Ministrijas darbības jomas:

Ministrijas darbības jomas

Ministrijas galvenie pasākumi 2019.gadā:

 1. veicināt iespējas bez vecākus gādības esošiem bērniem augt ģimenē, uzlabojot valsts atbalsta sistēmu adoptētājiem un no 2019.gada 1.jūlija ieviešot ikmēneša bērna adopcijas pabalstu par adoptētu bērnu līdz 18 gadu vecumam;
 2. sniegt atbalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, piešķirot 12 mēnešu pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim;
 3. palielināt apbedīšanas pabalsta apmēru, iekļaujot tajā arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam;
 4. ikgadējā pensijas indeksācijā vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemērot faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
 5. pārskatīt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem (2019.gadā piemaksas apmērs ir 1,50 euro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996.gadam un viens euro – pensijām, kas piešķirtas no 1997.gada);
 6. pilnveidot un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, t.sk. pilnveidot tehnisko palīglīdzekļu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu, veicinot ātrāku un efektīvāku personu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā;
 7. turpināt deinstitucionalizācijas procesu, attīstot sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. garīga rakstura traucējumiem, un novēršot personu  nonākšanu institucionālajā aprūpē;
 8. sniegt atbalstu bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar ļoti smagu invaliditāti (ar invaliditātes cēloni slimība no bērnības), kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par indikācijām īpašas kopšanas nepieciešamībai, no 2019.gada 1.jūlija palielinot bērna invalīda kopšanas pabalsta un pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, apmēru par 100 euro mēnesī (līdz šim pabalsta apmērs bija 213,43 euro mēnesī);
 9. īstenot mērķētus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju pēc iespējas ātrākai iekļaušanai darba tirgū un palielināt noteiktu sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku grupu (ilgstošie bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, personas ar zemu izglītības līmeni) iesaisti darba tirgū, tajā skaitā īstenojot ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumus un veicinot sociālās uzņēmējdarbības attīstību.

 

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

4 428,4

4 719,5

4 567,8

4 556,2

4 532,5

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

44,6

55,3

49,6

43,6

43,6

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

45,3

65

59,3

53,3

53,3

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

3 960,3

4 193,5

4 113,8

4 113,8

4 113,8

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

42,3

43,3

43,3

43,3

43,3

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

43

53

53

53

53

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

468,2

526

454

442,4

418,7

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2,3

12

6,3

0,3

0,3

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

2,3

12

6,3

0,3

0,3

 

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

 

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta kopējo izdevumu izmaiņas no 2017. līdz 2021.gadam, euro

 

Vidējais amata vietu skaits no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 048,6

1 123,9

1 071

1 071

1 071

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

1 048,6

1 123,9

1 071

1 071

1 071

 

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums 2019.gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi,  euro / rādītāji, vērtība

Pamatojums

2019.gadā

Ietekme uz 2020.gada bāzi16

Ietekme uz 2021.gada bāzi16

1.

Ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana

4 812 988

6 417 318

6 417 318

Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu valsts sociālo aprūpes centru darbiniekiem, lai mazinātu darbinieku mainību un sekmētu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu (no 2019.gada 1.aprīļa)

 

 

 

Samazināta darbinieku mainība valsts sociālās aprūpes centros

05.03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

2.

Adopcijas atbalsta pilnveidošana

927 225

1 854 450

1 854 450

Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Nodrošināt ikmēneša pabalstu adoptētājam par katra adoptēta bērna uzturēšanu: 107,50 euro apmērā par bērnu līdz 6 gadu vecumam un 129 euro apmērā par bērnu no 7 līdz 18 gadu vecumam (no 2019.gada 1.jūlija)

 

 

 

Nodrošināts jauns atbalsts adoptētājiem – bērna adopcijas pabalsts

Vidējais bērnu skaits mēnesī, par kuriem izmaksāts pabalsts

1 250

1 250

1 250

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

3.

Atbalsts nevalstiskajām organizācijām

165 000

-

-

Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

 Nodrošināta iepriekšējos gados valsts budžeta finansēto NVO pasākumu ilgtspēja

Atbalstīto NVO skaits

3

-

-

Nodrošināts atbalsts labklājības jomas NVO

Atbalstīto NVO skaits

2

-

-

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

4.

Īpašas kopšanas pabalsta bērniem un  pieaugušajiem ar invaliditāti no bērnības pilnveidošana

2 692 800

5 517 600

5 649 600

Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punkts

Par 100 euro mēnesī palielināt bērna invalīda kopšanas pabalstu un pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana un kuram invaliditātes cēlonis ir  “slimība no bērnības” (no 2019.gada 1.jūlija)

 

 

 

Noteiktām sociālā riska grupām nodrošināts valsts atbalsts

Personas ar I invaliditātes grupu ar invaliditātes cēloni slimība no bērnības, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai

2 416

2 516

2 616

Bērnu ar invaliditāti skaits, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai

2 072

2 082

2 092

20.01.00 Valsts sociālie pabalsti

Kopā

8 598 013

13 789 368

13 921 368

-

16Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1.§ 27.punktam.

 

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi

Labklājības ministrija 2019.gadam, salīdzinot ar 2018.gadu, ir veikusi šādas izmaiņas budžeta programmu (apakšprogrammu) struktūrā:

 1. tiek izveidotas jaunas programmas 64.00.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana” un 99.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izlietojums” (iekļauta valsts pagaidu budžetā 2019.gadam atbilstoši Finanšu ministrijas 08.02.2019. rīkojumam Nr.58), un apakšprogramma 64.07.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2014-2020)”;
 2. netiek plānots finansējums programmā 61.00.00 “Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana” un apakšprogrammā 61.20.00 “Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014-2020)”.