Satversmes tiesas darbības joma:

Satversmes tiesas darbības joma

Satversmes tiesas galvenie pasākumi 2019. gadā:

 1. Satversmes tiesas tiesnešu dalība Ungārijas Konstitucionālās tiesas organizētajā starptautiskajā konferencē Budapeštā, Ungārijā;
 2. Satversmes tiesa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēts izglītojošs seminārs pedagogiem “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Uz semināru tiks aicināti sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Kurzemes reģiona skolām;
 3. Satversmes tiesa atklās skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa ceļojošo izstādi kādā no Latvijas reģionu bibliotēkām. 2019. gada ietvaros plānoti vismaz 6 izbraucieni;
 4. tiesu dialogs: Satversmes tiesas tiesneši ar Vidzemes apgabaltiesas tiesnešiem Valmierā un ar Latgales apgabaltiesas tiesnešiem Rēzeknē. Plānoti divi atsevišķi izbraukumi;
 5. ārvalstu vēstnieku pieņemšana Satversmes tiesā. Pasākumā tiks prezentēts Satversmes tiesas gada pārskats par 2018. gadu angļu valodā;
 6. Satversmes tiesas tiesneši Latvijā uzņems Starptautiskās tiesas tiesnesi Antōnio A. Canēado Trindade. Plānota vieslekcija un pasākums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar tiesnešu grāmatu dāvināšanu “Tautas grāmatu plauktam”;
 7. Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizētas sarunas par Latviju. Plānoti divi pasākumi maijā un oktobrī;
 8. Satversmes tiesas līdzdalība Eiropas publisko tiesību asociācijas kongresa rīkošanā Rīgā, Latvijā;
 9. Satversmes tiesas tiesnešu trīspusējā tikšanās ar Čehijas un Beļģijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Briselē, Beļģijā;
 10. Satversmes tiesas tiesnešu divpusējā tikšanās ar Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Vīnē, Austrijā;
 11. Satversmes tiesas tiesnešu dalība Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute – ELI) Ģenerālajā asamblejā un ikgadējā starptautiskā konference Vīnē, Austrijā;
 12. Satversmes tiesa organizēta trīspusējā tikšanās ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas, Igaunijas Augstākās tiesas tiesnešiem Rīgā, Latvijā;
 13. Satversmes tiesas tiesnešu divpusējā tikšanās ar Armēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Rīgā, Latvijā;
 14. Satversmes tiesas tiesnešu divpusējā tikšanās ar Ukrainas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Rīgā, Latvijā;
 15. Satversmes tiesas organizēta Konstitucionālo ekspertu domnīca.

 

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

Satversmes tiesas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

44

44

49

52

52

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

44

44

49

52

52

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi 1

Ietekme uz 2021. gada bāzi 1

1.

Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sadārdzinājums

56 737

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes protokola Nr. 6 1.§ 3. punkts 

Nodrošināt izdevumu sadārdzinājumu komunālajiem maksājumiem, ēku un telpu uzturēšanas pakalpojumiem, IT programmatūras un serveru uzlabošanas, uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumiem, kā arī ar personas datu aizsardzību saistītās izmaksas.

Nodrošināta komunālo maksājumu un citu Satversmes tiesas darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu sadārdzinājuma segšana

01.00.00 Tiesa

2.

Satversmes tiesas administratīvā bloka stiprināšana

29 016

43 983

43 983

Ministru kabineta 08.02.2019.  

sēdes protokola Nr.6 1.§   3.punkts                   

Lai iespējami efektīvi varētu īstenot visas ar tiesas spriešanu (tieši un netieši) saistītās funkcijas un nodrošinātu iespēju Satversmes tiesas priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam īstenot likumā paredzētās funkcijas, nepieciešams izveidot tiesas administratora amata vietu.

Satversmes tiesas darbības efektivizēšana un kvalitātes nodrošināšana

01.00.00 Tiesa

3.

Telpu remontdarbi un aprīkojuma iegāde

265 504

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019.

sēdes protokola Nr.6 1. §       3.punkts         

Satversmes tiesas juridiskā un administratīvā kapacitāte var tikt nostiprināta, vienīgi pieaicinot konkrētu jomu profesionāļus un speciālistus un nodrošinot darbiniekiem attiecīgu darba vidi, kas ļautu netraucēti un efektīvi pildīt darba pienākumus. Nepieciešams tiesas vajadzībām pielāgot visas Satversmes tiesas ēkas telpas. Satversmes tiesas darba vajadzībām šobrīd nepieciešamas īpaši aprīkotas telpas (sanāksmēm, apmācībām, tiesas sēdēm, darba tikšanām) atbilstoši Satversmes tiesas statusam.

Nodrošināta iespēja organizēt tiesas darbu

01.00.00 Tiesa

Kopā

351 257

43 983

43 983

-

1 Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam