu skaits

500 000

500 000

-

Tiešsaistē pieejami digitalizēti dokumenti

Digitalizēto publicēto dokumentu lapu skaits

500 000

1 000 000

1 000 000

21.00.00 Kultūras mantojums

2.

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana

68 640

49 140

49 140

MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6  1.§ 3.punkts

Veikta valsts nozīmes nekustamu kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību izvērtēšana

Pārbaudīti valsts nozīmes nekustamu kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību dokumenti un attiecīgās datu bāzes (skaits)

18

18

18

Veikta kultūras priekšmetu atribūcija pēc pieprasījuma par atļaujas kultūras priekšmeta izvešanai saņemšanas

Pārbaudīta priekšmeta izcelsme, darījuma subjekti (skaits)

90

90

90

Rīkoti semināri par kultūras priekšmetu aprites specifiku, informēti kultūras priekšmetu dīleri par prasībām

Organizētas jomas noteicošo dīleru apmācības aprites jautājumu specifikā (apmācību skaits)

1

1

1

Regulāri veiktas antikvariātu pārbaudes

Veikto pārbaužu skaits

7

15

20

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu (likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 5.pants) norādījumos iestrādātas prasības par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma jautājumu ievērošanu darījumos ar kultūras pieminekļiem

Informēti valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki (skaits)

18

40

120

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes darbinieku apmācība

Apmācīto darbinieku skaits kvalitātes uzlabošanas kontrolē un padziļinātas izpratnes veidošanā

3

3

3

21.00.00 Kultūras mantojums

3.

Diasporas likuma normu īstenošanai

471 421

467 498

770 941

MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6  1.§ 3.punkts

Diasporas politikas īstenošana

431 421

427 498

730 941

    Atbalsts diasporas pasākumu īstenošanai

 

Atbalstītas diasporas mākslinieciskās kopas mēģinājumu telpu nodrošināšanai (skaits)

56

56

56

          Atbalstīta diasporas lielo reģionālo Dziesmu svētku un kultūras dienu rīkošana (pasākumu skaits)

1

1

1

          Notikuši koncerti, teātri u.tml. pasākumi diasporas mītnes zemēs (skaits)

5

5

5

         Notikušas nometnes, kurās piedalījušies diasporas un Latvijas bērni (skaits)

0

0

10

        Īstenoti NVO projekti diasporas mītnes zemēs (skaits)

0

0

15

         Atbalstīto vairākpaaudžu ģimeņu un jauniešu nometņu skaits

7

7

7

         Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījušos diasporas nedēļas nogales skolu skaits

55

60

60

        Digitalizēto diasporas arhīvu lapu skaits

5 000

20 000

20 000

        Atbalstīta diasporas materiālās kultūras un vēstures institūciju darbība (skaits)

2

2

2

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

Diasporas atspoguļojums Latvijas mediju saturā un atbalsts diasporas medijiem

40 000

40 000

40 000

Palielinājies diasporas tematikas saturs vietējos medijos

Konkursa kārtībā  atbalstīto mediju skaits

5

5

5

22.13.00 Mediju politikas īstenošana

4.

Atbalsts NVO (lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību, sekmētu Latvijas iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs un procesos, tādejādi stiprinot iedzīvotāju savstarpējās uzticēšanās un sadarbības kapacitāti un veicinot piederības sajūtas savai valstij palielināšanos)

123 000

-

-

MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6  1.§ 3.punkts

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai

Reģionos atbalstīti NVO projekti (skaits)

25

-

-

Iesaistītās nevalstiskās organizācijas visos reģionos (skaits)

70

-

-

Pasākumu skaits mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanai

4

-

-

22.10.00 Sabiedrības saliedētības pasākumi

Kopā

831 138

686 514

855 939

-

2Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Kultūras ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidojusi jaunu programmu 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.