Iekšlietu ministrijas darbības jomas:

Iekšlietu ministrijas darbības jomas

Iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

 1. Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošana, novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu;
 2. valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūve un aprīkošana, atsavinot privātpersonām piederošo zemi valsts robežas joslā un izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru;
 3. konceptuālajā ziņojumā “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (MK 09.01.2019. rīkojums Nr.7) paredzētā risinājuma īstenošana, nodrošinot valsts ugunsdrošības uzraudzības un prevencijas pasākumu pilnveidošanu, brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstību, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas jomas regulēšanu;
 4. Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas lietderības un efektivitātes izvērtējuma sagatavošana, ar mērķi samazināt kopējo nekustamo īpašumu skaitu un uzturēšanas izmaksas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas un Valsts robežsardzes darbības nodrošināšanai nepieciešamo būvniecības ieceru īstenošana (iekšlietu nozares būvniecības plāna, būvju atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas un nojaukšanas darbu plāna izstrāde);
 5. konceptuālajā ziņojumā “Konceptuāls ziņojums par imigrācijas politiku” (MK 15.02.2018. rīkojums Nr. 61 (prot. Nr. 9 34. §)) atbalstīto risinājumu īstenošana, kas cita starpā paredz izstrādāt jaunu likumprojektu “Imigrācijas likums”;
 6. konceptuālā ziņojuma par fizisko personu reģistru (MK 11.08.2016. rīkojums Nr.439) risinājuma īstenošana, kas paredz izstrādāt Fizisko personu reģistru, kā arī Fizisko personu reģistra likumam pakārtotos tiesību aktus;
 7. izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus, kas jāizdod saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī, kā arī attiecīgi pilnveidot un pielāgot Administratīvo pārkāpumu uzskaites sistēmu, lai nodrošinātu Administratīvās atbildības likuma ieviešanu;
 8. pasākumu īstenošana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālās izglītības attīstības rīcības plānā 2018.–2021.gadam noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī uz policijas darba specifiku orientētas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas izstrādes un speciālistu sagatavošanas kādā no valsts augstākās izglītības iestādēm veicināšana;
 9. pasākumu īstenošana vienota 112 kontaktu centra izsaukuma platformas modernizēšanai un integrēšanai e-pakalpojumu vidē;
 10. ceļu satiksmes uzraudzības pasākumu īstenošana, tai skaitā, transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontrolei ar fotoradariem, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un samazinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo un bojā gājušo skaitu;
 11. ņemot vērā kibernoziedzības draudu globālo raksturu un to sarežģīto izmeklēšanas procesu, turpināt Valsts policijas kapacitātes stiprināšanu  kibernoziegumu un cita veida noziedzīgo nodarījumu augsto tehnoloģiju jomā apkarošanai;
 12. izstrādāt attīstības plānošanas dokumentu projektus: 
 • Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānu 2019. - 2020.gadam;
 • Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plānu 2019.-2022.gadam;
 • Jaunu attīstības plānošanas dokumentu Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības jomā.

 

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam

Iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 322

15 309

15 323

15 334

15 324,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

44

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

86

86

86

86

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

15 301

15 289,5

15 293

15 303

15 302

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

43

44

43

43

43

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

86

86

86

86

86

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

19,5

30

31

22,5

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019. gadam

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi7

Ietekme uz 2021. gada bāzi7

1.

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana

3 787 154 

1 853 140

1 853 140

Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Tiks nodrošināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas stiprināšana, veicot biroja tehnikas iegādi Valsts policijas GKrPP ENAP

6685

-

-

02.03.00 Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība

Tiks novērsta iespēja izmantot Latvijas finanšu un nefinanšu sektoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai, nodrošinot uz risku balstītu pieeju, kas paredz preventīvo, uzraudzības un kontroles pasākumu ieviešanu

463 084

444 591

444 591

Izstrādātas vadlīnijas NILL lietu prioritizēšanā (Risk Based Aproach) nosakot kopīgus principus un kritērijus, pēc kuriem atlasāmas un prioritāri vērtējamas izskatāmās lietas un atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem NILL lietu prioritizēšanas principiem un kritērijiem, uzsākt un virzīt sarežģītus un apjomīgus kriminālprocesus

Uzsākti kriminālprocesi par sarežģītām, apjomīgām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas lietām gadā

10

10

10

Aktualizēts darbības plāns atbilstoši aktuālajiem NILLTF riskiem

Atbilstoši 3.nacionālajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumam, aktualizēts rīcības plāns

1

1

1

06.01.00 Valsts policija

Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana (informācija klasificēta)

49 874

80 410

80 410

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

Pasākuma plāns izstrādāts, lai turpinātu ieviest Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam horizontālo prioritāti  -  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana un valsts reputācijas paaugstināšana. Plāna mērķis ir stiprināt spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferāciju un samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas  (NILLTF) riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem NILLTF novēršanas jomā un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskas vides konkurētspēju un uzticamību Latvijas jurisdikcijai

3 267 511

1 328 139

1 328 139

Apturētas naudas līdzekļu debeta operācijas klientu kontos ( milj. euro)

30

40

50

43.00.00 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība

2.

Diasporas atbalsta nodrošināšana

83 056

12 585

12 585

Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Atbilstoši Diasporas likuma 6.panta otrās daļas 7.punkta "b" apakšpunktam un 16.pantam tiks nodrošināts tehniskais risinājums, lai, papildus dzīvesvietas adresei ārvalstīs, diasporas pārstāvji varētu norādīt vienu papildu adresi Latvijā, kas atsevišķu pakalpojumu saņemšanā tiktu uzskatīta par līdzvērtīgu deklarētajai dzīvesvietas adresei Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē

Iedzīvotāju reģistrā iekļautas ziņas par personas norādīto ārvalsts adresi un papildu adresi Latvijā

Aktualizētas ziņas par personas adresi

7000

21 000

21 000

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

3.

1991.gada barikāžu dalībnieka statusa apliecinošu apliecību izsniegšana un reģistrācija

72 936

-

-

Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Tiks nodrošināta 1991.gada barikāžu dalībniekiem iespēja saņemt pašvaldību noteiktās sociālās garantijas, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā

Izsniegto apliecību skaits

7200

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4.

Valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana (informācija klasificēta)

289 832

344 005

344 005

Ministru kabineta 2019.gada 12.februāra sēdes protokola Nr.7 53.§ 2.punkts

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

Kopā

4 232 978

2 209 730

2 209 730

-

7Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Iekšlietu ministrija 2019. gadam, salīdzinot ar 2018. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. izveidota jauna programma 43.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība”;
 2. izveidota apakšprogramma 67.13.00 “Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana”;
 3. izveidota apakšprogramma 73.06.00 “Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā”;
 4. izveidota apakšprogramma 73.08.00 “Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana”;
 5. izveidota jauna apakšprogramma 73.09.00 “Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti”.