Valsts kontroles darbības joma:

Valsts kontroles darbības joma

Valsts kontroles galvenie pasākumi 2019.gadā:

 1. nodrošināt revīziju darbu atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem un Valsts kontroles darbības stratēģijā 2018.-2021.gadam noteiktajiem mērķiem un stratēģiskajām prioritātēm:
  • īstenot uz risku analīzi un revidējamo jomu stratēģiskajiem novērtējumiem balstītu revīziju tēmu izvēli, identificējot būtiskus, sabiedrībai nozīmīgus jautājumus, kuru rezultātā būs iespējams sniegt ieteikumus uzlabojumiem;
  • atbilstoši 2019.gada darba plānam veikt finanšu, atbilstības, lietderības un apvienotās revīzijas tādās jomās kā, piemēram, cilvēkresursi veselības aprūpē, nodokļu atlaides un atvieglojumi, kases aparātu reforma, IKT infrastruktūras pārvaldība valsts pārvaldē, lielo dzelzceļa apakšnozares investīciju projektu plānošanas un īstenošanas process, meliorācijas sistēmu apsaimniekošana, Zemessardzes finansējuma pārvaldība, civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšana, notiesāto personu resocializācijas pasākumi, ārpusģimenes aprūpes sistēma, valsts budžeta izpilde, veselības aprūpes sistēmas pārvaldība, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas darbība, atjaunojamās enerģijas politika, atjaunojamo bioloģisko resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas politika, oficiālās elektroniskās adreses lietošana saziņā ar personām, profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija;
   • finanšu revīzijās veikt būtisku pārskatam pakārtotu darījumu atbilstības tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei izvērtējumu, sniedzot divu veidu atzinumus – par pārskatu pareizību un par darījumu atbilstību, tādējādi gūstot pārliecību ne tikai par pareizu finanšu uzskaiti, bet arī par veikto darījumu likumību un atbilstību mērķiem. Pakāpeniski palielināt atbilstības pārbaužu tvērumu;
   • pēc iespējas sniegt ieteikumus ar finanšu ietekmi, uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu un stiprināt parlamentāro kontroli pār revidējamo vienību veiktajiem pasākumiem ieteikumu ieviešanā, kā arī novērtēt ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmes apmēru palielinātu publiskā sektora ieņēmumu vai novērstu nelikumīgu un nelietderīgu izdevumu izteiksmē;
   • veikt revīzijas pašvaldībās par tādām tēmām, kā, piemēram, sniegtā sociālā atbalsta atbilstība iedzīvotāju vajadzībām, ēku stāvokļa uzraudzība darbības drošas vides nodrošināšanai, infrastruktūras objektu un projektu finansēšana;
   • veikt revīzijas, reaģējot uz aktuālajiem notikumiem valstī, lai laikus novērstu nepilnības publiskā sektora darbībā jau procesa gaitā, piemēram, par valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzību, par Ārstniecības riska fonda izmaksāto atlīdzību regulēšanas procesu;
 2. stiprināt valsts un pašvaldību amatpersonu atbildību par pieņemto lēmumu tiesiskumu un pamatotību:
  • sniegt tiesībaizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un nodrošināt atbalstu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem revīzijas materiālu izskatīšanā, tādējādi veicinot vispusīgu revīzijās konstatēto pārkāpumu izvērtēšanu;
  • izvērtēt tiesībaizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepamatotu lēmumu gadījumos vērsties pie augstākas amatpersonas, lai nodrošinātu nepilnību novēršanu procesa virzītāja darbībā;
  • izvērtēt revidējamās vienības vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem, lai panāktu vispusīgas pārbaudes un atbilstošu tiesību normu interpretēšanu par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem un atbildīgo personu saukšanu pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības;
  • sekmēt Valsts kontroles likuma grozījumu pieņemšanu Saeimā un nodrošināt to atbilstošu piemērošanu, lai ar tiesiskajā regulējumā Valsts kontrolei nostiprinātām tiesībām īstenotu primāri preventīvus pasākumus un motivētu amatpersonas tiesiski rīkoties ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu;
 3. īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus:
  • nodrošināt pārstāvību augstāko revīzijas iestāžu starptautisko organizāciju vadības struktūrās – EUROSAI valdē un INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē (FIPP), lai panāktu Valsts kontroles profesionālo interešu ievērošanu starptautiskā mērogā un Valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīziju standartos;
  • organizēt Latvijā augstāko revīzijas iestāžu starptautisko organizāciju pasākumus: 50.EUROSAI valdes sēdi un 11.FIPP sanāksmi;
  • īstenot projektu “Gruzijas augstākās revīzijas iestādes institucionālās kapacitātes stiprināšana” un Eiropas Sociālā fonda projektu “Publiskā sektora revidentu profesionālā pilnveide komercdarbības vides sakārtošanas, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”;
 4. veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu publiskajā sektorā:
  • nodrošināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu (ISSAI un INTOSAI GOV) ieviešanu un piemērošanu visā publiskajā sektorā, īstenot Valsts kontroles un publiskā sektora zvērināto revidentu sertifikāciju.

 

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Valsts kontroles kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(fakts)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

174

180

180

180

180

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

174

180

180

180

180

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

       Darbības rezultāts

               Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi*

Ietekme uz 2021. gada bāzi*

1.

Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana publiskā sektora revīziju attīstībai

329 928

172  663

172 663

Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 3. punkts

Valsts kontrole kļūst par valstī un starptautiski atzītu publiskā sektora revīziju kompetences centru.

Stiprināta Valsts kontroles kapacitāte atbilstības un lietderības revīziju veikšanai

Veiktas lietderības, atbilstības un apvienotās  revīzijas (skaits)

23

24

25

Noteiktajā termiņā ieviestie ieteikumi (% no pārskata periodā ieviešamajiem ieteikumiem)

92

92

92

Apmācīti un sertificēti Valsts kontroles revidenti un publiskā sektora zvērinātie revidenti

13

10

15

01.00.00 Valsts kontrole

Kopā

329 928

172 663

172 663

-

*Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam