Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

  1. paust Latvijas viedokli par procesiem un līdzdarboties tajos, lai stiprinātu ES globālo ietekmi un konkurētspēju, un veicināt sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  2. aizstāvēt Latvijas intereses sarunās par ES daudzgadu budžetu 2021-2027.gadam;
  3. piedalīties Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un nākotnes attiecību veidošanas ar Apvienoto Karalisti procesā, ES stratēģisko pamatnostādņu 2019.-2024.gadam noteikšanā, kā arī ES augstāko amatpersonu iecelšanā;
  4. stiprināt transatlantiskās attiecības, kuru pamats ir NATO, sekmējot NATO klātbūtni reģionā;
  5. iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību;
  6. iesaistīties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālā sadarbībā;
  7. spēcināt attīstības sadarbības politikas instrumentus un palielināt tiem pieejamo finansējumu;
  8. nodrošināt Latvijas ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās.

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (fakts)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

592

597

599

595

593

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

592

597

599

595

593

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

   Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020.gada bāzi*

Ietekme uz 2021.gada bāzi*

1.

Latvijas prezidentūrai BJVP (no 2018.g. vidus - 2019.g. vidum) un BMP (2019.gadā)

110 500

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 5.punkts

Nodrošināt Latvijas prezidentūras Baltijas Jūras Valstu padomē (BJVP) laikā no 01.07.2018-30.06.2019. un Baltijas Ministru padomē (BMP) 01.01.2019-31.12.2019. īstenošanu

Latvijas prezidentūras Baltijas Jūras Valstu padomē (BJVP) laikā no 01.07.2018-30.06.2019. un Baltijas Ministru padomē (BMP) 01.01.2019-31.12.2019. nodrošināšana

Nodrošināta regulārās BJVP vecāko amatpersonu sanāksme (skaits)

1

-

-

Organizēta konference/seminārs par BMP prioritātēm (skaits)

1

-

-

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

2.

Pakalpojumu pieejamības ārvalstu pilsoņiem – vīzu pieteicējiem vēstniecībā Indijā nodrošināšana

139 500

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 5.punkts

Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ārvalstnieku vīzu pieteikumu apstrādi Latvijas vēstniecībā Indijā atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām

Nodrošināta lielāka vīzu pietiekumu skaita apstrāde

Vēstniecībā izskatīti vīzu pieteikumi (skaits)

5 800

-

-

Izveidotas amata vietas (skaits)

2

 

 

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

3.

Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta stiprināšana Latvijas drošības un ekonomisko pamatinterešu aizstāvībai

250 000

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 5.punkts

Nostiprināt Latvijas Ārlietu dienestu ar mērķi panākt, ka tā personāla kvalitāte atbilst mūsdienu starptautiskās situācijas izvirzītajām prasībām

Nodrošināta ārlietu dienesta stiprināšana ārpolitisko mērķu sasniegšanai

Nostiprinātas Latvijas diplomātisko misiju spējas un efektivitāte (%)

1

-

-

01.04.00  Diplomātiskās misijas ārvalstīs

 

 

 

4.

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju funkcionalitātes nodrošināšana pieaugošo kiberdraudu apstākļos un konsulāro pakalpojumu sniegšanai

254 000

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 5.punkts

Uzlabot kopējo IKT sistēmu  noturību pret krīzes situācijām, nodrošinot nepieciešamo iekārtu un programmatūras uzturēšanu, kā arī uzlabot konsulāro pakalpojumu pieejamību, caurskatāmu iekasētās valsts nodevas un konsulārās atlīdzības administrēšanu

Uzlabota Ārlietu ministrijas kopējā informācijas komunikāciju sistēma, pilnveidota vienotā ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēma, uzlabota konsulāro pakalpojumu pieejamība

Izveidota elektroniskā pieraksta sistēma konsulāro pakalpojumu pieejamības palielināšanai (skaits)

1

-

-

Izstrādāta programmatūras prasību specifikācija iekasētās valsts nodevas un konsulārās atlīdzības uzskaites sistēmas izveidei valsts nodevas un konsulārās atlīdzības caurskatāmības palielināšanai (skaits)

1

-

-

Izstrādāta programmatūras prasību specifikācija vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas migrācijai uz jaunāku Sharepoint versiju (skaits)

1

-

-

 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5.

Neatliekami pasākumi Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskajam nodrošinājumam krīzes situāciju novēršanai

452 920

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 5.punkts, 2.lasījumam priekšlikums Nr.52

Nodrošināt Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību telpu, drošības sistēmu un materiāltehnisko bāzi, lai īstenotu Latvijas ārējās un drošības politikas mērķus

Nodrošināta diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēku un telpu, drošības sistēmu un materiāltehniskās bāzes ekspluatācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kuru ēkās un telpās tiks veikti uzlabojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvu diplomātisko un konsulāro funkciju veikšanu (skaits)

1

-

-

 01.04.00  Diplomātiskās misijas ārvalstīs

6.

Baltijas Mediju izcilības centra darbības nodrošināšanai

50 000

-

-

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 5.punkts

Nodrošināt atbalstu Baltijas Mediju izcilības centra (BMIC) darbībai

Nodrošināta neatkarīgu, kvalitatīvu plašsaziņas līdzekļu stiprināšana, publisku pasākumu par mediju vides aktualitātēm organizēšana, medijpratības projektu īstenošana

Baltijas Mediju izcilības centra (BMIC) īstenotie pasākumi: semināri, diskusijas, prezentācijas, aptaujas (skaits)

9

-

-

 97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7.

Diasporas likuma normu īstenošanai

43 307

43 307

43 307

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Stiprināt diasporas piederību valstij kā neatņemamu tās  sabiedrības daļu, sekmēt latviešu valodas, kultūras un piederības sajūtas Latvijai saglabāšanu diasporā, kā arī izstrādāt un īstenot sistēmisku un pastāvīgu atbalsta politiku un pasākumus diasporai un reemigrantiem, nodrošinot labvēlīgus apstākļus sadarbībai un reemigrācijai

Realizēti Diasporas likumprojektā definētie mērķi un uzdevumi

Izstrādāts un sagatavots MK noteikumu projekts ”Diasporas konsultatīvās padomes nolikums” (skaits)

1

-

-

Jaunizveidotās Diasporas konsultatīvās padomes sekretariāta funkciju nodrošināšana, tai skaitā sēžu norise (skaits)

3

4

4

Izstrādāts un iesniegts  MK diasporas politikas plānošanas dokuments (skaits)

1

-

1

Vienota starpinstitūciju budžeta, kas nepieciešams diasporas politikas īstenošanai, sagatavošana (skaits)

1

1

1

Izveidotas amata vietas (skaits)

2

2

2

 97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

8.

Latvijas Ārpolitikas institūta darbības nodrošināšana

55 000

-

-

2.lasījumam priekšlikums Nr.52

Nodrošināt Latvijas Ārpolitikas institūta darbu ārpolitikas pētniecības un publiskās diplomātijas jomās

Publikācijas “Latvijas ārējās un drošības politikas gadagrāmata” un “Latvijas ārlietu simtgade: atskats un nākotnes perspektīvas”

Reģionālas debates Latvijas skolās mijiedarbībā ar Saeimas deputātiem (skaits)

4

-

-

Pētījuma popularizēšanas pasākumi ārvalstīs (skaits)

3

-

-

Tematiskas reģionālas diskusijas, iesaistot sabiedrību un politikas veidotājus (skaits)

4

-

-

01.04.00  Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Kopā

1 355 227

43 307

43 307

-

 

*Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam.