Prokuratūras darbības jomas:

Prokuratūras darbības jomas

Prokuratūras galvenie pasākumi 2019. gadā:

  1. izziņas iestāžu darba un citu iestāžu operatīvās darbības uzraudzība;
  2. pirmstiesas izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana;
  3. valsts apsūdzības uzturēšana;
  4. sodu izpildes uzraudzība;
  5. personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā;
  6. prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos;
  7. piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

 

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas 2017. līdz 2021.gadam, euro

Prokuratūras kopējo izdevumu izmaiņas 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

903

928

890

890

890

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

903

928

890

890

890

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2019.gadam

Nr.
p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk nekā vienu programmu)

Rezultatīvais rādītājs

 

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumieuro/ rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi1

Ietekme uz 2021. gada bāzi1

1.

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

202 399

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes protokola Nr. 6 1.§ 3. punkts

Nodrošināta efektīva un pilnvērtīga Prokuratūras informācijas sistēmas PROIS funkcionalitāte un tās attīstība

PROIS izmaiņu pieprasījumu realizācijas nodrošināšana (izstrādes stundu skaits)

875

 

 

SIEM risinājuma ieviešana

1

 

 

Iegādāto licenču skaits IT drošības apmācībām

800

 

 

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

2.

Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei

32 026

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019.

sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Nodrošināta ieviestās tiesu teritoriālās reformas darbība 

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

3.

Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai

51 109

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019.

sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Nodrošināta likuma „Par valsts noslēpumu” prasību izpilde, un veicināta izmeklēšanas noslēpuma saglabāšana un valsts īpašuma aizsardzība

            Ierīkoto piekļuves kontroles

            sistēmu skaits

3

 

 

           Ierīkoto videonovērošanas   

           sistēmu skaits

3

 

 

01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana”

Kopā

285 534

-

-

-

1Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Prokuratūra 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu struktūrā:

  1. Ar 2019.gadu tiek likvidēta budžeta programma 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu legalizācijas novēršana”,  veikta līdzekļu pārdale 1 349 854 euro apmērā  2019.gadam un turpmāk ik gadu 1 319 854 euro apmērā uz Iekšlietu ministrijas  budžeta programmu 43.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība” saskaņā ar grozījumiem Prokuratūras likumā un grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma “Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”” (prot.Nr.44, 53§) 8.punktam.
  2. 2019.gadā izveidota jauna budžeta apakšprogramma 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”