Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2019. gadā:

  1. nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts finansējuma pieejamību un atbalstu nozarei;
  2. turpināt KLP Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam un EJZF Rīcības programmas 2021-2027. gadam izstrādi;
  3. nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu pārvaldību, zivsaimniecības konkurētspējas veicināšanu un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošanu;
  4. nodrošināt meliorēto zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un valsts meliorācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. ES struktūrfondu projektu īstenošana un plūdu risku samazināšana;
  5. nodrošināt meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu efektivitāti un ietekmi uz mežsaimniecības dzīvotspēju, kā arī meža kapitālvērtības pieaugumu;
  6. darbs pie pārtikas izšķērdēšanas mazināšanas un administratīvā sloga pārtikas aprites jomā mazināšanas;
  7. sekmēt zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektora klimata mērķu izpildi;
  8. nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu lauksaimniecībā KLP nākotnes reformas procesā un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta izstrādē, lai pēc 2020. gada nodrošinātu taisnīgu finansējumu apjomu lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kāpinot to konkurētspēju ES.

 

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam

Ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021. gadam

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 614

2 711

2 689

2 689

2 365

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

2 280

2 367

2 345

2 345

2 345

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā1

334

344

344

344

20

 

1Amata vietu skaitu nav plānots samazināt, tās tiks uzrādītas tiklīdz tiks pieņemts lēmums par jaunā ES fondu finanšu plānošanas perioda (2021 -2027) Tehniskās palīdzības finansējumu

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019. gadā

Ietekme uz 2020. gada bāzi5

Ietekme uz 2021. gada bāzi5

1.

Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība

207 723

-

-

MK 08.02.2019. sēdes prot.Nr.6 1§ 3. un 6.punkts

Zvejniecības likuma 28. panta otrajā daļā minēto ieņēmumu prognozes palielināšana 2019.gadam par 207 723 euro un attiecīgi paredzēts finansējuma palielinājums ZM budžeta apakšprogrammā 25.02.00 “Zivju fonds” 2019.gadam 207 723 euro. Zivju fonda dotācijas palielināšana ir aktuāla, lai pašvaldībām būtu iespēja, izmantojot šo finansējumu, pilnvērtīgāk nodrošināt saskaņā ar Zemes pārvaldības likumu to valdījumā nonākušo publisko ūdeņu apsaimniekošanu.

Nodrošināts papildus atbalsts četriem Zivju fonda pasākumiem (zinātniskās pētniecības programmu finansēšana, zivju resursu papildināšana, zivju resursu aizsardzība, dalība starptautiskos pasākumos).

Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos īstenoto projektu skaits gadā

4

-

-

Zivju resursu papildināšanai īstenoto projektu skaits gadā

17

-

-

Zivju resursu aizsardzībai īstenoto projektu skaits gadā

18

-

-

Dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās īstenoto projektu skaits gadā

2

-

-

25.02.00 Zivju fonds

Kopā

207 723

-

-

-

5Atbilstoši MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Ministrija 2019. gadam, salīdzinot ar 2018. gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

  1. plānots finansējums apakšprogrammā 62.08.00 “Izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanai (2014-2020)”;
  2. plānots finansējums programmā 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”.