Radio un televīzijas darbības joma:

Radio un televīzijas darbības joma

Radio un televīzijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma koncepcijas īstenošanu;
  2. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju īstenošanu.

 

Iestādes kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Iestādes kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi 1

Ietekme uz 2021. gada bāzi 1

1.

Programmu izlaides kompleksa (PIK) nomaiņa, nodrošinot LTV apraidi HD formātā

10 000

-

-

 

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Izstrādāts programmu izlaides kompleksa (PIK) projekta risinājums

Detalizēts projekta risinājums ar precīziem projekta ieviešanas izmaksu aprēķiniem (skaits)

1

-

-

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

2.

Latvijas Radio drošības pasākumu īstenošana un apsardzes nodrošināšana

147 000

-

-

 

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Latvijas Radio tiek izveidotas papildus ierobežotas pieejamības zona, tiek norobežota publiskā zona no darbinieku zonas, tiek nodrošināta datu kopijas dublēšana, tiek nodrošināta kvalitatīva apsardze

Izveidota papildus pieejas drošības sistēma (skaits)

1

-

-

Noslēgts līgums par apsardzes pakalpojumiem (skaits)

1

-

-

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

3.

Satura veidošana un programmu attīstība komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

200 000

-

-

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Sabiedriskā pasūtījuma saturs komerciālajās televīzijās

Raidījumu (sižetu) skaits

74

-

-

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

4.

Finansējums informatīvajā ziņojumā “Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi” iekļauto pasākumu īstenošanai (t.sk. Mākoņtehnoloģiju pakalpojums)

25 000

-

-

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Nodrošināta raidstundu analīze (skaits)

Raidstundas (skaits)

14 000

-

-

01.00.00 Nozares vadība

5.

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšana (t.sk. atbalsts LR sabiedrības saliedēšanas un nacionālās identitātes stiprināšanai)

191 047

-

-

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Mazākumtautību auditorijas sasniegšana, nodrošinot atbilstošā oriģinālsatura veidošanu, piemērošanu un izmantošanu lietotājiem aktuālās platformās, t.sk. raidījumi LR1 un LR4 programmās

Oriģinālraidījumu skaits

513

-

-

02.00.00 Latvijas Radio programmu veidošana un izplatīšana

6.

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšana (t.sk. atbalsts LTV sabiedrības saliedēšanas un nacionālās identitātes stiprināšanai)

121 005

-

-

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Stiprināta kvalitatīva un demokrātiska informācijas telpa, palielinot mediju lomu integrācijā un nacionālās identitātes stiprināšanā, veidojot saturu angļu un krievu valodās sabiedrisko mediju interneta platformā LSM.LV

Apmeklējumi mēnesī sabiedrisko mediju tiešsaistes portālā LSM.lv (skaits)

400 000

-

-

03.01.00 Latvijas Televīzijas programmu veidošana un izplatīšana

7.

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019.-2020. gadam nodrošināšana (t.sk. atbalsts Latgales reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem)

71 144

-

-

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Nodrošināta sabiedriskā pasūtījuma izplatīšana reģionālajās/vietējās televīzijās un radio

Raidījumu pārraidīšana raidstundās (skaits)

35

-

-

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

8.

Diasporas likuma normu īstenošanai

38 000

38 000

38 000

08.02.2019. MK sēdes protokols Nr. 6 1.§ 3. punkts

Sabiedriskā pasūtījuma satura nodrošināšana komerciālajās televīzijās un radio

Raidījumu (sižetu) skaits

10

-

-

04.00.00 Komerciālās televīzijas un radio

Kopā

803 196

 38 000

38 000

-

Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam