Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

 1. turpināta pāreja uz kompetencēs balstītu izglītības saturu vispārējā izglītībā un veikti atbalsta pasākumi ilgtspējīga skolu tīkla izveides nodrošināšanai, skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un atbalstam izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām un uzsākta konceptuāli jauna skolotāju izglītības modeļa ieviešana;
 2. turpināta jauna, uz rezultātiem balstīta augstākās izglītības institūciju pārvaldības un finansēšanas modeļa ieviešana, tādējādi nodrošinot ieguldītā finansējuma efektīvu pārvaldību, kvalitātes uzlabošanu un sistēmas orientāciju uz produkta eksportspējas celšanu, kā arī  augstskolu finansēšanas sasaisti ar izglītības un pētniecības kvalitāti atbilstoši ES Padomes rekomendācijām, nodrošināt kvalitatīvas augstākās izglītības pieejamību un atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām, un stiprināt saikni ar zinātni un pētniecību;
 3. turpināta 2018.gadā izveidoto Valsts pētījumu programmu īstenošana un Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu īstenošana;
 4. turpināta darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešana profesionālajā izglītībā, veikti pasākumi profesionālās izglītības iestāžu iesaistes pieaugušo izglītībā palielināšanai;
 5. turpināta Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstība un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas attīstība;
 6. izveidota karjeras atbalsta sistēma Latvijas izglītības iestādēs;
 7. izveidots ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo latviskās izglītības modelis, sniegts atbalsts diasporai latviskās izglītības nodrošināšanā, veicināta reemigrācija, kā arī latviešu valodas apguve ārvalstu augstskolās;
 8. nodrošināta visu ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu 2014.-2020.gada perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošana;
 9. īstenota sporta speciālistu sertifikācijas sistēmas reforma, pilnveidots normatīvais regulējums sporta politikas jomā;
 10. nodrošināta Latvijas dalība ES izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus+, programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ES zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis2020;
 11. turpināta izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā īstenošana.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads
(izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 573,8

2 579

2 559,7

2 507,7

2 383,7

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 755,9

1 887,9

1 803,2

1 811,2

1 811,2

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

477,5

508

474,5

476,5

476,5

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

2 124,5

2 206

2 117,2

2 115,2

2 112,2

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā1

1 755,9

1 887,9

1 803,2

1 811,2

1 811,2

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

477,5

508

474,5

476,5

476,5

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

449,3

373

442,5

392,5

271,5

1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums (un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu)

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu (ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu)

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi3

Ietekme uz 2021. gada bāzi3

1.

Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana, nodrošinot zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu

352 983

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§.  3.punkts

Uzsākta zinātnisko institūciju starptautiskā novērtēšana

Novērtētas zinātniskās institūcijas (skaits)

39

-

-

05.02.00  Zinātnes bāzes finansējums

2.

Diasporas likuma normu īstenošanai

1 197 250

1 362 290

1 354 290

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§.  3.punkts

Atbalsts latviešu valodas apguvei diasporas nedēļas nogales skolu un vasaras vidusskolu darbībai, jauniešu nometnēm un apmaiņas programmām. Izstrādāti mācību materiāli par latviskām tradīcijām

Atbalstītas diasporas nedēļas nogales skolas (skaits)

45

45

45

Darbam diasporā nosūtīti Latvijas pedagogi (skaits)

27

27

27

Atbalstītas diasporas vasaras/brīvdienu skolas un  nometnes Eiropā/Latvijā (skaits)

4

5

5

Apmaiņas programmu diasporas bērniem un jauniešiem dalībnieki (skaits)

0

15

20

Atbalsts diasporas nedēļas nogales skolu un vasaras vidusskolu skolu skolotāju profesionālajai pilnveidei

Profesionālās pilnveides studiju programmā diasporas pedagogiem Latvijas augstskolā izglītoti pedagogi (skaits)

0

12

17

Organizēti diasporas skolotāju metodikas kursi/semināri/forumi Latvijā un mītnes zemēs (skaits)

7

7

7

Metodisks atbalsts diasporas skolotājiem latviskā izglītības satura vadlīniju īstenošanā

Izstrādāti programmu paraugi dažāda veida mācību formām diasporā (skaits)

4

4

4

Izveidoti diagnosticējošie pārbaudes darbi latviešu valodas prasmes līmeņa un latviskā satura apguves novērtēšanai diasporā (skaits)

12

12

12

Izveidoti mācību līdzekļu komplekti (mācību grāmata, darba burtnīca, pašpārbaudes uzdevumi) digitālā un papīra formātā atbilstoši A un B valodas prasmes līmeņiem bērniem un pusaudžiem (skaits)

1

2

2

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas kā ģimenes valodas un kā svešvalodas apguvei tālmācības vidē (lva.classflow.lv) diasporas bērniem un pusaudžiem

Sagatavoti un profesionāli pilnveidoti skolotāji (skaits)

24

27

30

Apmācīti skolēni (skaits)

200

220

240

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas kā svešvalodas apguvei jauniešiem un pieaugušajiem elektroniskajā vidē

Pilnveidots latviešu valodas apguves pašmācības rīks e-Laipa un nodrošināta latviešu valodas apguves lietotne A1-B2 valodas prasmes līmenim (skaits)

1

1

1

Nodrošināts atbalsts latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolu lektorātiem un studiju programmām

Atbalstīti ārvalstu augstskolu latviešu valodas lektorāti: finansētas lektoru vietas, izveidoti mācību materiāli, nodrošinātas vieslekcijas un organizēta ārvalstu mācībspēku izglītošana (skaits)

9

10

11

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai

Nodrošināta valsts valodas prasmes pārbaude personām trīs valodas prasmes līmeņos (skaits)

4 000

4 000

4 000

Organizētas valsts valodas prasmes pārbaudes (skaits)

380

380

380

 

04.00.00  Valsts valodas politika un pārvalde

1 077 250

1 242 290

1 234 290

42.06.00  Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

120 000

120 000

120 000

3.

Papildus finansējums individuālo sporta veidu olimpisko un paralimpisko sportistu sagatavošanai (gatavošanās programma 2020.gada Vasaras Olimpiskajām un Paralimpiskajām spēlēm Tokijā)

400 000

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§.  3.punkts

Nodrošināta olimpisko un paralimpisko sportistu sagatavošana dalībai 2020.gada Vasaras Olimpiskajām un Paralimpiskajām spēlēm Tokijā

Īstenotas sagatavošanās programmas (skaits)

2

-

-

09.21.00  Augstas klases sasniegumu sports

300 000

-

-

09.25.00  Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai

100 000

-

-

4.

Nodrošināt atbalsta mehānismu jaunatnes organizācijām un paredzēt papildus valsts budžeta finansējumu to darbības nodrošināšanai

185 168  

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. sēdes prot. Nr.6 1.§.  3.punkts

 

Atbalstītas jaunatnes organizācijas saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā daļā noteikto

Atbalstītas jaunatnes organizācijas (skaits)

5

-

-

21.00.00  Jaunatnes politikas valsts programma

Kopā

2 135 401

1 362 290

1 354 290

-

3 Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Izglītības un zinātnes ministrija 2019. gadam, salīdzinot ar 2018. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna apakšprogramma 02.04.00 “Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana”;
 2. izslēgta apakšprogramma 09.26.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”- Paralimpiskā sporta centra izveidei”;
 3. izveidota jauna programma 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”;
 4. izveidota jauna programma 64.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana”;
 5. izveidota jauna apakšprogramma 64.08.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)”;
 6. izveidota jauna programma 65.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana”;
 7. izveidota jauna apakšprogramma 65.09.00 “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)”;
 8. izveidota jauna programma 71.00.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana”;
 9. izveidota jauna apakšprogramma 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana”.